CARDO AB Delårsrapport januari-september 2003

CARDO AB Delårsrapport januari-september 2003 · Fakturerad försäljning: 5.528 Mkr (7.957*) · Resultat efter skatt: 173 Mkr (526*) · Resultat per aktie: 5:78 kr (17:54*) · Resultat efter finansiella poster i den nuvarande verksamheten: 248 Mkr (233) · Resultat per aktie i den nuvarande verksamheten: 5:78 kr (5:42) * Affärsområdet Rail avyttrades den 25 september 2002 och ingår i koncernens redovisning föregående år t o m avyttringstidpunkten. I föregående års resultat ingår dessutom realisationsvinsten vid avyttringen om 323 Mkr. Resultaträkning och kassaflöde uppdelat i nuvarande respektive avyttrad verksamhet framgår av bilaga 4. Koncernens orderingång uppgick under perioden till 5.761 Mkr (8.447). Justerat för valutakurseffekter och avyttringen av Rail är det en minskning med 4 procent, vilken är helt hänförlig till Cardo Door. Företagsförvärv bidrog positivt med 1 procentenhet. Den fakturerade försäljningen uppgick till 5.528 Mkr (7.957). Justerat för valutakurseffekter och avyttringen av Rail är det en minskning med 4 procent. Företagsförvärv bidrog positivt med 1 procentenhet. Resultatet efter skatt uppgick till 173 Mkr (526), vilket motsvarar 5:78 kr (17:54) per aktie. I föregående års siffror ingår Rails resultat t o m avyttringstidpunkten samt realisationsvinsten vid avyttringen med tillsammans 363 Mkr. Nuvarande verksamhet Koncernens nuvarande verksamhet omfattar affärsområdena Cardo Door och Cardo Pump. Rörelseresultatet i den nuvarande verksamheten uppgick under perioden till 262 Mkr (259). Jämfört med föregående år ökade Pumps resultat under tredje kvartalet medan Doors var lägre som en följd av den fortsatt svaga byggkonjunkturen i Europa. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 248 Mkr (233). Valutakursförändringar har endast marginellt påverkat resultatet. Resultatet efter skatt uppgick till 173 Mkr (163), vilket motsvarar 5:78 kr (5:42) per aktie. Kassaflödet från den löpande verksamheten var efter skatt 461 Mkr (460), vilket motsvarar 15:37 kr (15:33) per aktie. Justerat för valutakurseffekter i rörelsekapitalets förändring var kassaflödet efter skatt 13:03 kr (13:20) per aktie. Cardo Door Cardo Doors orderingång var, efter justering för valutakurseffekter, 8 procent lägre än föregående år. Företagsförvärv bidrog positivt med 1 procentenhet. Efterfrågan på industriportar och dockningssystem var betydligt svagare än under motsvarande period 2002. Service, som svarar för ungefär en fjärdedel av Cardo Doors omsättning, visade fortsatt god utveckling. För villagarageportar var efterfrågan lägre än föregående år. Den fakturerade försäljningen uppgick till 3.435 Mkr (3.791), vilket justerat för valutakurseffekter är en minskning med 7 procent. Företagsförvärv bidrog positivt med 1 procentenhet. Rörelseresultatet uppgick till 146 Mkr (177). Cardo Pump Orderingången ökade med 1 procent efter justering för valutakurseffekter. Inom vatten och avlopp samt VVS var efterfrågan något lägre än föregående år, medan den ökade från processindustrin. Den fakturerade försäljningen uppgick till 2.093 Mkr (2.191), vilket justerat för valutakurseffekter är i nivå med föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 161 Mkr (126). Likviditet och finansiering Koncernens likvida medel var vid utgången av september 170 Mkr (1.186) mot 922 Mkr vid årets början. Därtill kommer outnyttjade kreditfaciliteter med ca 1,9 miljarder kronor (3,4). Koncernens bruttoinvesteringar, exklusive företagsförvärv, uppgick till 205 Mkr (227). Nettoskuldsättningen uppgick vid utgången av september till 410 Mkr mot netto likvida medel om 456 Mkr föregående år respektive 593 Mkr vid årets början. Det egna kapitalet uppgick till 2.726 Mkr (3.743), vilket motsvarar 90:86 kr (124:78) per aktie. Koncernens soliditet var vid utgången av september 53,7 procent (58,0). Personal Antalet anställda i koncernen var den 30 september 5.941 (6.306). Företagsförvärv Fr o m januari 2003 ingår i Cardo Door det förvärvade företaget SEA B2L med en årsomsättning på ca 70 Mkr. Redovisningsprinciper Rapporten har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20, delårsrapportering. Tillämpade redovisningsprinciper är desamma som i årsredovisningen för 2002 med undantag för Redovisningsrådets nya rekommendationer gällande från den 1 januari 2003. Tillämpningen av de nya rekommendationerna har inte föranlett någon justering av tidigare rapporterade perioder. Moderbolaget Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till -12 Mkr (584), bruttoinvesteringarna till 0 Mkr (0) och de likvida medlen till 0 Mkr (0) mot 176 Mkr vid årets början. Nomineringskommitté Bolagsstämman har beslutat att utse en nomineringskommitté bestående av styrelsens ordförande, som skall vara sammankallande, samt en representant för envar av bolagets tre största aktieägare per den 30 september varje år. Nomineringskommitténs uppgift är att inför ordinarie bolagsstämma framlägga förslag avseende val av styrelse, i förekommande fall revisorer, samt arvoden. Den nomineringskommitté som utsetts inför ordinarie bolagsstämma år 2004 består av: Fredrik Lundberg (styrelseordförande i Cardo), L E Lundbergföretagen AB, Stockholm Mats Andersson, Tredje AP-fonden, Stockholm Ramsay Brufer, Alecta, Stockholm Marknadsutsikter Bedömningen att det råder fortsatt osäkerhet om marknadsutvecklingen kvarstår. Det kommer signaler om en viss stabilisering av det allmänna marknadsläget, men få tecken som tyder på en nära förestående förbättring. Detta innebär för Cardos del fortsatt fokus på kostnadsanpassning och effektivitetsförbättringar. Malmö den 29 oktober 2003 Cardo AB (publ) Kjell Svensson VD och koncernchef Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer. Bokslutskommuniké för helåret 2003 publiceras den 10 februari 2004. Bilagor: 1. Fakturerad försäljning, resultat och rörelsemarginal per affärsområde 2. Koncernens resultat- och balansräkning i sammandrag 3. Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag 4. Resultaträkning och kassaflöde uppdelat i nuvarande respektive avyttrad verksamhet 5. Koncernen i sammandrag För ytterligare information kontakta: Kjell Svensson, VD och koncernchef, tel 040-35 04 53, 35 04 00 Göran Axeheim, vVD och CFO, tel 040-35 04 42, 35 04 00 Christer Roskvist, informationschef, tel 040-35 04 25, 35 04 00 Cardo är en internationell verkstadskoncern och en ledande leverantör av högkvalitativa produkter och system med en god eftermarknad. Cardo har starka positioner på marknaderna för portar och pumpar. Dotterbolag finns i ett 30-tal länder med tyngdpunkten i västra Europa. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/29/20031029BIT00260/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/29/20031029BIT00260/wkr0002.pdf Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/29/20031029BIT00260/wkr0003.pdf

Om oss

Cardo är en världsledande leverantör av industriportar och logistiksystem, system för vattenrening, processutrustning för massa- och pappersindustri samt garageportar. Verksamheten bedrivs i divisionerna Door & Logistics Solutions, Wastewater Technology Solutions, Pulp & Paper Solutions och Residential Garage Doors. Med en omsättning på knappt 10 miljarder kronor och med mer än 6.000 anställda över hela världen levererar Cardo lösningar som hjälper till att lösa några av vår tids tuffaste utmaningar inom vatten, transport och energi. Huvudkontoret finns i Malmö.