Delårsrapport januari-september 2004

• Orderingång: 5.872 Mkr (5.761)

• Nettoomsättning: 5.491 Mkr (5.528)

• Resultat efter skatt: 74 Mkr, exkl engångseffekter 123 Mkr (173)

• Resultat per aktie: 2:48 kr, exkl engångseffekter 4:11 kr (5:78)

• Engångseffekter avser kostnader för den i halvårsrapporten aviserade omorganisationen i Cardo Pump


Koncernens orderingång uppgick till 5.872 Mkr (5.761), en ökning med 3 procent efter justering för valutakurseffekter.

Nettoomsättningen uppgick till 5.491 Mkr (5.528), vilket justerat för valutakurseffekter är i nivå med föregående år.

Rörelseresultatet uppgick till 193 Mkr (262) exklusive engångseffekter om 70 Mkr. Det lägre resultatet beror huvudsakligen på produktmixen samt kostnader för ökade aktiviteter inom såväl försäljning som produktutveckling. Produktprishöjningar och ökad effektivitet inom inköp har hittills kompenserat för högre råmaterialpriser. Engångseffekterna avser kostnader för den i halvårsrapporten aviserade omorganisationen i Cardo Pump. Åtgärderna kommer att skapa bättre förutsättningar för att öka den organiska tillväxten samtidigt som de beräknas ge en årlig nettobesparing på ca 40 Mkr varav huvuddelen fr o m 2005.

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick, exklusive engångseffekter, till 176 Mkr (248). Valutakurseffekter har endast marginellt påverkat resultatet.

Resultatet efter skatt uppgick till 123 Mkr (173) exklusive engångseffekter, vilket motsvarar 4:11 kr (5:78) per aktie. Inklusive engångseffekter var resultatet per aktie 2:48 kr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var efter skatt 214 Mkr (391), vilket motsvarar 7:13 kr (13:03) per aktie.

Cardo Door
Orderingången ökade vad gäller industriportar, dockningssystem och service. För garageportar var orderingången något lägre, främst beroende på en minskad efterfrågan i Tyskland under tredje kvartalet. För affärsområdet totalt var ökningen 5 procent efter justering för valutakurseffekter.

Nettoomsättningen uppgick till 3.459 Mkr (3.435), en ökning med 1 procent efter justering för valutakurseffekter.

Rörelseresultatet uppgick till 126 Mkr (146). Resultatet har påverkats av kostnader för ökade aktiviteter inom såväl försäljning som produktutveckling.

Cardo Pump
Orderingången ökade inom segmentet vatten och avlopp medan den minskade för VVS och industri. För affärsområdet totalt ökade orderingången med 1 procent efter justering för valutakurseffekter.

Nettoomsättningen uppgick till 2.032 Mkr (2.093), vilket justerat för valutakurseffekter är en minskning med 1 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 112 Mkr (161) exklusive engångseffekter om 70 Mkr avseende åtgärder beskrivna nedan. Resultatet har påverkats negativt av den lägre nettoomsättningen samt av produktmixen i perioden.

I halvårsrapporten aviserades en omorganisation inom området Pump, vilken syftar till att öka konkurrenskraften och takten i den geografiska expansionen. Kostnaden för åtgärderna uppgår till 70 Mkr och har belastat resultatet tredje kvartalet. Åtgärderna kommer att skapa bättre förutsättningar för att öka den organiska tillväxten samtidigt som de beräknas ge en årlig nettobesparing på ca 40 Mkr varav huvuddelen fr o m 2005.

Åtgärderna i Pump innefattar bl a implementering av en ny, geografiskt baserad organisation, som innebär att säljresurserna flyttas närmare kunderna, samt en utbyggnad av organisationen i Asien. Marknadsaktiviteterna som hittills skett under varumärkena ABS och Pumpex koncentreras till en säljkanal, vilket innebär att de parallella säljorganisationerna i Sverige, Frankrike, Tyskland och USA slås samman. Ett säljbolag med fokus på kunder globalt inom massa- och pappersindustrin bildas. Samtliga åtgärder är initierade och merparten av dem beräknas vara genomförda under
innevarande år.

Likviditet och finansiering
Koncernens likvida medel var vid utgången av september 154 Mkr (170) mot 171 Mkr vid årets början. Därtill kommer outnyttjade kreditfaciliteter med ca 1 miljard kronor (ca 1,9).

Koncernens bruttoinvesteringar, exklusive företagsförvärv, uppgick till 194 Mkr (205).

Nettoskuldsättningen uppgick vid utgången av september till 511 Mkr (410) mot 179 Mkr vid årets början.

Det egna kapitalet uppgick till 2.670 Mkr (2.726), vilket motsvarar 89:00 kr (90:86) per aktie.

Koncernens soliditet var vid utgången av september 51,9 procent (53,7).

Personal
Antalet anställda i koncernen var den 30 september 5.774 (5.941).

Återköp av aktier
Vid årets ordinarie bolagsstämma i Cardo AB togs beslut om att bemyndiga styrelsen att före nästa ordinarie bolagsstämma förvärva högst så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen till vid förvärvstillfället gällande börskurs. Syftet med återköpet är att ge styrelsen möjlighet att under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma justera bolagets kapitalstruktur. Styrelsen har hittills inte tagit beslut om att utnyttja bemyndigandet och således har inga återköp gjorts.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20, Delårsrapportering. Tillämpade redovisningsprinciper är desamma som i årsredovisningen för 2003 med undantag för redovisningen av förmånsbaserade pensionsplaner, där förändringen beskrivs nedan.

Från och med 1 januari 2004 tillämpar Cardo Redovisningsrådets rekommendation RR 29, Ersättningar till anställda, vilken i allt väsentligt överensstämmer med IAS 19, Employee benefits. Pensioner och andra ersättningar efter pensionering har tidigare redovisats enligt de lokala reglerna i respektive land. Tillämpningen av RR 29 innebär ett byte av redovisningsprincip och effekten av bytet har redovisats direkt mot eget kapital. Övergången till RR 29 har inneburit att koncernens avsättningar

till pensioner ökat med 74 Mkr, vilket netto, efter beaktande av uppskjuten skatt, minskat koncernens egna kapital med 57 Mkr. I enlighet med rekommendationens övergångsregler har Cardo inte omräknat tidigare räkenskapsår avseende den nya rekommendationen.

Moderbolaget
Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till -12 Mkr (-12), bruttoinvesteringarna till 0 Mkr (0) och de likvida medlen till 0 Mkr (0) mot 0 Mkr vid årets början.

Nomineringskommitté
Bolagsstämman har beslutat att utse en nomineringskommitté bestående av styrelsens ordförande, som skall vara sammankallande, samt en representant för envar av bolagets tre största aktieägare per den 30 september varje år. Nomineringskommitténs uppgift är att inför ordinarie bolagsstämma framlägga förslag avseende val av styrelse, i förekommande fall revisorer, samt arvoden. Den nomineringskommitté som utsetts inför ordinarie bolagsstämma år 2005 består av:

Fredrik Lundberg (styrelseordförande i Cardo), L E Lundbergföretagen AB, Stockholm
Kerstin Hessius, Tredje AP-fonden, Stockholm
Marianne Nilsson, Robur fonder, Stockholm

Marknadsutsikter
Bedömningen kvarstår om att den allmänna konjunkturuppgången förefaller säkrare. Detta återspeglas i en ökad efterfrågan på byggrelaterade produkter, vilken bedöms kunna fortsätta.


Malmö den 2 november 2004

Cardo AB (publ)

Kjell Svensson
VD och koncernchef


Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer.

Bokslutskommuniké för helåret 2004 publiceras den 10 februari 2005.Om oss

Cardo är en världsledande leverantör av industriportar och logistiksystem, system för vattenrening, processutrustning för massa- och pappersindustri samt garageportar. Verksamheten bedrivs i divisionerna Door & Logistics Solutions, Wastewater Technology Solutions, Pulp & Paper Solutions och Residential Garage Doors. Med en omsättning på knappt 10 miljarder kronor och med mer än 6.000 anställda över hela världen levererar Cardo lösningar som hjälper till att lösa några av vår tids tuffaste utmaningar inom vatten, transport och energi. Huvudkontoret finns i Malmö.

Dokument & länkar