Cardo säljer affärsområdet Rail

Cardo har tecknat avtal om försäljning av det helägda affärsområdet Cardo Rail till Vestar Capital Partners. Försäljningspriset uppgår till ca 2 miljarder kronor för skuldfritt bolag och genererar en skattefri realisationsvinst på ca 345 Mkr.

Cardo tecknade i april en principöverenskommelse med Vestar Capital Partners om att Vestar skulle förvärva Cardo Rail från Cardo. Ett slutgiltigt förvärvsavtal har nu tecknats, vilket innebär att Vestar, genom ett för ändamålet nybildat bolag, tar över verksamheten i Rail så snart affären genomförts. Affären, som förväntas kunna genomföras under september månad, är villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande och att Vestar erhåller slutlig finansiering.

- Genom försäljningen av Rail får vi en stark balansräkning och frigör kapital för en expansion inom våra övriga affärsområden, Door och Pump. Båda är verksamma i branscher med betydande eftermarknadspotential och goda tillväxtmöjligheter via förvärv, säger Cardos VD och koncernchef Kjell Svensson.

Inom järnvägsindustrin har antalet underleverantörer reducerats kraftigt under det senaste decenniet. Cardo har varit ett av de mest aktiva företagen i den strukturomvandling som skett på bromssidan, bl a genom ett stort antal förvärv i syfte att nå en ledande position som leverantör av kompletta bromssystem, marknadsförda under varumärket SAB WABCO. Rails omsättning har sedan 1988 ökat från ca 450 Mkr till 2,7 miljarder kronor.

- Den genomförda branschstruktureringen innebär att förvärvsmöjligheterna för Rail främst finns inom, för oss, nya produktområden, säger Kjell Svensson.

Vestar är ett ledande s k private equity-bolag, som grundades 1988. Vestar har kontor i Paris, Milano, New York samt Denver och förvaltar för närvarande kapital motsvarande ca USD 4 miljarder. Vestar har stor erfarenhet av investeringar inom ett brett segment av verksamheter och en lång historia när det gäller investeringar inom järnvägsleverantörsbranschen.

- Vi har funnit en ägarlösning för Rail som möjliggör fortsatta utvecklingsmöjligheter för verksamheten och som jag bedömer är bra för såväl kunder som anställda, säger Kjell Svensson.

Finansiella effekter
Försäljningspriset uppgår till ca 2 miljarder kronor för skuldfritt bolag och genererar en skattefri realisationsvinst på ca 345 Mkr, motsvarande en vinst per aktie på ca 11:50 kr. Försäljningspriset erläggs genom att köparen övertar befintliga lån inom Rail, erlägger kontant på tillträdesdagen ca 1,2 miljarder kronor för aktierna samt ställer ut en teckningsoption som ger Cardo rätt att, när som helst före den 31 december 2020, till nominellt värde förvärva 5 procent av aktierna i det förvärvande bolaget. Nuvärdet av teckningsoptionen har beräknats till 10 Mkr.

Beräknat på föregående års resultat, och med en ränteberäkning på försäljningslikviden, skulle helårseffekten av försäljningen av Rail ha inneburit en minskning av koncernens resultat per aktie med drygt 1 krona.

Efter försäljningen kommer koncernen att ha netto likvida medel på ca 500 Mkr och en soliditet på drygt 60 procent.

Malmö den 25 juli 2002

Cardo AB (publ)Om oss

Cardo är en världsledande leverantör av industriportar och logistiksystem, system för vattenrening, processutrustning för massa- och pappersindustri samt garageportar. Verksamheten bedrivs i divisionerna Door & Logistics Solutions, Wastewater Technology Solutions, Pulp & Paper Solutions och Residential Garage Doors. Med en omsättning på knappt 10 miljarder kronor och med mer än 6.000 anställda över hela världen levererar Cardo lösningar som hjälper till att lösa några av vår tids tuffaste utmaningar inom vatten, transport och energi. Huvudkontoret finns i Malmö.

Dokument & länkar