Delårsrapport Januari 2000 - mars 2000

Delårsrapport Januari 2000 - mars 2000 * De två första kundinstallationerna av bolagets system för Contact Centers, Castcom Contact, påbörjades i mars för slut- leverans i maj. * Distributions-/Samarbetsavtal har slutits med Flow Inte- ractive AB, Askus AB och Pronyx AB. * Notering av bolagets aktie på Nya Marknaden under april. * Nyemissionen i februari övertecknades 12 gånger. Totalt gav emissionen MSEK 36,2 före emissionskostnader. * Investeringar i produktportfölj och uppbyggnad av organi- sation har medfört att resultatet för perioden är MSEK - 5,4 (- 0,4) Delårsrapport januari 2000 - mars 2000 Verksamhet Castcom AB (publ) grundades 1998. Bolaget utvecklar och mark- nadsför användarvänliga, affärskritiska programvaru-produkter för förbättrade mänskliga kontakter över Internet, bredbands- baserad Internet samt IP-telefoni. Lösningarna möjliggör bland annat för sajter och portaler att öka interaktivitet och mänsklig kontakt med besökare på Internet. En viktig målgrupp är e-handelsföretag som genom Castcoms produkter kan förbättra kundservice och öka försäljningen över nätet. Castcom finns noterat på Nya Marknaden, med beteckning "CCOM". Resultat Resultatet efter skatt uppgick till MSEK - 5,4 (-0,4). Föränd- ringen sen föregående år ligger främst i att bolaget har ex- panderat kraftigt, vilket följer bolagets handlingsplan. De kostnader som ökat är framförallt kostnader för personal och konsultkostnader knutna till forskning och utvecklingsarbete av bolagets produkter, samt marknads- och försäljningsaktivi- ter. Bolaget har inte aktiverat några utvecklingskostnader un- der perioden. Marknad och försäljning Företaget har under första kvartalet märkt ett kraftigt ökat intresse för företagets lösningar från kunder och integratö- rer. Under första kvartalet har en kundinstallation skett av Castcom Connect och avtal om kundinstallationer av Castcom Contact har tecknats och påbörjats med Arrowhead Customer Sup- port Center (callcenter) samt Sparapengar.se (Internet sajt) för slutleverans i maj. Flera nya kunduppdrag, avseende bola- gets samtliga produkter, är under förhandling. Försäljningsintäkterna under perioden var små. Detta är enligt plan och intäkterna förväntas öka snabbt under året då kundle- veranser slutförs. Andra viktiga händelser: För att öka marknadsnärvaron i Norden har bolaget tecknat sam- arbetsavtal med ett antal distributörer och återförsäljare, främst systemintegratörer och webbyråer, som kommer att svara för både försäljning och installation av bolagets produkter. Dessa utgörs, för denna period, av Flow Interactive, Askus och Pronyx. Finansiell ställning och investeringar Soliditeten uppgick till 87,7 procent (69,8). De likvida med- len uppgick till 32,2 MSEK (0,4). Bolaget gjorde en nyemission under perioden vilket gav totalt MSEK 36,2 före emissionskost- nader. Stora ägare i bolaget, efter emissionen, är förutom grundarna bl a Core Ventures, Banco Fonder samt Delphi Capi- tal. Syftet med emissionen var att skapa finansiella resurser för en fortsatt utveckling av den teknologiska plattformen och produktportföljen samt lansering av ett antal av bolagets pro- dukter. Denna finansiering beräknas räcka för ändamålet, men för att kunna hålla tillväxttakten uppe och för att kunna ex- pandera internationellt bedöms att ytterligare en emission be- höver genomföras under senare delen av året. Investeringarna första kvartalet var 90 kSEK (12 kSEK) i inventarier. Medarbetare Bolagets fortsatta offensiv har medfört att under första kvar- talet har ytterligare sex personer anställts i bolaget, vilket ger att antalet anställda per den sista mars var 19 personer. Inga medarbetare har slutat sedan bolaget startades. Bolaget planerar för fortsatt aggressiv rekryteringstakt även för res- ten av året. Antalet anställda i bolaget den tredje maj är 24. Framtidsutsikter Idag har bolaget en väl sammansatt produktportfölj som kommer att ligga till grund för framtida marknadssatsningar. Bolaget fortsätter nu förstärka organisationen för att klara den kom- mersialisering som har startat under första kvartalet 2000. Vidare satsar bolaget på att utveckla strategiska partners inom bl a CRM (Customer Relation Management) samt att bygga upp ett starkt återförsäljarled av webbyråer och systeminteg- ratörer. Vidare märks ett ökat intresse kring bolaget och dess produk- ter, dels genom positiva artiklar i media, dels genom att in- bjudningar till seminarier och konferenser ökar. Bolaget räknar med forsatt snabb tillväxt. För att underlätta expansionen öppnas ett nytt kontor i Stockholm under maj må- nad. Moderbolaget All verksamhet bedrivs idag i moderbolaget. Kommande rapporteringstillfällen * Delårsrapport 6 månader 2000, den 22 augusti 2000. * Delårsrapport 9 månader 2000, den 7 november 2000. * Bokslutskommuniké 2000, den 15 februari 2001. Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Nynäshamn den 3 maj 2000 Thomas Olsson Verkställande direktör För ytterligare information, kontakta: VD Thomas Olsson, tel. 08-520 106 90 E-post: thomas.olsson@castcom.com Hemsida: www.castcom.com RESULTATRÄKNING kSEK Januari - mars 2000 1999 Helår 1999 Omsättning 24 188 273 Rörelsens kostnader - 4 794 - 549 - 2 875 Rörelseresultat - 4 770 - 361 - 2 602 Finansnetto - 595 0 - 493 Resultat efter finansiella poster - 5 365 - 361 - 3 095 Skatt - - - Periodens/Årets resultat - 5 365 - 361 - 3 095 BALANSRÄKNING kSEK 000331 990331 991231 TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 3 908 394 4 260 Materiella anläggningstillgångar 217 113 143 Summa anläggningstillgångar 4 125 507 4 403 Omsättningstillgångar 32 939 670 895 SUMMA TILLGÅNGAR 37 064 1 177 5 298 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 32 508 821 517 Kortfristiga skulder 4 556 356 4 781 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 37 064 1 177 5 298 KASSAFLÖDESANALYS KSEK 2000 1999 Helår 1999 Kassaflöde från den löpande verk-- 5 230 - 500 - 2 213 samheten Kassaflöde från investeringsverk-- 90 - 407 - 4 410 samheten Kassaflöde från finansierings- 37 357 0 5 404 verksamheten Förändring av likvida medel 32 037 - 907 - 1 219 NYCKELTAL 000331 990331 991231 Vinstmarginal, % Neg Neg Neg Avkastning på eget kap, % Neg Neg Neg Avkastning på sysselsatt kap, % Neg Neg Neg Medelantal anställda 15 3 7 Soliditet,% 87,7 69,8 9,8 Antal aktier vid periodens slut 3 730 200 1 200 2 800 000 000 Eget kapital per aktie vid perio- 8,72 0,68 0,18 dens utgång SEK Resultat per aktie, SEK - 1,4 -0,3 - 1,1 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT01300/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT01300/bit0002.pdf

Dokument & länkar