Kallelse till Caponas bolagsstämma

KALLELSE TILL CAPONAS BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Capona AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 21 mars 2001, klockan 17.00 på Moderna Museet, Auditoriet, i Stockholm. RÄTT ATT DELTA I BOLAGSSTÄMMAN Rätt att delta i Caponas bolagsstämma har den aktieägare som: dels är införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB (VPC) förda aktieboken senast fredagen den 9 mars 2001, dels senast klockan 12.00 fredag den 16 mars 2001 anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman. HUR BLIR MAN ÄGARREGISTRERAD Caponas aktiebok förs av Värdepapperscentralen VPC AB (VPC). Endast ägarregistrerade innehav återfinns under aktieägarens eget namn i aktieboken. Aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier bör av den bank eller fondförvaltare som förvaltar aktierna begära tillfällig ägarregistrering i god tid före den 9 mars 2001. HUR ANMÄLER MAN SIG Anmälan om deltagande i stämman kan ske på följande sätt · per telefon 08-446 59 70 · per fax 08-753 13 80 · per post till Capona AB, Box 715, 182 17 Danderyd · eller via e-post: info@capona.se Vid anmälan ska aktieägaren uppge: · namn · person-/organisationsnummer · adress och telefonnummer dagtid · eventuellt biträde som skall medfölja vid stämman FÖRESLAGEN UTDELNING Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2000 lämnas med tre kronor och femtio öre per aktie. ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS PÅ STÄMMAN 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning som framgår av kallelsen. 4. Val av två justeringsmän. 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt anförande av verkställande direktören. 7. Beslut om: a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, b) dispositioner beträffande bolagets vinst och förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören. 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer. 10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 11. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av egna aktier. 12. Övriga frågor. 13. Stämmans avslutande. FÖRSLAG TILL BESLUT Aktieägare, som tillsammans representerar cirka 60% av det totala röstetalet i bolaget, har anmält att de vid bolagsstämman, såvitt avser punkterna 8-11 på ovanstående föredragningslista, kommer att framlägga nedanstående förslag. Punkt 8: Val av sex ordinarie styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter. Punkt 9: Arvode till styrelsen föreslås utgå med ett oförändrat belopp om 540 000 kr, att fördelas av styrelsen mellan de av bolagsstämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt räkning. Punkt 10: Följande ordinarie ledamöter föreslås till omval: Carl Johan Åberg, Kjell-Åke Dahlström, Olle Isberg, Kerstin Lindberg Göransson, Bo Jungner och Olle Persson. Punkt 11: Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fram till nästa ordinarie bolagsstämma besluta om förvärv av bolagets egna aktier i enlighet med följande villkor. 1. Förvärv skall göras på OM Stockholmsbörsen eller genom ett erbjudande som riktas till alla aktieägare i bolaget. 2. Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma. 3. Högst så många aktier får förvärvas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. 4. Förvärv skall ske på OM Stockholmsbörsen och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare, varvid får betalas ett pris motsvarande lägst gällande börskurs och högst två gånger gällande börskurs. Syftet med att förvärva egna aktier är att förbättra koncernens kapitalstruktur och på så sätt höja avkastning på eget kapital och vinst per aktie. Ett återköp på dagens kursnivå skulle höja Capona AB:s avkastning på eget kapital och vinst per aktie. Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman bemyndigar styrelsen dels att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om avyttring av bolagets egna aktier som likvid i samband med förvärv av företag eller verksamhet, dels att, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om avyttring av bolagets egna aktier på annat sätt än på OM Stockholmsbörsen för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet. I de fall avyttring sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall ersättningen för sålda aktier svara mot ett bedömt marknadsvärde och kunna utgå i annat än pengar. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma. Bemyndigandet omfattar samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkt 11 hålles tillgängligt hos bolaget på adress Berga Backe 4, Danderyd från och med den 7 mars 2001. UTBETALNING AV UTDELNING Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås måndagen den 26 mars 2001. Utbetalning genom VPC beräknas ske torsdagen den 29 mars 2001. Aktieägarna hälsas varmt välkomna till bolagsstämman. Stockholm i februari 2001 CAPONA AB (publ) Styrelsen KORT OM CAPONA Capona, som äger och aktivt förvaltar hotellfastigheter, är ett av de ledande hotellfastighets-bolagen på den nordiska hotellfastighetsmarknaden. Fastighetsbeståndet per den 31 december 2000 bestod av totalt 41 hotellfastigheter varav 31 var belägna i Sverige, 5 i Norge, 3 i Danmark och 2 i Finland. Det totala antalet hotellrum uppgick till cirka 6 400. Capona är noterat på O-listan vid OM Stockholmsbörsen. Namnet Capona kommer från det latinska ordet caupona som betyder "hotell". FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: Ando Wikström, vVD Finans & Investerarrelationer, tel. 08-446 59 71 E-post: ando.wikstrom@capona.se Detta och tidigare pressmeddelanden finns även på www.capona.se. EKONOMISK INFORMATION LÄMNAS VID FÖLJANDE TILLFÄLLEN: Årsredovisning 2000: Februari / mars 2001. Tremånadersrapport: Tisdagen den 24 april 2001. Sexmånadersrapport: Tisdagen den 17 juli 2001. Niomånadersrapport: Tisdagen den 16 oktober 2001. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT00260/bit0003.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT00260/bit0003.pdf

Om oss

Capona, som äger och aktivt förvaltar hotellfastigheter, är ett av de ledande hotellfastighetsbolagen på den nordiska hotellfastighetsmarknaden.

Dokument & länkar