Delårsrapport januari - september 2000

Delårsrapport januari - september 2000 * Försäljningen för årets första tre kvartal ökade med 12 % till 6.496 Mkr (5.785) och under det tredje kvartalet med 24%. * Antalet sålda PC inom affärsområdet Distribution ökade under tredje kvartalet med 44% på en svagt ökande marknad vilket betyder fortsatt ökande marknadsandel. * Försäljningen av Toshibas bärbara persondatorer inom affärsområdet Brand Alliance ökade mycket starkt, vilket ger ökade marknadsandelar på en kraftigt växande marknad . * Resultatet före skatt ökade till 124 Mkr (29). Rörelseresultatet uppgick till 100 Mkr (24). Återbäring av SPP-medel om 55 Mkr har förbättrat såväl rörelseresultat som resultatet före skatt. * För helåret bedöms såväl rörelseresultatet före jämförelsestörande poster som resultatet före skatt att förbättras. Marknaden Efterfrågan inom Scribonas marknadsområden har löpande förbättrats under årets nio första månader, men kan fortsatt betraktas som svag. Under tredje kvartalet kunde dock en förstärkt marknadsefterfrågan noteras såväl för PC- som Server-produkter. För resten av året spås en fortsatt förbättring av efterfrågan. Enligt preliminär statistik uppvisar PC-marknaden i Norden en ökning med 5% under tredje kvartalet, mätt i antal levererade enheter, jämfört med motsvarande period förra året. Under årets nio första månader har marknaden trots detta minskat med 1%. Mönstret från första halvåret består, med en kraftig tillväxt på bärbara PC (+45%) medan minskningen av antalet sålda stationära PC har bromsats upp under tredje kvartalet. Under tredje kvartalet ökade antalet totalt levererade PC mest i Sverige (+11%) och i Danmark (+10%). Den finska marknaden ökade under samma kvartal (+6%) medan den norska minskade (-9%). Marknaden för dokumenthanteringsprodukter har stabiliserats efter förra årets nedgång, även om ökningstakten bromsats upp något under tredje kvartalet. Antalet levererade kopiatorer ökade under de första tre kvartalen på den nordiska mark-naden med ca 3%. Försäljning och resultat Koncernens försäljning uppgick till 6.496 Mkr (5.785), en ökning med 12%, där samtliga affärsområden bidragit till periodens försäljningstillväxt. Under det tredje kvartalet har försäljningen ökat med 24%. Samtliga affärsområden bidrar även under tredje kvartalet till ökningen, +11% för Scribona Solutions, +29% för Scribona Distribution och +21% för Scribona Brand Alliance. För jämförbara enheter och korrigerat för valutakursförändringar var försäljnings-ökningen för koncernen under niomånadersperioden 16%. Som tidigare meddelats har som jämförelsestörande post i det andra kvartalet redovisats en intäkt på 55 Mkr, vilket motsvarar det diskonterade nuvärdet av Scribonas återbäring av pensionmedel från SPP. Rörelseresultatet uppgick till 100 Mkr (24). Affärsområdena Scribona Distribution och Scribona Brand Alliance uppvisar en betydande resultatförbättring där framför allt Scribona Distribution i det tredje kvartalet kraftigt överträffar fjolårets motsvarande period med ett rörelseresultat på 9 Mkr (-18). Resultatutvecklingen inom Scribona Solutions är otillfredsställande med ett negativt rörelseresultat på 9 Mkr (+18) för niomånadersperioden. Finansnettot uppgick till 24 Mkr (5). I detta ingår en reavinst på 33 Mkr från försälj-ningen i februari av aktierna i de norska företagen Super Office och Office Systems. Resultatet före skatt uppgick till 124 Mkr (29). Kassaflöde och finansiell ställning Scribonakoncernens kassaflöde för årets första nio månader uppgick till - 308 Mkr (-244). En orsak till det negativa kassaflödet är att varulagret under året ökat med 206 Mkr, vilket huvudsakligen förklaras av den betydande försäljningstillväxten under perioden. Koncernens nettoinvesteringar uppgick till 95 Mkr (48) och det finansiella nettokapitalet var -419 Mkr (-243) vid utgången av kvartal tre. Nyckeltal För årets första nio månader blev vinsten per aktie 2,54 kr (0,64). Vinsten per aktie för den senaste 12-måndersperioden, exklusive jämförelsestörande poster, blev 2,72 kr (2,13 för helåret 1999). Det egna kapitalet per aktie var vid periodens utgång 22,08 kr (20,36). För den senaste 12-månadersperioden uppgick räntabiliteten på eget kapital till 14,2% (5,3% för helåret 1999) och exklusive jämförelsestörande poster till 12,6% (9,7% för helåret 1999). Räntabiliteten på sysselsatt kapital uppgick för den senaste 12- månadersperioden till 13,7% (6,5% för helåret 1999) och exklusive jämförelsestörande poster till 11,4% (10,2% för helåret 1999). Soliditeten var per sista september 25,9% (28,7%). Utvecklingen per affärsområde Scribona Solutions Försäljningen inom affärsområdet uppgick under perioden till 840 Mkr (792), en ökning med 6%. En återhämtning har skett under det tredje kvartalet, +11% jämfört med samma period förra året. Samarbetet med Intentia har bidragit positivt till försäljningsutvecklingen. Den fortsatt låga investeringsnivån avseende IT-infrastrukturutrustning har dock starkt präglat utvecklingen under årets första nio månader. Vidare har betydande leveransförseningar från några av de viktigaste leverantörerna haft en negativ effekt på periodens försäljning. Leveranssituationen har förbättrats väsentligt under oktober månad. Rörelseresultatet uppgick till minus 9 Mkr (+18). Svagast resultatutveckling uppvisas i de finska och norska rörelserna. Ett omfattande åtgärdsprogram är initierat, där förutom genomförande av kostnads-reduktion, såväl renodling som utveckling av produktsortiment och tjänsteinriktning utvärderas. Åtgärdsprogrammet förväntas ge en betydande resultatförbättring, till vissa delar redan under slutet av fjärde kvartalet i år, men med full effekt först under nästa år. Bland beslutade åtgärder kan nämnas att integrera den under 1998 förvärvade verksamheten inom Routers i Norge med Scribonas övriga verksamheter i Norge. Branschen förväntar sig en allmän förbättring av marknadsefterfrågan med inledning under kvartal fyra, vilket ytterligare kommer att bidra till affärsområdets intjänings-förmåga. Scribona Distribution Marknaden för PC-produkter har förbättrats under det senaste kvartalet som enligt preliminär statistik visar en ökning med 5%, medan för niomånadersperioden mark-naden har minskat med 1% jämfört med föregående år. Divisionens försäljning av PC ökade mätt i antal med 44% under tredje kvartalet. Affärsområdets försäljning uppgick till 4.160 Mkr (3.746), en ökning med 11%. För jämförbara enheter var ökningen 15%. För tredje kvartalet ökade försäljningen med 29%. Verksamheten i samtliga nordiska länder uppvisar en ökad försäljning, och bedömningen är att Scribona Distribution har tagit betydande marknadsandelar. Rörelseresultatet uppgick till 3 Mkr (-15). Den största resultatförbättringen, jämfört med motsvarande period förra året, redovisar den finska verksamheten. Rörelseresultatet för Scribona Distribution under tredje kvartalet uppgick till 9 Mkr (-18). Scribona Brand Alliance Försäljningen inom detta affärsområde har haft en fortsatt mycket stark utveckling. Det gäller särskilt försäljningen av Toshibas bärbara PC inom divisionen Toshiba Digital Media. Marknaden för bärbara PC utvecklas för närvarande mycket positivt och Toshibas konkurrenskraftiga sortiment bidrar till en mycket god försäljning med ökande marknadsandelar som följd. Även försäljningen inom de båda divisionerna inom dokumenthantering, Toshiba Document Solutions och Carl Lamm, har utvecklats väl. Affärsområdets försäljning uppgick till 2.104 Mkr (1.702). Störst ökning uppvisade Toshiba Digital Media. Rörelseresultatet ökade till 76 Mkr (41) för niomånadersperioden. Personal Antalet anställda uppgick per den 30 september till 1.359 personer (1.397). Utsikter för resten av året För helåret bedöms såväl rörelseresultatet före jämförelsestörande poster som resultatet före skatt att förbättras. Rapporteringstillfällen Bokslutskommuniké för januari - december 2000 9 februari 2001 Delårsrapport för januari - mars 2001 25 april 2001 Delårsrapport för januari - juni 2001 16 juli 2001 Delårsrapport för januari - september 2001 24 oktober 2001 Denna rapport är inte granskad av bolagets revisorer. Lennart Svantesson Verkställande direktör och Koncernchef Fakta om Scribona AB Scribona är Nordens ledande aktör inom handel med IT-produkter där kunden erbjuds spetskunskap om produkter, branschens ledande e-handelssystem, optimerad produkttillgänglighet samt ett brett program av kompletterande tjänster. Scribonas verksamhet organiseras i tre affärsområden: * Scribona Solutions - värdeadderande distribution av IT-infrastruktur * Scribona Distribution - effektiv volymdistribution av IT-produkter * Scribona Brand Alliance - exklusiv agent för ledande varumärken För ytterligare information, kontakta: Lennart Svantesson, Verkställande direktör, tel 08-734 35 76 Lennart Bernard, Ekonomi- och Finansdirektör, tel 08-734 36 91 SCRIBONA - DELÅRSRAPPORT PER 2000-09-30 Sammandrag av koncernens resultaträkning 2000 1999 2000 1999 1999/2000 1999 Belopp i Mkr Jan- Jan- Juli- Juli- Okt- Jan- Sept Sept Sept Sept Sept Dec Summa intäkter 6.496 5.785 2.053 1.654 8.989 8.278 Rörelsens kostnader Handelsvaror - - - - -7.730 - 5.590 4.960 1.778 1.426 7.100 Övriga externa kostnader -339 -306 -102 -93 -437 -404 Personalkostnader -444 -436 -130 -125 -604 -596 Avskrivningar, goodwill -27 -14 -10 -5 -31 -18 Avskrivningar, -40 -34 -15 -11 -53 -47 inventarier Övriga rörelsekostnader -11 -6 -3 - -18 -13 Jämförelsestörande poster Resultat av avyttringar - - - 3 -34 -34 av verksamheter SPP-överskott 55 - - - 55 - Kostnader för implementering av IT-system, - -5 - - 3 -2 reservupplösningar mm Rörelseresultat före 100 24 15 -3 140 64 finansnetto Finansnetto 24 5 -2 -4 31 12 Resultat före skatt 124 29 13 -7 171 76 Skatt -37 -7 -2 2 -66 -36 Årets resultat 87 22 11 -5 105 40 Sammandrag av koncernens balansräkning 2000 2000 2000 1999 1999 Belopp i Mkr Sept Juni Mars Dec Sept Immateriella 191 200 138 147 72 anläggningstillgångar Materiella 129 132 133 139 174 anläggningstillgångar Övriga 32 34 33 33 34 anläggningstillgångar Varulager 864 730 771 658 618 Kortfristiga 1.613 1.529 1.513 1.606 1.408 rörelsefordringar Finansiella tillgångar 89 101 65 220 125 Tillgångar 2.918 2.726 2.653 2.803 2.431 Eget kapital 756 741 741 721 697 Avsättningar 32 43 55 68 39 Långfristiga 7 6 7 7 8 rörelseskulder Kortfristiga 1.615 1.391 1.634 1.676 1.319 rörelseskulder Finansiella skulder 508 545 216 331 368 Skulder och eget kapital 2.918 2.726 2.653 2.803 2.431 Sysselsatt kapital 1.175 1.185 892 832 940 Finansiellt nettokapital -419 -444 -151 -111 -243 SCRIBONA - DELÅRSRAPPORT PER 2000-09-30 Försäljning per affärsområde 2000 1999 2000 1999 1999/2000 1999 Belopp i Mkr Jan- Jan- Juli- Juli- Okt- Jan- Sept Sept Sept Sept Sept Dec Solutions 840 792 257 231 1.196 1.148 Distribution 4.160 3.746 1.344 1.039 5.722 5.308 Brand Alliance 2.104 1.702 673 556 2.869 2.467 Summa affärsområden 7.104 6.240 2.274 1.826 9.787 8.923 Övrigt -608 -455 -221 -172 -798 -645 Summa 6.496 5.785 2.053 1.654 8.989 8.278 Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 2000 1999 2000 1999 1999/2000 1999 Belopp i Mkr Jan- Jan- Juli- Juli- Okt- Jan- Sept Sept Sept Sept Sept Dec Solutions -9 18 -5 2 -2 25 Distribution 3 -15 9 -18 18 0 Brand Alliance 76 41 20 14 127 92 Summa affärsområden 70 44 24 -2 143 117 Koncerngemensamt -25 -15 -9 -4 -27 -17 Summa 45 29 15 -6 116 100 Nyckeltal 2000 1999 2000 1999 1999/2000 1999 Jan- Jan- Juli- Juli- Okt- Jan- Sept Sept Sept Sept Sept Dec Rörelsemarginal, före jämförelse- störande poster 0,7% 0,5% 0,7% -0,4% 1,3% 1,2% Vinst per aktie 2,54 0,64 0,32 -0,15 3,06 1,17 Dito, exklusive 1,37 0,79 0,32 -0,23 2,72 2,13 jämförelsestörande poster Eget kapital per aktie 22,08 20,36 22,08 21,06 Soliditet 25,9% 28,7% 25,9% 25,7% Räntabilitet på 13,7% 6,5% Sysselsatt kapital, före skatt Dito, exklusive 11,4% 10,2% jämförelsestörande poster Räntabilitet på Eget 14,2% 5,3% kapital, efter skatt Dito, exklusive 12,6% 9,7% jämförelsestörande poster Kapitalomsättningshastig 8,8 8,5 het Sysselsatt kapital, 1.021 978 genomsnitt Eget kapital, genomsnitt 740 750 Antal anställda 1.359 1.397 1.359 1.386 Antal aktier, tusen 34.240 34.240 34.240 34.240 SCRIBONA - DELÅRSRAPPORT PER 2000-09-30 Kassaflödesanalys 2000 1999 2000 1999 1999/20001999 Belopp i Mkr Jan- Jan- Juli- Juli- Okt- Jan- Sept Sept Sept Sept Sept Dec DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella 124 29 13 -7 171 76 poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, mm Avskrivningar 67 48 25 16 84 65 Övrigt -1 0 0 0 -4 -3 190 77 38 9 251 138 Betald skatt -23 -24 -6 -9 -28 -29 Kassaflöde från den löpande verksam- heten före förändringar av 167 53 32 0 223 109 rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager -209 350 -136 93 -241 318 Förändring av fordringar 17 256 -82 -78 -149 90 Förändring av skulder -137 -684 218 126 191 -356 Kassaflöde från den -162 -25 32 141 24 161 löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av -71 0 0 0 -163 -92 dotterföretag/verksamheter Försäljning av 5 0 3 0 5 0 dotterföretag/verksamheter Förvärv av materiella -29 -50 -10 -9 -42 -63 anläggningstillgångar Försäljning av 0 2 0 1 51 53 anläggningstillgångar Kassaflöde från -95 -48 -7 -8 -149 -102 investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Utbetald utdelning -51 -171 0 0 -51 -171 Kassaflöde från -51 -171 0 0 -51 -171 finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde -308 -244 25 133 -176 -112 Finansiellt nettokapital -111 1 -444 -376 -243 1 vid periodens början Finansiellt nettokapital -419 -243 -419 -243 -419 -111 vid periodens slut ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT00910/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT00910/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar