Delårsrapport januari-mars 2003

* Fakturerad försäljning: 1.801 Mkr (2.623)

* Resultat efter skatt: 41 Mkr (51)

* Resultat per aktie: 1:35 kr (1:70)

* Resultatet efter finansiella poster i den nuvarande verksamheten uppgick till 58 Mkr (59)

* Fortsatt bra kassaflöde


Affärsområdet Rail avyttrades den 25 september 2002 och ingår i koncernens redovisning föregående år. Resultaträkning och kassaflöde uppdelat i nuvarande respektive avyttrad verksamhet framgår av bilaga 4.

Koncernens orderingång uppgick till 1.887 Mkr (2.664). Justerat för valutakurseffekter och avyttringen av Rail är det en minskning med 5 procent, vilken är helt hänförlig till Cardo Door. Företagsförvärv bidrog positivt med 1 procentenhet.

Den fakturerade försäljningen uppgick till 1.801 Mkr (2.623). Justerat för valutakurseffekter och avyttringen av Rail innebär det en minskning med 5 procent. Företagsförvärv bidrog positivt med 1 procentenhet.

Resultatet efter skatt uppgick till 41 Mkr (51), vilket motsvarar 1:35 kr (1:70) per aktie.

Nuvarande verksamhet
Efter avyttringen av affärsområdet Rail består koncernens verksamhet av affärsområdena Cardo Door och Cardo Pump.

Rörelseresultatet i den nuvarande verksamheten uppgick till 56 Mkr (68). Pumps resultat var i nivå med föregående år medan Doors påverkades negativt av den svaga byggkonjunkturen i Europa.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 58 Mkr (59). Valutakursförändringar har endast marginellt påverkat resultatet.

Resultatet efter skatt uppgick till 41 Mkr (42), vilket motsvarar 1:35 kr (1:40) per aktie.

Cardo Door
Cardo Doors orderingång var, efter justering för valutakurseffekter, 8 procent lägre än föregående år. Företagsförvärv bidrog positivt med 1 procentenhet.

Efterfrågan på industriportar och dockningssystem var betydligt svagare än under motsvarande period föregående år. Service, som svarar för ungefär en fjärdedel av Cardo Doors omsättning, visade fortsatt god utveckling. För villagarageportar var efterfrågan något lägre än föregående år.

Den fakturerade försäljningen uppgick till 1.153 Mkr (1.243), vilket justerat för valutakurseffekter är en minskning med 5 procent. Företagsförvärv bidrog positivt med 1 procentenhet. Rörelseresultatet uppgick till 41 Mkr (53).

De åtgärder som inleddes under fjärde kvartalet 2002 i syfte att reducera kostnaderna och öka effektiviteten i Door beräknas ge en årlig resultatförbättring på ca 30 Mkr med successiv effekt under 2003 och fullt genomslag fr o m 2004. Under första kvartalet var effekten av åtgärderna marginella.

I januari förvärvades den franska garageportsdistributören SEA B2L. Bolaget, som omsätter ca 70 Mkr och har ett 30-tal anställda, stärker Cardo Doors ställning på den franska marknaden för villagarageportar och kompletterar produktsortimentet för konsumentsektorn med grindautomatik.

Cardo Pump
Orderingången var, efter justering för valutakurseffekter, i nivå med föregående år.

Inom segmentet vatten och avlopp var efterfrågan under perioden lägre än föregående år, framför allt vad gäller stora avloppspumpar. Efterfrågan inom VVS-segmentet var i nivå med föregående år medan den ökade från processindustrin. I USA stabiliserades marknadssituationen under första kvartalet och efterfrågan var i nivå med motsvarande period föregående år.

Den fakturerade försäljningen uppgick till 648 Mkr (722), vilket justerat för valutakurseffekter är 6 procent lägre än föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 30 Mkr (30).

Likviditet och finansiering
Koncernens likvida medel var vid utgången av mars 922 Mkr (219) mot 922 Mkr vid årets början. Därtill kommer outnyttjade kreditfaciliteter med ca 3,0 miljarder kronor (3,2).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var efter skatt 174 Mkr (229), vilket motsvarar 5:80 kr (7:63) per aktie. Justerat för valutakurseffekter i rörelsekapitalets förändring var kassaflödet efter skatt 5:67 kr (5:03) per aktie. Koncernens bruttoinvesteringar, exklusive företagsförvärv, uppgick till 79 Mkr (65). Investeringsnivån var högre än föregående år som en följd av den pågående uppbyggnaden av en ny produktionslinje för villagarageportar i Torslanda.

Netto likvida medel uppgick vid utgången av mars till 681 Mkr (-1.484) mot 593 Mkr vid årets början.

Det egna kapitalet uppgick till 3.925 Mkr (3.497), vilket motsvarar 130:85 kr (116:56) per aktie.

Koncernens soliditet var vid utgången av mars 65,3 procent (43,2).

Efter periodens utgång fastställde bolagsstämman styrelsens och verkställande direktörens förslag om en utdelning om totalt 40:00 kr per aktie. Utbetalning gjordes den 15 april. Efter utbetalningen om totalt 1.200 Mkr uppgår koncernens soliditet till ca 50 procent.

Personal
Antalet anställda i koncernen var den 31 mars 6.097 (8.173).

Företagsförvärv
Fr o m januari 2003 ingår i Cardo Door det förvärvade företaget SEA B2L, som omsätter ca 70 Mkr.

Redovisningsprinciper
Rapporten har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20, delårsrapportering. Tillämpade redovisningsprinciper är desamma som i årsredovisningen för 2002 med undantag för Redovisningsrådets nya rekommendationer gällande från den 1 januari 2003. Tillämpningen av de nya rekommendationerna har inte föranlett någon justering av tidigare rapporterade perioder.

Moderbolaget
Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till 2 Mkr (89), bruttoinvesteringarna till 0 Mkr (0) och de likvida medlen till 1 Mkr (0) mot 176 Mkr vid årets början.

Marknadsutsikter
Det råder fortsatt osäkerhet om marknadsutvecklingen och det finns för närvarande inga tecken som tyder på att en förbättring skulle vara nära förestående. Osäkerheten innebär för Cardos del fortsatt fokus på kostnadsanpassning och effektivitetsförbättringar.

Malmö den 6 maj 2003

Cardo AB (publ)
Kjell Svensson
VD och koncernchef

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer.

Delårsrapport för perioden januari-juni publiceras den 12 augusti 2003.
Om oss

Cardo är en världsledande leverantör av industriportar och logistiksystem, system för vattenrening, processutrustning för massa- och pappersindustri samt garageportar. Verksamheten bedrivs i divisionerna Door & Logistics Solutions, Wastewater Technology Solutions, Pulp & Paper Solutions och Residential Garage Doors. Med en omsättning på knappt 10 miljarder kronor och med mer än 6.000 anställda över hela världen levererar Cardo lösningar som hjälper till att lösa några av vår tids tuffaste utmaningar inom vatten, transport och energi. Huvudkontoret finns i Malmö.

Dokument & länkar