Cardo slutför försäljningen av Rail

Cardo slutför försäljningen av Rail Cardo tecknade den 24 juli i år ett avtal om försäljning av affärsområdet Cardo Rail till Vestar Capital Partners. Villkoren för affären har nu uppfyllts och försäljningen slutförts. Försäljningspriset uppgår till ca 2 miljarder kronor för skuldfritt bolag och genererar en skattefri realisationsvinst på ca 345 Mkr. Affären var villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande samt att Vestar skulle erhålla slutlig finansiering. Båda villkoren har uppfyllts och Vestar tar per den 25 september 2002 över verksamheten i Rail genom ett för ändamålet nybildat bolag. - Jag är mycket nöjd med att vi nu har genomfört försäljningen av Rail. Vi får en stark balansräkning och frigör kapital för en expansion inom Door och Pump, som båda är verksamma i branscher med betydande eftermarknadspotential och goda tillväxtmöjligheter via förvärv, säger Cardos VD och koncernchef Kjell Svensson. Försäljningspriset uppgår till ca 2 miljarder kronor för skuldfritt bolag. Realisationsvinsten på ca 345 Mkr, motsvarande en vinst per aktie på ca 11:50 kr, kommer att redovisas under tredje kvartalet. Försäljningspriset har erlagts genom att köparen övertagit befintliga lån inom Rail, erlagt ca 1,2 miljarder kronor kontant för aktierna samt ställt ut en teckningsoption som ger Cardo rätt att, när som helst före den 31 december 2020, till nominellt värde förvärva ca 5 procent av aktierna i det förvärvande bolaget. Nuvärdet av teckningsoptionen har beräknats till 10 Mkr. Beräknat på föregående års resultat, och med en ränteberäkning på försäljningslikviden, skulle helårseffekten av försäljningen av Rail ha inneburit en minskning av koncernens resultat per aktie med drygt 1 krona. Efter försäljningen beräknas Cardo ha netto likvida medel på ca 500 Mkr och en soliditet på drygt 60 procent. Malmö den 25 september 2002 Cardo AB (publ) För ytterligare information kontakta: Kjell Svensson, VD och koncernchef, tel 040-35 04 53, 35 04 00 Göran Axeheim, vVD och CFO, tel 040-35 04 42, 35 04 00 Christer Roskvist, informationschef, tel 040-35 04 25, 35 04 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/25/20020925BIT00180/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/25/20020925BIT00180/wkr0002.pdf

Om oss

Cardo är en världsledande leverantör av industriportar och logistiksystem, system för vattenrening, processutrustning för massa- och pappersindustri samt garageportar. Verksamheten bedrivs i divisionerna Door & Logistics Solutions, Wastewater Technology Solutions, Pulp & Paper Solutions och Residential Garage Doors. Med en omsättning på knappt 10 miljarder kronor och med mer än 6.000 anställda över hela världen levererar Cardo lösningar som hjälper till att lösa några av vår tids tuffaste utmaningar inom vatten, transport och energi. Huvudkontoret finns i Malmö.

Dokument & länkar