Capios Bokslutskommuniké Jan - Dec 2000

CAPIOS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN - DEC 2000 Capio noterades på O-listan den 16 oktober * Nettoomsättningen ökade med 48 % och uppgick till 3 357 MSEK (2 267). Den organiska tillväxten uppgick till 10 %. * Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar ökade med 38 % till 170 MSEK (123), exklusive jämförelsestörande poster, motsvarande en rörelsemarginal på 5,1 % (5,4). * Resultat efter finansiella poster uppgick till 310 MSEK inklusive jämförelsestörande poster om 152 MSEK. * S:t Görans Sjukhus har förlängt vårdavtalet till 2006. * Marsh Health, Storbritanniens tredje största arbetshälsovårdsföretag, har förvärvats i slutet av året. KoncernenUnder året har arbetet koncentrerats på att vidareutveckla den befintliga rörelsen som har haft en stark tillväxt de senaste åren. Alla koncernens affärsområden har förstärkt sin konkurrenskraft ytterligare vilket lett till god volymutveckling. Ett flertal nyetableringar har genomförts under hösten och dessutom har beslut fattats om ytterligare nyetableringar som startar under våren 2001. I början av oktober delade Bure Equity ut aktierna i Capio till sina ägare. Capio noterades på OM Stockholmsbörsens O-lista den 16 oktober. Inför utdelningen från Bure sammanfördes bolagen inom det dåvarande affärsområdet Hälsa och Sjukvård till en legal koncern. Denna omstrukturering inleddes under 1999 och slutfördes under våren 2000. Nettoomsättningen uppgick till 3 357 MSEK (2 267) vilket innebar en ökning med 48 procent mot föregående år. Ökningen är till största delen hänförlig till förvärvet av S:t Görans Sjukhus i slutet av 1999. Den organiska tillväxten har varit stark och uppgick till 10 procent. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 170 MSEK (123), exklusive jämförelsestörande poster. Jämförelsestörande poster uppgick till 152 MSEK. I denna post ingår återbäring av SPP-medel som netto uppgick till 170 MSEK efter avsättning för engångskostnader för pensioner. Dessutom består posten av kostnader för börsnoteringen om 8 MSEK samt 10 MSEK i engångs-avsättning till Capios forskningsstiftelse. Rörelsemarginalen uppgick till 5,1 procent (5,4). Minskningen beror främst på lägre marginaler i den norska diagnostikrörelsen på grund av drastiskt sänkta MR-taxor. S:t Görans Sjukhus relativa storlek i koncernen sänker också marginalerna något. Utvecklingen för sjukhuset är positiv och följer förvärvsplanen. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 310 MSEK. Det norska Rikstrygdeverkets beslut om kraftigt reducerade ersättningar för vissa typer av röntgenundersökningar (MR) har under året inneburit en väsentlig resultatförsämring, jämfört med tidigare år, för Capios norska radiologi verksamhet. Frågan om lika villkor för privata och offentliga producenter i Norge utreds nu ytterligare varför beslutet om likvärdiga ersättningsvillkor har senarelagts. Trots detta har radiologiverksamhetens volymutveckling varit god men det svåra prisläget har påverkat omsättningen och resultatet negativt med 41 MSEK under året. Ett investeringsstopp för ytterligare MR-utrustningar har införts i Capios norska röntgenverksamhet. Under hösten förvärvades resterande 30 procent av aktierna i AB Previa och resterande 50 procent i Volvat-koncernen genom två apportemissioner. Capios första delägarprogram tecknades av 1 700 anställda. Totalt tecknades 2 050 300 optioner. Varje option berättigar innehavaren att teckna en aktie i Capio för 50 SEK per aktie senast 31 maj 2004. I december förvärvades Marsh Health Limited. Bolaget är det tredje största företaget inom arbetshälsovård i Storbritannien. Genom förvärvet stärker Capio sin position på den brittiska marknaden. Bolaget ingår i koncernens resultat från och med 2001. En ny operativ organisation infördes under 2000 där koncernen delats in i sex affärsområden som sammanförts i tre övergripande verksamhetsområden. Centrala staber finns i moderbolaget. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/06/20010206BIT00510/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/06/20010206BIT00510/bit0002.pdf

Dokument & länkar