Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Capio

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I CAPIO Aktieägare i Capio AB (publ) 556518-9692, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 27 mars 2001 klockan 16.00 på Burgårdens Konferenscenter, konferenslokal Aniara, Skånegatan 20, Göteborg. Lokalerna öppnas för registrering klockan 15.15. Rätt till deltagande vid bolagsstämman Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i den av VPC förda aktieboken senast fredagen den 16 mars 2001. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att ha rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid före den 16 mars 2001. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas för juridisk person skall för den juridiska personen bifogas en bestyrkt kopia av ett registreringsbevis som ej är äldre än ett år. Fullmakt i original och eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas till Capio AB. Anmälan om deltagande Anmälan om deltagande ska vara Capio AB tillhanda senast den 20 mars 2001 klockan 16.00. Anmälan sker till Capio AB, Box 5034, 402 21 Göteborg, telefon 031-732 40 86, 732 40 02, telefax 031-732 40 99, e-post bolagsstamma@capio.se eller www.capio.se. I anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Bekräftelse på anmälan kommer att utsändas per post efter den 21 mars och skall medtas till bolagsstämman. Utdelning Styrelsen föreslår ingen utdelning för år 2000. Förslag till val av styrelse Den interimistiska nomineringskommittén i Capio AB har underrättat bolaget att de föreslår omval av Roger Holtback ordförande, Jan Blomberg, Krister Hertzen, Lars Ingelmark, Olle GP Isaksson och Monica Lindstedt. Nomineringskommittén föreslår att styrelseordförandes arvode höjs från 280.000 kronor till 300.000 kronor medan arvodet till övriga av bolagsstämman valda ledamöter är oförändrat med 140.000 kronor. Dagordning 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande vid bolagsstämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av justeringsmän. 6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad. 7. Anförande av verkställande direktören. 8. Framläggande av årsredovisningen, koncernredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2000. 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2000. 10. Beslut om disposition beträffande bolagets vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen. 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 12. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter. 13. Bestämmande av arvoden åt styrelsen. 14. Bestämmande av arvoden åt revisorerna. 15. Val av styrelseledamöter. 16. Styrelsen föreslår ändring i bolagsordningen § 8 stycke 2 till följande nya lydelse: "Kallelse till bolagsstämma, liksom andra meddelanden till aktieägarna, skall ske genom kungörelse i Post och Inrikes Tidningar och i tre andra rikstäckande dagstidningar". 17. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma och vid ett eller flera tillfällen fatta beslut : (i) om förvärv av högst 10 procent av bolagets vid vart tillfälle befintliga egna aktier varvid förvärv skall kunna ske vid ett eller flera tillfällen på såväl börs och annan reglerad marknadsplats som genom förvärvserbjudande riktat till aktieägarna. (ii) om överlåtelse av de enligt (i) förvärvade aktierna som skall kunna ske på börs eller annan reglerad marknadsplats eller på annat sätt än på börs eller reglerad marknadsplats, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna samt att betalning skall kunna ske med annat än pengar. Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är i huvudsak att ge styrelsen ett utökat handlingsutrymme inför förvärv av nya bolag. Styrelsens förslag till beslut finns tillgängligt i sin helhet hos Capio från den 13 mars 2001. 18. Nomineringskommitté. a) Fråga om inrättande av nomineringskommitté för nominering av styrelse inför 2002 års ordinarie bolagsstämma. b) Fastställande av antalet ledamöter i nomineringskommittén. c) Val av ledamöter till nomineringskommittén. 19. Övriga frågor. 20. Stämmans avslutande. Göteborg i februari 2001 CAPIO AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/23/20010223BIT00860/bit0003.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/23/20010223BIT00860/bit0003.pdf

Dokument & länkar