Delårsrapport januari – mars 2000

* Den fakturerade försäljningen uppgick till 2.214 Mkr (2.117), en ökning med5 procent efter justering för valutakurseffekter och företagsförvärv/avyttringar.

* Rörelseresultatet ökade med 35 procent till 107 Mkr (79).

* Resultatet efter finansiella poster och minoritetsandelar ökade från 52 Mkr till 81 Mkr.

* Resultatet per aktie efter full skatt ökade till 1:96 kr (1:27).

* Kassaflödet från den löpande verksamheten efter skatt ökade till 7:60 kr (1:13) per aktie.


Koncernens orderingång uppgick under perioden till 2.357 Mkr (2.272), vilket i nuvarande koncernstruktur, efter justering för valutakurseffekter, är en ökning med 5 procent.

Den fakturerade försäljningen ökade till 2.214 Mkr (2.117). Justerat för valutakurseffekter är det en ökning med 7 procent. Härav svarar företagsförvärv/avyttringar för 2 procentenheter.

Rörelseresultatet ökade med 35 procent till 107 Mkr (79), motsvarande en rörelsemarginal på 4,8 procent (3,7). Cardo Door och Cardo Rail förbättrade sina rörelseresultat och Cardo Pumps var i nivå med föregående år. Resultatet efter finansiella poster ökade till 83 Mkr (54), motsvarande en vinstmarginal på 3,8 procent (2,5).

Resultatet efter finansiella poster och minoritetsandelar ökade till 81 Mkr (52). Resultatet per aktie efter full skatt var 1:96 kr (1:27).

Valutakursförändringar beräknas endast marginellt ha påverkat koncernens resultat.

Avkastningen på sysselsatt kapital var 19,3 procent (18,9) för tolvmånadersperioden t o m mars. Avkastningen på eget kapital uppgick under samma period till 22,0 procent (19,9).

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter skatt förbättrades till 7:60 kr (1:13) per aktie.

Om oss

Cardo är en världsledande leverantör av industriportar och logistiksystem, system för vattenrening, processutrustning för massa- och pappersindustri samt garageportar. Verksamheten bedrivs i divisionerna Door & Logistics Solutions, Wastewater Technology Solutions, Pulp & Paper Solutions och Residential Garage Doors. Med en omsättning på knappt 10 miljarder kronor och med mer än 6.000 anställda över hela världen levererar Cardo lösningar som hjälper till att lösa några av vår tids tuffaste utmaningar inom vatten, transport och energi. Huvudkontoret finns i Malmö.

Dokument & länkar