Delårsrapport januari-juni 2002

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 * Periodens hyresintäkter uppgick till 146 (138) MSEK. För jämförbara enheter minskade hyresintäkterna med 3 procent. * För jämförbara enheter ökade hyresintäkterna med 3 procent under kvartal 2. * Resultat efter finansnetto uppgick till 56 (60) MSEK. Resultatet har påverkats av större uppgraderingar av två hotell samt konjunkturavmattningen. * Under perioden har Capona återköpt 1,1 (0,9) procent av det totala antalet aktier för 13 (10) MSEK. * Prognosen för 2002 är oförändrad jämfört med tidigare lämnad prognos, innebärande att resultatet efter finansnetto bedöms bli i nivå med motsvarande resultat för 2001, som uppgick till 128 MSEK. DELÅRSPERIODEN I SAMMANDRAG Perioden har präglats av en stabilisering av konjunkturen i norden med vissa positiva inslag mot slutet. Hyresintäkterna uppgick till 146 (138) MSEK, varav Sverige svarade för 77 procent av hyresintäkterna, Norge för 11, Danmark för 7 och Finland för 5 procent. För jämförbara hotellfastigheter minskade hyresintäkterna med 3 procent. Av hyresintäkterna kommer 18 (20) MSEK från den egna hotelloperatörsverksamheten, det vill säga de tre hotell som drivs i egen regi. Direktavkastningen, rullande 12 månader, uppgick till 9,6 (10,2) procent. Fastighetsverksamhetens resultat som ökade med 5 procent till 99 (94) MSEK har påverkats av större uppgraderingar av två hotell, vilket lett till att kapaciteten under första kvartalet inte har utnyttjats full ut. Resultatet från hotelloperatörsverksamheten uppgick till 8 (10) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 98 (95) MSEK och resultatet efter finansnetto till 56 (60) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 40 (43) MSEK och motsvarande resultat per aktie till 2,15 (2,24) SEK. Fastighetsinvesteringar uppgick till 18 (13) MSEK. Investeringar i fastighetsverksamheten uppgick till 17 (9) MSEK och avsåg främst uppgraderingen av Radisson SAS Strand Hotel i Stockholm. Investeringar i den egna hotelloperatörsverksamheten uppgick till 1 (4) MSEK. Under perioden har 230 000 aktier motsvarande 1,1 (0,9) procent av Caponas totala antal aktier återköpts för 13 (10) MSEK till en snittkurs av 56,30 SEK. UTSIKTER FÖR 2002 Hotellkonjunkturen som under delårsperioden planade ut efter en nedgång i slutet av 2001 bedöms vända uppåt under slutet av 2002. Caponas prognos för 2002 är oförändrad jämfört med tidigare lämnad prognos, innebärande att resultatet efter finansnetto kommer att bli i nivå med motsvarande resultat år 2001, som uppgick till 128 MSEK. Delårsrapporten har översiktligt granskats av bolagets revisorer. Danderyd den 16 juli 2002 Capona AB (publ) Olle Persson Verkställande direktör KORT OM CAPONA Capona, som äger och aktivt förvaltar hotellfastigheter, är ett av de ledande hotellfastighetsbolagen på den nordiska hotellfastighetsmarknaden. Fastighetsbeståndet per den 30 juni 2002 bestod av totalt 42 hotellfastigheter varav 32 var belägna i Sverige, fem i Norge, tre i Danmark och två i Finland. Det totala antalet hotellrum uppgick till cirka 6 700. Capona är noterat på O-listan vid Stockholmsbörsen under beteckningen CAPO. Namnet Capona kommer från det latinska ordet caupona som betyder hotell. För ytterligare information kontakta: Olle Persson, Verkställande direktör, tel. 08-446 59 72 E-post: olle.persson@capona.se Clas Hjorth, vVD Finans & Investerarrelationer, tel. 08-446 59 71 E-post: clas.hjorth@capona.se Detta och tidigare pressmeddelanden finns även på www.capona.se Ekonomisk information lämnas vid följande tillfälle: * Delårsrapport per 2002-09-30 Onsdagen den 16 oktober 2002 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/16/20020716BIT00280/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/16/20020716BIT00280/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar