Allenex styrelse utvärderar Xenella Holding ABs budpliktsbud

Antalet Goldcup 7154 AB, under namnändring till Xenella Holding AB (”Xenella”), har den 23 november 2011 enligt reglerna om budplikt offentliggjort ett kontanterbjudande till aktieägarna i Allenex AB (publ) (”Allenex”) att överlåta samtliga sina aktier i Allenex till Xenella (”Erbjudandet”). Xenella erbjuder 1,50 kronor kontant per aktie. Erbjudandet omfattar inte Allenex konvertibler. Xenellas pressmeddelande avseende Erbjudandet finns tillgängligt på Allenex hemsida (www.allenex.se).

Xenella är ett bolag som kontrolleras av Mohammed Al Amoudi och FastPartner AB (publ), som är Allenex två största aktieägare.

Xenella har preliminärt angivit acceptperiodens utgång till den 11 januari 2012. Styrelsen för Allenex kommer att, i enlighet med NASDAQ OMX Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (”Takeover-reglerna”), senast två veckor före acceptperiodens utgång offentliggöra sin uppfattning om Erbjudandet och skälen till denna uppfattning.

Eftersom Oscar Ahlgren är verkställande direktör i Västra Hamnen Fondkommission AB, vars huvudägare är Mohammed Al Amoudi, och Sven-Olof Johansson är verkställande direktör och huvudägare i FastPartner AB (publ), har dessa styrelseledamöter bedömts ha sådan intressegemenskap med budgivaren som utgör intressekonflikt. De kommer därför inte att delta i handläggningen av utvärderingen eller någon annan fråga som är relaterad till Erbjudandet. Då nämnda styrelseledamöter vidare anses delta i Erbjudandet kommer styrelsen i enlighet med punkten III.3 i Takeover-reglerna som stöd för sin utvärdering att inhämta ett värderingsutlåtande avseende aktierna i Allenex från oberoende expertis (s.k. fairness opinion). Allenex har anlitat KPMG som finansiell rådgivare att ta fram ett sådant utlåtande.

Stockholm den 23 november 2011

Allenex AB (publ)
Styrelsen

Allenex AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 november 2011, kl.20:10.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Karlsson, VD tel: 070-91 800 10, e-post: anders.karlsson@allenex.se

För mer information om Allenex besök www.allenex.se

Allenex är ett life science bolag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer högkvalitativa produkter och tjänster som möjliggör säkrare transplantationer med bättre resultat. Allenex har också en portfölj av intressebolag inom life science. Allenex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under Small Cap-bolag (ticker: ALNX).

Dokument & länkar