Delårsrapport januari – september 2001

I föregående års resultat ingick en engångsintäkt avseende pensionsåterbäring om 69 Mkr.
I kommentarerna nedan anges koncernens resultat föregående år exklusive denna pensionsåterbäring.

* Orderingång: 8.312 Mkr (7.312), en ökning med 4 procent i nuvarande koncernstruktur efter justering för valutaeffekter.

* Fakturerad försäljning: 7.495 Mkr (6.851), i nivå med föregående år, exklusive förvärvs- och valutaeffekter.

* Resultat efter finansiella poster: 342 Mkr (374), exklusive omstruktureringskostnader.


Koncernens orderingång uppgick under perioden till 8.312 Mkr (7.312), vilket är en ökning med 4 procent i nuvarande koncernstruktur efter justering för valutakurseffekter.

Den fakturerade försäljningen uppgick till 7.495 Mkr (6.851). Justerat för valutakurseffekter är det en ökning med 2 procent, vilket främst är hänförligt till företagsförvärv.

Rörelseresultatet uppgick under perioden till 418 Mkr (460), exklusive omstruktureringskostnader om 44 Mkr i Cardo Pump, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 5,6 procent (6,7).
Under tredje kvartalet påverkades Cardo Doors resultat av en fortsatt svag försäljning av villagarageportar i Tyskland. Cardo Pumps resultat, exklusive omstruktureringskostnaderna, var bättre än under motsvarande kvartal föregående år, trots en fortsatt svag försäljning och lägre marginaler i Tyskland. Utleveranserna av färdigställda order i Cardo Rail var lägre i kvartalet jämfört med samma period föregående år, vilket gav ett något lägre resultat.

Resultatet efter finansiella poster uppgick under perioden till 342 Mkr (374) exklusive omstruktureringskostnaderna, vilket ger en vinstmarginal på 4,6 procent (5,5). Resultatet per aktie efter full skatt var 7:42 kr (8:01) exklusive omstruktureringskostnaderna. Inklusive årets avsättning för omstrukturering och föregående års engångsintäkt var vinsten per aktie 6:45 kr (9:67).

Valutakursförändringar beräknas ha påverkat koncernens resultat marginellt positivt.

Cardo Door
Cardo Door är en av världens största tillverkare av industriportar och Europas ledande leverantör av dockningsutrustning. Dessutom är Cardo Door marknadsledare vad avser service på dessa produkter samt en av Europas största tillverkare av villagarageportar.

Cardo Doors orderingång var, i nuvarande struktur och justerad för valutakurseffekter, i nivå med föregående år.

Efterfrågan på industriportar, som svarar för drygt 40 procent av Cardo Doors försäljning, var något svagare under perioden jämfört med föregående år. För dockningsprodukter var efterfrågan i nivå med föregående år, vilket även gäller för villagarageportar med undantag för Tyskland där efterfrågan var fortsatt svag. Service, som svarar för ungefär en fjärdedel av Cardo Doors försäljning, visade fortsatt god utveckling.

Den fakturerade försäljningen uppgick under perioden till 3.615 Mkr (3.276), vilket justerat för valutakurseffekter och företagsförvärv är i nivå med föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 233 Mkr (250). Under tredje kvartalet påverkades resultatet negativt av den fortsatt svaga försäljningen av villagarageportar i Tyskland.

Under tredje kvartalet erhölls en rad större order. I Kina beställde import- och exportkoncernen XAC Group en Megadoor-port i storlek 65x17 meter till en hangar i Xian och från Changchun Post Office erhölls en order på 72 industriportar. Till ett hangarprojekt i Taiwan beställdes 11 Megadoor-portar, de flesta i storlek 7x28 meter. I Storbritannien köpte transportföretaget TNT 20 dockningssystem och 44 industriportar och däcktillverkaren Dunlop 42 dockningssystem och 6 industriportar. Supermarket-kedjan Sainsbury´s beställde 156 dockningssystem och 11 industriportar – en av de största orderna hittills för Cardo Doors engelska dotterbolag. I Finland beställde Schenker East 46 industriportar och 28 vädertätningar och AvestaPolarit Chrome köpte 28 större industriportar och tecknade samtidigt ett omfattande servicekontrakt. I Italien köpte transportkoncernen CMC 61 industriportar till ett logistikcenter i Rom.

Cardo Pump
Cardo Pump är en av Europas största tillverkare av pumpar, omrörare och luftare samt världsledande tillverkare av avancerad mätutrustning för massa- och pappersindustrin.

Orderingången var, efter justering för valutakurseffekter, 5 procent högre än föregående år, trots en svag efterfrågan i Tyskland och Storbritannien.

Efterfrågan ökade inom Cardo Pumps största segment, vatten och avlopp, liksom från processindustrin. Inom VVS-segmentet var efterfrågan något lägre än föregående år, främst beroende på den svaga efterfrågan i Tyskland.

Under tredje kvartalet erhölls ett antal viktiga order från massa- och pappersindustrin, bl a pumpar till papperstillverkaren AKPC i Thailand. Företaget Nine Dragons i Kina beställde 130 pumpar och 42 omrörare, en order som är ett genombrott för Cardo Pump på den kinesiska pappersindustrimarknaden. Inom segmentet vatten och avlopp erhölls bl a en större order från Turkiet på avloppspumpar samt beställningar från Korea och Norge på 48 respektive 40 omrörare. I Dubai erhölls en order på 24 stora avloppspumpar.

Den fakturerade försäljningen uppgick till 1.972 Mkr (1.783), vilket justerat för valutakurseffekter är en ökning med 2 procent. Rörelseresultatet uppgick till 113 Mkr (133) exklusive omstruktureringskostnader enligt nedan. Inklusive dessa kostnader var resultatet 69 Mkr. Tredje kvartalets resultat var bättre än föregående år före avsättning för omstrukturering.

I samband med halvårsrapporten aviserades kostnadsbesparande åtgärder inom Cardo Pump, framför allt vad gäller verksamheten i marknader med vikande efterfrågan. Åtgärdsprogrammet och kostnaden för detta fastställdes och offentliggjordes i början av oktober. Programmet innefattar huvudsakligen personalminskningar samt stängning av vissa regionkontor. Kostnaden uppgår till 44 Mkr och har belastat resultatet tredje kvartalet. Åtgärderna beräknas ge en resultatförbättring om ca 30 Mkr med full effekt fr o m 2003. Målet är att inom en tvåårsperiod uppnå en rörelsemarginal på 10-11 procent för affärsområdet.

Cardo Rail
Cardo Rail är en av världens största tillverkare av bromssystem och bromskomponenter till spårbundna fordon.

Orderingången uppgick under perioden till 2.303 Mkr, vilket justerat för valutakurseffekter är en ökning med 12 procent jämfört med föregående år.

Under tredje kvartalet erhölls bl a två order från vagnbyggaren Alstom i Frankrike avseende styr- och kontrollsystem för bromsar till pendeltåg och höghastighetståg för den franska statsjärnvägen SNCF. Genom orderna, som tillsammans är värda 62 Mkr, stärker Cardo Rail sin marknadsledande position i Frankrike. Beställningarna utgör en del av ramavtal som omfattar ytterligare utrustning värd totalt 200 Mkr och där beställning och leverans kan ske under de närmaste tre åren.

Efter periodens utgång tecknade Cardo Rail ett avtal med världens största vagnbyggare, Bombardier Transportation, vilket innebär att Rail under de närmaste sex åren skall leverera de kompletta bromssystemen till Bombardiers nya generation eldrivna pendeltåg av typen Talent. Genom avtalet, som omfattar utrustning för totalt 1.200 vagnar, stärker Rail sin position som systemleverantör i Europa inom segmentet eldrivna pendeltåg, det snabbast växande segmentet i järnvägsmarknaden. Samtidigt som avtalet tecknades erhölls också den första ordern, som avser bromssystem för 51 tåg med totalt 193 vagnar för leverans till österrikiska statsjärnvägen ÖBB. Värdet på denna order uppgår till 75 Mkr och leverans skall ske under en tvåårsperiod med början våren 2002. ÖBB har option på ytterligare 400 vagnar av samma typ.

Cardo Rails fakturerade försäljning uppgick till 1.908 Mkr (1.792), vilket justerat för valutakurseffekter är en minskning med 1 procent. Rörelseresultatet uppgick till 126 Mkr (133). Utleveranserna av färdigställda order var lägre under tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år, vilket gav ett något lägre resultat. Bedömningen kvarstår om en rörelsemarginal för helåret i linje med målsättningen 8-10 procent.

Likviditet och finansiering
Koncernens likvida medel var vid utgången av september 222 Mkr (228) mot 225 Mkr vid årets början. Därtill kommer outnyttjade kreditfaciliteter med ca 3,3 miljarder kronor (2,6).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var efter skatt 246 Mkr (398), vilket motsvarar 8:20 kr (13:27) per aktie. Justerat för valutakurseffekter i rörelsekapitalets förändring var kassaflödet efter skatt 14:07 kr (14:60) per aktie. Koncernens bruttoinvesteringar, exklusive företagsförvärv, uppgick till 223 Mkr (214).

Nettoskuldsättningen uppgick vid utgången av september till 1.405 Mkr (1.598) mot 1.265 Mkr vid årets början. Ökningen sedan årsskiftet är huvudsakligen hänförlig till valutakurseffekter.

Det egna kapitalet uppgick till 3.435 Mkr (2.854), vilket motsvarar 114:50 kr (95:15) per aktie.

Koncernens soliditet var vid utgången av september 42,9 procent (39,5).

Personal
Antalet anställda i koncernen var den 30 september 7.924 (7.778).

Strukturella förändringar
Cardo Door förvärvade den 1 januari 2001 samtliga aktier i det danska dockningsföretaget Miflex Miljöexpert A/S. Miflexgruppen, som omsätter ca 80 Mkr och har 36 anställda, ingår i Cardo Doors fakturering och resultat från förvärvstidpunkten.

Redovisnings- och värderingsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets nya rekommendation RR 20 Delårsrapportering och med tillämpning av samma redovisnings- och värderingsprinciper som i årsredovisningen för år 2000 med två undantag. En anpassning av redovisningsprinciperna avseende inkomstskatter och intäkter har skett för att följa Redovisningsrådets nya rekommendationer RR 9 respektive RR 11. Denna anpassning har redovisats som byte av redovisningsprincip och påverkat det ingående egna kapitalet positivt med 42 Mkr samtidigt som jämförelsetalen för år 2000 justerats. Koncernens skattesats, omräknad enligt de nya redovisningsprinciperna, uppgick till 34 procent för år 2000. Samma skattesats beräknas för innevarande år.

Moderbolaget
Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till 66 Mkr (161), bruttoinvesteringarna till 0 Mkr (0) och de likvida medlen till 1 Mkr (2) mot 1 Mkr vid årets början.

Marknadsutsikter
Det råder fortsatt stor osäkerhet beträffande konjunkturutvecklingen under den närmaste framtiden, inte minst vad gäller den viktiga tyska marknaden. För Cardos del kvarstår bedömningen att koncernen under året, genom de tillväxtsatsningar som gjorts, skall kunna visa en högre tillväxt än den underliggande marknadstillväxten. Dessa marknadsutsikter är oförändrade jämfört med de som publicerades i rapporten för första halvåret.

Malmö den 7 november 2001
Cardo AB (publ)

Kjell Svensson
VD och koncernchef

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer.

Bokslutskommuniké för helåret 2001 publiceras den 14 februari 2002.
Om oss

Cardo är en världsledande leverantör av industriportar och logistiksystem, system för vattenrening, processutrustning för massa- och pappersindustri samt garageportar. Verksamheten bedrivs i divisionerna Door & Logistics Solutions, Wastewater Technology Solutions, Pulp & Paper Solutions och Residential Garage Doors. Med en omsättning på knappt 10 miljarder kronor och med mer än 6.000 anställda över hela världen levererar Cardo lösningar som hjälper till att lösa några av vår tids tuffaste utmaningar inom vatten, transport och energi. Huvudkontoret finns i Malmö.

Dokument & länkar