Delårsrapport januari - mars 2000

CARDO AB Delårsrapport januari - mars 2000 * Den fakturerade försäljningen uppgick till 2.214 Mkr (2.117), en ökning med 5 procent efter justering för valutakurseffekter och företagsförvärv/avyttringar. * Rörelseresultatet ökade med 35 procent till 107 Mkr (79). * Resultatet efter finansiella poster och minoritetsandelar ökade från 52 Mkr till 81 Mkr. * Resultatet per aktie efter full skatt ökade till 1:96 kr (1:27). * Kassaflödet från den löpande verksamheten efter skatt ökade till 7:60 kr (1:13) per aktie. Koncernens orderingång uppgick under perioden till 2.357 Mkr (2.272), vilket i nuvarande koncernstruktur, efter justering för valutakurseffekter, är en ökning med 5 procent. Den fakturerade försäljningen ökade till 2.214 Mkr (2.117). Justerat för valutakurseffekter är det en ökning med 7 procent. Härav svarar företagsförvärv/avyttringar för 2 procentenheter. Rörelseresultatet ökade med 35 procent till 107 Mkr (79), motsvarande en rörelsemarginal på 4,8 procent (3,7). Cardo Door och Cardo Rail förbättrade sina rörelseresultat och Cardo Pumps var i nivå med föregående år. Resultatet efter finansiella poster ökade till 83 Mkr (54), motsvarande en vinstmarginal på 3,8 procent (2,5). Resultatet efter finansiella poster och minoritetsandelar ökade till 81 Mkr (52). Resultatet per aktie efter full skatt var 1:96 kr (1:27). Valutakursförändringar beräknas endast marginellt ha påverkat koncernens resultat. Avkastningen på sysselsatt kapital var 19,3 procent (18,9) för tolvmånadersperioden t o m mars. Avkastningen på eget kapital uppgick under samma period till 22,0 procent (19,9). Kassaflödet från den löpande verksamheten efter skatt förbättrades till 7:60 kr (1:13) per aktie. Cardo Door Cardo Door är en av världens största tillverkare av industriportar och Europas ledande leverantör av dockningsutrustning. Dessutom är Cardo Door marknadsledare vad avser service på dessa produkter samt en av Europas största tillverkare av villagarageportar. De största varumärkena för industriportar och dockningssystem är Crawford, Clever och Hafa samt för enbart industriportar Faltec, Alsta och Allhabo. Villagarageportarna marknadsförs under varumärkena Normstahl, Crawford, Car-In och Henderson. I februari förvärvades Storbritanniens ledande tillverkare av villagarageportar, P C Henderson. Henderson ingår i Cardo Doors fakturering och resultat fr o m förvärvstidpunkten. Henderson, som omsätter ca 325 Mkr och har ca 325 anställda, har en god lönsamhet. 1999 uppgick Hendersons resultat efter finansiella poster till 32 Mkr. Köpeskillingen för aktierna var 136 Mkr och goodwill till följd av transaktionen beräknas preliminärt till drygt 83 Mkr. Genom förvärvet, som är ett led i Cardo Doors strategi för fortsatt tillväxt inom segmentet villagarageportar, stärks ytterligare Cardo Doors position som den tredje största leverantören av villagarageportar på den europeiska marknaden. Cardo Doors tidigare garageportsverksamhet i Storbritannien har efter förvärvet överförts till Henderson. De senaste årens satsningar på dockningssystem, villagarageportar och service har inneburit att industriportarnas andel av Cardo Doors fakturering efterhand minskat och därmed beroendet av industriell nybyggnation. Av Cardo Doors omsättning svarar idag industriportarna för knappt 40 procent, dockningssystem för strax under 15 procent samt villagarageportar och service för ungefär en fjärdedel vardera. Cardo Doors fakturerade försäljning ökade under perioden till 1.021 Mkr (916). Justerat för valutakurseffekter och företagsförvärv innebär det en ökning med 9 procent. Rörelseresultatet ökade till 47 Mkr (35). För industriportar ökade efterfrågan på flera europeiska marknader. Efter en tidigare vikande trend i Tyskland har efterfrågan sedan slutet av 1999 stabiliserats. Efterfrågan på dockningsutrustning var i nivå med föregående år medan efterfrågan på villagarageportar och service ökade. Under perioden erhölls ett antal större order. I Italien såldes 212 industriportar och 88 lastbryggor för installation i ett logistikcenter samt 27 dockningssystem till en fraktterminal. I Italien erhölls också ett stort servicekontrakt avseende transportföretaget ATAC Romas underhållsverkstad i Rom. I Turkiet beställdes 6 stora Megadoor-portar till ett stålverk, 45 industriportar till Fords fabrik i Golcuk och 80 industriportar för installation på flygplatsen i Kurtkoy. 192 kompletta dockningssystem såldes för ett distributionscenter i Storbritannien och i Spanien erhölls en order på 56 dockningsenheter och 59 industriportar för ett distributionscenter i Baskien. Serviceföretaget Itevelesa beställde 150 industriportar för installation i 27 reparationsanläggningar i centrala och norra Spanien. Cardo Pump Cardo Pump är en av Europas största tillverkare av centrifugalpumpar, omrörare och luftare för användning i vatten- och reningsverk, processindustrier och inom byggnadssektorn. Cardo Pump är dessutom världsledande inom tillverkning av avancerad mätutrustning för massa- och papperstillverkning. Produkterna marknadsförs under varumärkena ABS, Pumpex och Lorentzen & Wettre. I början av året förvärvades verksamheten i det amerikanska bolaget CH&E, som omsätter ca 60 Mkr och har ett 40-tal anställda. CH&E tillverkar dieseldrivna länspumpar, som kompletterar Cardo Pumps elektriskt drivna pumpar. Dieseldrivna pumpar används ofta i USA eftersom byggarbetsplatser där inte alltid har tillgång till elektricitet i det inledande skedet. CH&E har integrerats med Cardo Pumps verksamhet i USA. Den fakturerade försäljningen uppgick till 571 Mkr (538), vilket efter justering för valutakurseffekter och företagsförvärv är en ökning med 3 procent. Rörelseresultatet uppgick till 37 Mkr (37). Leveranserna till Cardo Pumps största segment, vatten och avlopp, har ökat medan leveranserna till massa- och pappersindustrin och VVS har minskat något jämfört med motsvarande period föregående år. Ett antal betydande order erhölls under perioden, bl a på 32 enheter av en nyutvecklad flowbooster för installation i Moskva. Flowboostern används för att transportera stora vattenvolymer i bassänger i samband med rening av avloppsvatten. Göteborgs VA-verk har fortsatt moderniseringen av sina pumpstationer och beställt ett flertal stora, dränkbara pumpar. I samarbete med Kvaerner Pulping har order erhållits från Gruvöns pappersbruk på process- och vakuumpumpar. Utbyggnaden av reningsverket i Tallinn har fortsatt med Cardo Pump som huvudleverantör av pumpar och omrörare. Under första kvartalet levererades till Tallinn de största dränkbara pumpar som någonsin byggts för pumpning av förorenat vatten. De är utrustade med motorer på 710 kW och väger 10 ton vardera. Cardo Rail Cardo Rail, som främst marknadsför sina produkter under varumärket SAB WABCO, är en av världens största tillverkare av bromssystem och bromskomponenter till spårbundna fordon. Cardo Rail är fr o m årsskiftet 1999/2000 ett helägt affärsområde i Cardo. Orderingången uppgick under perioden till 613 Mkr, vilket i jämförbar struktur och efter justering för valutakurseffekter är i nivå med föregående år. Under perioden erhölls bl a två viktiga order från Siemens/Krauss Maffei i Tyskland avseende boggibromsutrustning respektive kompletta bromssystem för lok till österrikiska järnvägen ÖBB. Dessa order, med ett sammanlagt värde på 100 Mkr, är av stor betydelse i Cardo Rails arbete att förstärka positionen som en komplett bromssystemleverantör på den stora och viktiga tyska marknaden. Cardo Rails fakturerade försäljning uppgick till 622 Mkr (636), vilket justerat för valutakurseffekter är i nivå med föregående år. Rörelseresultatet ökade till 43 Mkr (18). Förbättringen är främst ett resultat av reducerade kostnader till följd av omstruktureringsarbetet, som successivt når full effekt. Likviditet och finansiering Koncernens likvida medel var vid utgången av mars 237 Mkr (368) mot 325 Mkr vid årets början. Därtill kommer outnyttjade kreditfaciliteter med ca 2,3 miljarder kronor (2.9). Kassaflödet från den löpande verksamheten var efter skatt 228 Mkr (34), motsvarande 7:60 kr (1:13) per aktie. Justerat för valutakurseffekter i rörelsekapitalets förändring var kassaflödet 6:68 kr (-0:80) per aktie. Koncernens bruttoinvesteringar, exklusive företagsförvärv, uppgick till 77 Mkr (42). Nettoskuldsättningen uppgick vid utgången av mars till 1.463 Mkr (1.538) mot 1.332 Mkr vid årets början. Ökningen är en följd av företagsförvärv. Det egna kapitalet uppgick till 2.617 Mkr (2.364), vilket motsvarar 87:24 kr (78:82) per aktie. Koncernens soliditet var vid utgången av mars 38,9 procent (36,5). Cardos andel av SPPs överskottsmedel SPP har under 1999 meddelat att de allokerat 73,6 Mkr av sina överskottsmedel till koncernen varav 5,6 Mkr avser moderbolaget. I mitten av juni kommer detaljerad information om regelverket beträffande utnyttjandet av dessa överskottsmedel att erhållas. Då koncernen under 1999 kontantinlöst sina PRI-skulder med ca 200 Mkr beräknas samtliga överskottsmedel kunna erhållas kontant under innevarande år. Överskottsmedlen har ej redovisats som tillgång i balansräkningen per den 31 mars 2000. Personal Antalet anställda i koncernen var den 31 mars 7.628 (7.364). Moderbolaget Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till -17 Mkr (166), bruttoinvesteringarna till 0 Mkr (0) och de likvida medlen till 3 Mkr (6) mot 3 Mkr vid årets början. Tillväxtprogrammet C15 I syfte att skapa en ökad tillväxt i koncernen framöver startades i slutet av 1999 ett omfattande program under beteckningen C15. C15, som står för det koncernövergripande målet "15 procent årlig lönsam försäljningstillväxt", innebär en ökad fokusering på den organiska tillväxten. Den ökade satsningen på organisk tillväxt innebär inte någon förändring i koncernens förvärvsstrategi. Företagsförvärv kommer även framöver att vara en viktig del av tillväxten. Åtgärderna och satsningarna för att öka den organiska tillväxten omfattar främst ökade marknadsaktiviteter samt en kraftig utbyggnad inom service och eftermarknad. Resultateffekten av åtgärderna och satsningarna förväntas bli begränsade i år för att gradvis öka fr o m 2001. Marknadsutsikter Konjunkturen för industribyggnation i Europa visar tecken på uppgång. En förbättrad marknadssituation och en ökad faktureringsvolym förväntas därför för Cardo Door under året. För Cardo Pumps största segment, vatten och avlopp, förväntas långsiktigt en positiv utveckling. Den förbättrade konjunkturen inom massa- och pappersindustrin har ännu inte lett till ökad efterfrågan på pumputrustning. Även om järnvägsmarknaden långsiktigt växer bedöms faktureringsvolymen avta något under året. De genomförda omstruktureringsåtgärderna kommer att leda till ett ytterligare förbättrat resultat och en förbättrad rörelsemarginal i Cardo Rail. Malmö den 16 maj 2000 Cardo AB (publ) Kjell Svensson VD och koncernchef Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer. Delårsrapport för perioden januari-juni publiceras den 16 augusti 2000. Bilagor: 1. Koncernens resultat- och balansräkning i sammandrag 2. Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag 3. Fakturerad försäljning och resultat per affärsområde 4. Koncernen i sammandrag 5. Koncernens resultat- och balansräkning i sammandrag omräknad till euro För ytterligare information kontakta: Kjell Svensson, VD och koncernchef, tel 040-35 04 53, 35 04 00 Sven-Erik Persson, vVD, tel 040-35 04 50, 35 04 00 Christer Roskvist, Informationschef, tel 040-35 04 25, 35 04 00 Cardo är en internationell verkstadskoncern som 1999 omsatte 9,5 miljarder kronor. Cardo har en stark position på marknaderna för portar, pumpar och tågbromssystem. Cardo har dotterbolag i ett 30-tal länder med tyngdpunkten i västra Europa och antalet anställda är ca 7.700. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/16/20000516BIT00600/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/05/16/20000516BIT00600/bit0002.pdf Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/05/16/20000516BIT00600/bit0003.xls Tabeller

Om oss

Cardo är en världsledande leverantör av industriportar och logistiksystem, system för vattenrening, processutrustning för massa- och pappersindustri samt garageportar. Verksamheten bedrivs i divisionerna Door & Logistics Solutions, Wastewater Technology Solutions, Pulp & Paper Solutions och Residential Garage Doors. Med en omsättning på knappt 10 miljarder kronor och med mer än 6.000 anställda över hela världen levererar Cardo lösningar som hjälper till att lösa några av vår tids tuffaste utmaningar inom vatten, transport och energi. Huvudkontoret finns i Malmö.