Bokslutskommuniké 2000

* Den fakturerade försäljningen uppgick till 9.786 Mkr (9.489).

* Rörelseresultatet uppgick till 899 Mkr (783), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,2 procent (8,2).

* Resultatet efter finansiella poster och minoritetsandelar var 783 Mkr (674).

* Resultatet per aktie efter full skatt uppgick till 18:93 kr (17:36).

* Styrelsen föreslår en utdelning om 7:00 kr (6:00) per aktie.


Koncernens orderingång uppgick till 9.904 Mkr (9.605) vilket i nuvarande koncernstruktur, efter justering för valutakurseffekter, är en ökning med 3 procent.

Den fakturerade försäljningen uppgick till 9.786 Mkr (9.489), en ökning med 5 procent efter justering för valutakurseffekter. Härav svarar företagsförvärv/avyttringar för 3 procentenheter. Fakturerad försäljning till kunder utanför Sverige utgjorde 92 procent (92) av koncernens totala fakturering.

Rörelseresultatet ökade till 899 Mkr (783), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,2 procent (8,2). Den positiva resultatutvecklingen för Door och Rail fortsatte medan Pump påverkades negativt av minskade volymer och lägre marginaler för pumpar till massa- och pappersindustrin. I årets rörelseresultat ingår en pensionsåterbäring om netto 69 Mkr och föregående år en återföring av en under tidigare år gjord garantireservering om 38 Mkr. Exklusive dessa engångsposter ökade rörelseresultatet med 85 Mkr eller 11 procent och rörelsemarginalen uppgick till 8,5 procent (7,8).

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 789 Mkr (695), en vinstmarginal på 8,1 procent (7,3), och resultatet efter finansiella poster och minoritetsandelar till 783 Mkr (674).

Koncernens skattekostnad uppgick till 217 Mkr (177), vilket motsvarar en skattesats om 28 procent (25) av resultatet efter finansiella poster. Såväl 2000 som 1999 års skattekostnad har påverkats av vissa engångseffekter. Exklusive dessa engångseffekter beräknas koncernens skattesats till ca 32 procent.

Valutakursförändringar har under året endast marginellt påverkat koncernens resultat.

Resultatet per aktie efter full skatt ökade till 18:93 kr (17:36).

Avkastningen på sysselsatt kapital var 20,5 procent (18,3) och avkastningen på eget kapital 20,6 procent (21,6).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 25:87 kr (30:00) per aktie efter skatt. Justerat för valutakurseffekter i rörelsekapitalets förändring var kassaflödet efter skatt 28:20 kr (27:43).

Om oss

Cardo är en världsledande leverantör av industriportar och logistiksystem, system för vattenrening, processutrustning för massa- och pappersindustri samt garageportar. Verksamheten bedrivs i divisionerna Door & Logistics Solutions, Wastewater Technology Solutions, Pulp & Paper Solutions och Residential Garage Doors. Med en omsättning på knappt 10 miljarder kronor och med mer än 6.000 anställda över hela världen levererar Cardo lösningar som hjälper till att lösa några av vår tids tuffaste utmaningar inom vatten, transport och energi. Huvudkontoret finns i Malmö.

Dokument & länkar