Bokslutskommuniké för Castcom, januari - december 2000

Bokslutskommuniké för Castcom, januari - december 2000 År 2000 var ett framgångsrikt år för Castcom. Företaget genomförde två lyckade nyemissioner som totalt tillförde bolaget drygt 40 MSEK. Vidare lanserades två versioner av huvudprodukten contact center-lösningen Castcom ContactTM. Det fjärde kvartalet var mycket händelserikt. Bl a tecknade företaget ett avtal om en contact center-lösning med Manpower samt skrev ett flertal viktiga partneravtal, med t ex Cell Telecom. Företaget genomförde också en riktad nyemission om ca 8 MSEK och lanserade version 2.0 av contact center-lösningen Castcom Contact. - Under år 2000 gick Castcom från att vara ett utvecklingsbolag till ett säljfokuserat företag. Vi fick ett stort genombrott på contact center- marknaden i och med avtalet med Manpower och har nu ett flertal kunder, en installerad bas och kunniga samarbetspartners. Dessutom har vi genomfört två nyemission som gett oss ytterligare kapital vilket möjliggör fortsatt utveckling av verksamheten. Castcom står rustat för fortsatt tillväxt och marknadssatsning med en väl sammansatt produktportfölj, säger Richard McHugh, vd på Castcom. Året i sammanfattning · Resultatet efter skatt uppgick till MSEK -32,7 (-3,1). · Under perioden tecknades avtal med kunderna Arrowhead, Sparapengar.se, Gröna Verket, (NASDAQ-noterade euro909.coms svenska bolag), GlobalInn och Manpower. · Under perioden skrevs samarbetsavtal med Flow Interactive, Askus, Pronyx, Wirland Trading, Roxen Software, Adfore, Arrowhead, Valtech, Cell Telecom och NterWorld. · Castcom har fått genombrott på ASP-marknaden. ASP-företagen Softwarerun och GlobalInn kommer att erbjuda Castcom Contact som ASP- lösning. · Contact center-lösningen, Castcom Contact, släpptes på marknaden under kvartal tre och uppföljaren, Castcom Contact 2.0, lanserades i december 2000. · Castcom genomförde två nyemissioner under år 2000. Den första publika emissionen i mars inbringade 36,2 MSEK före emissionskostnader. I december fullföljdes en andra riktad nyemission som tillförde bolaget ytterligare ca 8 MSek. Viktiga händelser under fjärde kvartalet Castcom tecknade ett avtal på en contact center-lösning med rekryterings- och bemannings-företaget Manpower i december. Detta är ett genombrott för Castcom. I december tillkom ytterliggare en ny kund, GlobalInn. Företaget erbjuder bolag och organisationer möjlighet att hyra program och tjänster från dem, dvs en ASP-lösning (Application Service Provider). I december ingicks ett partneravtal med Cell Telecom, som ingår i Cell Network-koncernen. Genom Cell Telecom ökar Castcom marknadsnärvaron och möjliggör för Cell Telecoms kunder att gå över till IP-telefoni. I första hand gäller avtalet den svenska marknaden men kan även komma att innefatta England och Tyskland. Ett samarbetsavtal har även tecknats med NterWorld som är en oberoende konsult inom kundservice på Internet och contact center. Tillsammans kommer företagen att bearbeta nya kunder och NterWorld kommer också till viss del att sköta gemensamma kunders utbildning i Castcoms produkter. Softwarerun är ny samarbetspartner sedan oktober. Tillsammans erbjuder företagen ett virtuellt contact center som ska säljas som ASP-lösning (Application Service Provider). Detta innebär att Softwareruns kunder kommer att kunna använda Castcoms produkter utan att behöva investera i server eller annan datorutrustning. Castcom har även medverkat vid ett flertal mässor. Mest uppmärksammat var deltagandet på Internet World både i New York och Stockholm. I New York deltog Castcom som enda svenskt företag i Microsofts Partner Paviljong. Vidare ställde Castcom ut tillsammans med Microsoft på Networld + Interop i Las Vegas och medverkade själva vid Networks Telecom-mässan i Älvsjö. I december lanserades Castcom Contact 2.0, vilket är den senaste versionen av IP baserade contact center-lösningar. Castcom Contact är ett system som möjliggör förbättrad kundservice via Internet men som också kan hantera traditionell telefoni samt Internettelefoni. Nytt är bl a callback- funktionen som kan integreras med sk co-browsing. Därmed blir det möjligt för kunder att samtala via telefon samtidigt som de får stöd och vägledning av företagets kundtjänst. Castcom Contact riktar sig till företag som aktivt använder Internet och / eller telefoni i sina affärsrelationer och har behov av att förbättra sin interaktiva kundtjänst. Resultat Resultatet efter skatt uppgick till MSEK -32,7 (-3,1). Förändringen från föregående år beror på Castcoms kraftiga expansion, som är i linje med bolagets handlingsplan. De kostnader som ökat är framför allt personal- och konsultkostnader knutna till forsknings- och utvecklingsarbete i bolagets produkter samt kostnader för marknads- och försäljningsaktiviteter. Bolaget har inte aktiverat några utvecklingskostnader under perioden. Styrelsen föreslår ingen utdelning till aktieägarna. Finansiell ställning och investeringar Soliditeten uppgick till 71,2 procent (9,8). De likvida medlen uppgick till MSEK 1,4 (0,1). Bolaget gjorde en nyemission under första kvartalet 2000 som gav totalt MSEK 36,2 före emissionskostnader. Under december beslöts och tecknades om en nyemission vilken kommer att tillföra bolaget totalt MSEK 7,7 före emissionskostnader. Stora ägare i bolaget, efter emissionerna är, förutom grundarna, bl a Core Ventures, Banco Fonder, Öhmans Fondkom-mission, Computence Intressenter samt Delphi Capital. Bolaget är noterat på Nya Marknaden. Syftet med emissionerna var att skapa finansiella resurser för en fortsatt utveckling av den teknologiska plattformen och produktportföljen samt för en lansering av bolagets produkter. Investeringarna har under perioden uppgått till kSEK 1070 (87 kSEK) i inventarier. Medarbetare Bolagets har anställt ytterligare 29 personer under hela perioden. Antalet anställda per den sista december var 42 personer. Moderbolaget All verksamhet bedrivs idag i moderbolaget. Kommande informationstillfälle Bolagsstämma kommer att hållas i bolagets lokaler på Stadshusplatsen 2, 3 tr, fredagen den 30 mars 2001, klockan 16.00. Årsredovisningen hålls tillgänglig på Castcoms Stockholmskontor från och med den 15 mars 2001. Kvartalsrapporter kommer att lämnas 9 maj, 22 augusti och 14 november 2001. Om Contact Center-marknaden Marknaden kan delas upp i två områden, traditionella telefonbaserade (PBX) lösningar och Internetbaserade lösningar. De flesta spelarna är amerikanska, men svenska Castcom är den tekniskt ledande aktören inom internetbaserade contact center. Idag finns det ca 5 miljoner agenter i USA som jobbar i någon form av call center. I Europa är motsvarande siffra drygt 1 miljon och tillväxten är ca 40% per år. Den största marknaden är USA, följt av Tyskland och England. Om Castcom Castcom utvecklar och marknadsför ledande programvaruprodukter för mänskliga kontakter och kundservice på Internet. Företagets produkter bygger på en egenutvecklad patentsökt kommunikationsplattform som är helt IP-baserad. Huvudprodukten är "Castcom Contact", en Internetbaserad call center lösning, sk contact center, som gör det möjligt för företag att öka interaktivitet och mänsklig kontakt över Internet. Castcom Contact hanterar alla medier t ex traditionell telefoni, IP-telefoni, realtidschat och e-post. Castcom Contact riktar sig till företag som aktivt använder webben och eller telefoni i sina affärsrelationer och har behov av att förbättra interaktiviteten i sin kundtjänst. Castcom Contact ger företag och call center möjlighet att samordna all kundtjänstverksamhet och hantering av alla kundkontakter i ett och samma system. Castcom AB (publ) grundades 1998 och har rötter i Telia Reasearch. VD är Richard McHugh och styrelsen leds av Klas Carlin. Företaget har 42 anställda och kontor i Stockholm och Nynäshamn. Castcom är noterat på Nya Marknaden, med beteckning "CCOM". För mer information, kontakta: Richard McHugh, VD Castcom AB Tel: 08-556 070 63 Mobil: 070-664 07 10 richard.mchugh@castcom.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT01260/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT01260/bit0002.pdf

Dokument & länkar