Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000

Report this content

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000 Framgångsrik internationalisering - hälften av medarbetarna nu i internationell verksamhet Samgåendet mellan Mandator och Cell Network är genomfört och genom att kombinera de båda företagens spetskompetenser har ett konkurrenskraftigt internationellt tjänsteerbjudande kunnat formas. Styrelse, organisation och ledning är på plats. Den nya koncernen har tagit namnet Cell Network och Niklas Flyborg är företagets VD och koncernchef. Cell Networks kunderbjudande bygger på tjänster och lösningar, där strate- gisk kompetens och kreativa idéer kombineras med teknisk spetskompetens och erfarenhet av storskalig implementering. Marknaden för Cell Networks nya kombinerade tjänsteerbjudande växer och förväntas utvecklas starkt de kommande tre-fyra åren. Drivkraften i marknadens utveckling är telekomin- dustrins starka frammarsch och de nya möjligheter som därigenom skapas. Allt snabbare kommunikation ger kunden nya möjligheter att utveckla och implementera globala integrerade affärslösningar. Vår kompetens att kombi- nera olika medier, som traditionellt varit separerade, skapar nya möjlig- heter för erbjudanden som ger konkurrensfördelar. Perioden i sammandrag: Omsättningen under perioden uppgick till 1 079 (808) Mkr, vilket är en ökning med 33 procent. Av denna ökning var 30 procentenheter organisk tillväxt. Den internationella verksamheten omsatte under perioden 365 (176) Mkr, vilket är en ökning med 107 procent. Antalet anställda vid periodens utgång uppgick till 2 114 (1 457) personer i 15 länder, vilket är en ökning med 45 procent. Totalt är cirka hälften av koncernens medarbetare, 1 041 (310), verksamma i den interna- tionella verksamheten, vilket är en ökning med 236 procent. Rörelseresultatet i konsultverksamheten uppgick under det tredje kvartalet till -54 (18) Mkr. Effekten av uttagna semestrar under kvartalet beräknas ha påverkat resultatet negativt med cirka 45 Mkr. Bruttoresultatet (EBITA) uppgick under perioden januari till septem- ber till -248 (46) Mkr efter transaktionskostnader på 105 Mkr, samgående- kostnader på 42 Mkr och återföring från SPP på 35 Mkr. Före dessa poster uppgick bruttoresultatet till -136 (46) Mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -322 (23) Mkr. Den internationella expansionen har fortsatt under det tredje kvarta- let med såväl organisk tillväxt som genom förvärven av Aperto i Berlin, med cirka 125 medarbetare, samt WDS i Rotterdam, med ett 60-tal medarbeta- re. Under det tredje kvartalet genomfördes en koncerngemensam konferens för samtliga anställda i syfte att lägga grunden för gemensamma värdering- ar och skapa en plattform för fortsatt utveckling och expansion. Inför den extra bolagsstämman den 7 november föreslås styrelsen i Cell Network utökas med en ledamot och Thomas Heilmann föreslås väljas in i styrelsen. Thomas Heilmann, som var med och grundade Aperto, är managing partner i Tysklands ledande reklambyrå Scholz & Friends i Berlin och en välkänd Internetprofil på den tyska marknaden. Styrelsens ordförande är Lars O Pettersson. Kommentar från VD och koncernchef, Niklas Flyborg Årets mål är att skapa plattformen för ett världsledande konsultföretag inom den nya digitala ekonomin. De första nio månaderna har präglats av bildandet av det nya Cell Network. Samgående, expansion och konsolidering har medvetet skett parallellt vil- ket har varit nödvändigt för Cell Networks framtid. Vårt tjänsteerbjudande har skapats genom att ta tillvara spetskompetenserna i företaget och kom- binera dessa till ett erbjudande som möter framtidens krav. Omsättningsökningen under årets nio första månader är tillfredsställande, med tanke på det integrationsarbete som genomförts. Särskilt den starka tillväxten i den internationella verksamheten är glädjande och vi har nu hälften av våra medarbetare utanför Sverige. Rörelsens resultat är dock inte tillfredställande. Orsakerna är främst ett medvetet fokus på integra- tion, formandet av ett konkurrenskraftigt erbjudande, samt den snabba in- terntionella expansionen. Omfokuseringen av affärserbjudandet har tillfäl- ligt påverkat beläggningsgraden negativt och därmed även lönsamheten. Be- läggningsgraden för perioden ligger cirka tio procentenheter under föregå- ende års nivå. Cell ITS har ännu inte fått utdelning på den marknadssatsning som inleddes förra året. Försenade projektstarter har under året givit en beläggnings- svacka, vilket belastar koncernens resultat som helhet. En ny ledning för ITS har tillsatts för att genomföra rationalisering och ytterligare renod- ling mot kärnverksamheten. Arbetet med att ta in externa finansiärer i Cell ITS pågår, men har försvårats av marknadsläget. Den internationella expansionen har varit framgångsrik och idag arbetar hälften av medarbetarna inom vår internationella verksamhet, på marknader med kraftig förväntad tillväxt. Vårt mål är att fortsätta denna inter- nationella expansion för att vara närvarande med ett fullt tjänsteerbju- dande på tio ledande marknader i Europa före sommaren 2001. Förvärvet av Aperto i Berlin ger oss en bas för tillväxt på den viktiga tyska marknaden och dotterbolaget WDS skapar samma möjligheter inom Benelux-området. Den fortsatta tillväxten i Asien sker utifrån Cell Network Malaysia. Vår avsikt att genomföra en nyemission och att ansöka om notering av Cell Network-aktien vid Neuer Markt kvarstår. Detta är viktigt för att lägga grunden för den snabba internationella expansionen. Den rådande volatila situationen på de finansiella marknaderna gör det än viktigare att välja rätt tillfälle. Årets långsiktiga strukturella investeringar beräknas delvis få effekt un- der senare delen av årets fjärde kvartal och en tydligare finansiell ef- fekt under första och andra kvartalet år 2001. Målet för det fjärde kvar- talet är att närma oss ett positivt bruttoresultat (EBITA). För nästkom- mande år gäller Cell Networks långsiktiga finansiella mål, "att växa snabbare än marknadens uppskattade tillväxt på 45-55 procent per år med ett positivt bruttoresultat (EBITA)". Året kantas av hårt och enträget arbete för att nå målet med att etablera ett av världens ledande företag inom Internet och interaktiva media. Vi vidtar nu åtgärder för att anpassa organisationen och våra medarbetares kompetens till den rådande marknaden. Under detta års sista kvartal ska vi finslipa på integrationsarbetet, förtydliga affärserbjudandet och arbeta mot att nå positiva ekonomiska resultat. Perioden januari till september, 2000 Cell Networks kunderbjudande bygger på tjänster och lösningar, där strate- gisk kompetens och kreativa idéer kombineras med teknisk spetskompetens och erfarenhet av storskalig implementering. Koncernens verksamhet har or- ganiserats för att kunna möta kundens allt mer komplexa och globala sats- ningar parallellt med den mycket snabba tekniska utvecklingen. Vi har för- måga att erbjuda och leverera tjänster och lösningar vid rätt tillfälle till rätt marknad. Cell Network strävar också efter att ha stor kännedom om våra kunders närliggande och framtida behov vilket gör att vi kan hjäl- pa kunden att utnyttja framtidens teknik. Under de första nio månaderna 2000 uppgick koncernens omsättning till 1 079 (808) Mkr. Av ökningen på 33 procent, jämfört med samma period 1999 proforma, motsvarar 30 procentenheter organisk tillväxt. Bruttoresultatet (EBITA) var -248 (46) Mkr efter transaktionskostnader, samgåendekostnader samt återbäring från SPP. Transaktionskostnaderna för samgåendet mellan Cell Network och Mandator uppgick till 105 Mkr och har till fullo belastat koncernens resultat under andra kvartalet. Samgående- kostnader uppgår per den 30 september till 42 Mkr. Kostnaderna består i huvudsak av investeringar i gemensamma stödsystem, strukturkapital, samlo- kalisering och personalbefrämjande aktiviteter. Under det fjärde kvartalet väntas samgåendekostnaderna uppgå till cirka 10 Mkr. Under perioden har återföring från SPP intäktsförts med 35 Mkr. Före dessa poster uppgick bruttoresultatet till -136 (46) Mkr. Konsultrörelsens rörelseresultat uppgick under det tredje kvartalet till - 54 (18) Mkr. Resultatpåverkan av semesteruttaget under kvartalet motsvarar cirka 45 Mkr. Därtill kan läggas att en koncerngemensam tvådagarskonferens genomförts i syfte att lägga grunden för gemensamma värderingar och skapa en plattform för fortsatt utveckling och expansion. Denna har medfört ett resultatbortfall på cirka 10 Mkr. Reserveringar för befarade kundförluster om cirka 10 Mkr har dessutom belastat resultatet. Andelen projekt av s k dot.com-art är numera mycket liten och medför inte större riskexponering än den övriga verksamheten. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -322 (23) Mkr. Koncernens eget kapital uppgick vid periodens utgång till 943 Mkr, jämfört med 1 197 Mkr vid 1999 års utgång. Detta ger en soliditet på 45 procent. Koncernens likvida medel uppgick per den 30 september till 219 Mkr. Där- till finns outnyttjade kreditfaciliteter om 158 Mkr. Antalet anställda ökade till 2 114 (1 457) personer per den 30 september 2000, en ökning med 45 procent, jämfört med samma tidpunkt föregående år. Den rekryteringskampanj som inleddes i juni har resulterat i ett hundratal nyanställningar. Rekryteringskampanjen röstades dessutom fram som vinnare i den danska reklambranschens tävling för både juni och juli. Cell Network Sverige Omsättningen i koncernens svenska verksamhet uppgick under årets nio för- sta månader till 749 (577) Mkr, en ökning med 30 procent jämfört med samma period 1999. Rörelseresultatet uppgick till -40 (9) Mkr. Beläggningsgraden har medvetet påverkats av den omfokusering av affärserbjudandet som pågår. Det breddade kunderbjudandet mottas väl av både nya och tidigare kunder. Det uppdrag som erhölls under sommaren av Utfors exemplifierar detta väl. Cell Networks kompetens inom strategisk affärsutveckling, kunskap om nya tekniska lösningar inom bland annat telekomområdet samt kreativa design- lösningar samverkar i detta uppdrag, som syftar till att bygga en platt- form för Utfors bredbandstjänster, riktade både mot företag och privatper- soner. Cell Networks kunnande inom interaktiv film och TV spelade en avgö- rande roll i Utfors val av leverantör. Uppdraget värderas till cirka 25 Mkr. Andra exempel på uppdrag under perioden är en java-baserad e- handelsplattform som under kvartalet utvecklats för Reklambolaget. En por- tal med namnet Contapuls har utvecklats för företag och individer syssel- satta inom redovisning och revision. Cell Network har fått uppdrag av Ericsson Mobila System att göra en förstudie och feasability study för att definiera servicenoder och applikationer för tredje generationens mobilte- lefonisystem och vi arbetar även med att testa Ericssons GPRS system. Intresset för interaktiv TV har under de senaste månaderna ökat betydligt. Cell Network har under tredje kvartalet utvecklat en elektronisk program- guide i samband med SVTs sändningar från OS i Sydney. Dessutom arbetar man åt Landmark Travel Channel med lanseringen av en handelsshop för bred- bands- och kabel-TV-plattformar i Storbritannien. Samarbetet med Skandina- viens första interaktiva TV-kanal, eTV, fortsätter med bland annat utveck- lingen av interaktiva TV-tjänster för handel av spelprodukter. Cell Network gör även på uppdrag av Malmö Konsthall en dokumentärfilm om Peter Greenaways utställning "Flying over water". Man har även gjort en film åt Ericsson Mobile Communication inför lanseringen av den nya telefo- nen T20. Cell Network International Omsättningen i den internationella verksamheten uppgick till 365 (176) Mkr, vilket är en ökning med 107 procent. Rörelseresultatet uppgick till - 14 (8) Mkr, och har påverkats av den snabba och framgångsrika expansionen. Under det tredje kvartalet genomfördes två viktiga förvärv. I augusti an- nonserades förvärvet av Aperto i Berlin. Bolaget har cirka 125 anställda vid kontoren i Berlin och San Fransisco. Aperto är en välrenommerad aktör på den tyska marknaden, med erkänt kunnande bland annat inom varumärkes- byggande. Aperto för med sig en stark kundbas med bland andra Deutsche Bank, Siemens och Coca-Cola som kunder. Den sista september genomfördes förvärvet av WDS, en välpositionerad hol- ländsk internetkonsult. WDS har cirka 60 anställda och är erkänt starka inom varumärkesbyggande och design. Företaget har en bra kundbas med bland andra Philips, Unilever, Sonera, Mercedes Benz Holland och Akzo Nobel. Cell Network Malaysia har under det tredje kvartalet fått i uppdrag av Da- taStream Technology i Brunei att lansera en portal för deras tjänsteerbju- dande för mobiltelefoni och Internet. Cirka 20 personer arbetar med pro- jektet, som inletts med en strategisk analys av DSTs tjänster. Projektet samlar spetskompetens från såväl Cell Network Malaysia som Cell Telecom och Cell Networks strategikonsulter. Cell Network har i Danmark fått upp- draget att både bygga en ny web site och att lägga upp en e-marketing kam- panj för Köbenhavns Vand. I Norge arbetar Cell Network med utvecklingen av HeadHunterInfos webbaserade tjänst för rekrytering. Där har även en Inter- net-baserad informationskanal utvecklats för NorgesGruppen, Norges största kedja av dagligvarubutiker. Cell Network har även fått uppdraget att ut- veckla Statoils Internet portal, www.statoil.com. I Tyskland har Cell Net- work (Aperto) utvecklat Siemens web site www.my-siemens.com. Apertos kom- petenscenter för eCRM har nominerats till Kienbaum Service Award. Integrationsprocessen I februari annonserades samgåendet mellan Cell Network och Mandator och den 30 maj genomfördes samgåendet i och med godkännandet på respektive bo- lagsstämma. Det nya sammanslagna företaget valde namnet Cell Network. Sty- relseledmöter i den nya koncernen är Lars O. Pettersson (ordförande), Jan Carlzon, Maria Lilja, Rune Rinnan och Niklas Flyborg, samt Gunnar Sjöberg som arbetstagarrepresentant. Inför den extra bolagsstämman den 7 november kommer Thomas Heilmann förslås för inval i styrelsen. Thomas Heilmann är en av grundarna till Aperto och managing partner i Tysklands ledande re- klambyrån Scholz & Friends. Med sin stora erfarenhet och goda kontaktnät inom den tyska mediasektorn blir Thomas Heilmann en viktig person för kon- cernens fortsatta internationella satsning. Aktieägare som representerar 96,8 procent av aktierna i gamla Cell Network har accepterat nya Cell Networks (Mandators) erbjudande om att byta sina aktier mot aktier i nya Cell Network, och tvångsinlösenförfarandet har på- börjats. Finansiella effekter av samgåendet med Cell Network "Gamla Cell Network" intas i koncernredovisningen fr o m 2000-01-01. Samgåendet redovisas enligt poolningsmetoden. Vid tillämpning av pool- ningsmetoden redovisas tillgångar och skulder till de värden vartill de upptas i respektive företags balansräkningar utan annan korrigering än de som avser samordning av tillämpade redovisningsprinciper. Således uppkom- mer ingen goodwill och den nya koncernens resultat belastas därmed inte av goodwillavskrivningar hänförliga till samgåendet. Utgifter för samgåendet redovisas som kostnad under den period de uppstår. Proformaräkenskaper Proformaräkenskaperna har upprättats som om samgåendet hade trätt i kraft vid ingången av 1999. Hänsyn till påkallad tvångsinlösen har i koncernre- dovisningen redovisats som avsättning och har påverkat koncernens egna ka- pital. Det av Cell Network under 1999 avyttrade dotterföretaget Caesar Bu- siness Systems har i proforma resultaträkningen behandlats som en avveck- lad verksamhet, varigenom nettoeffekten på koncernens resultat för 1999 redovisas på en rad i proformaresultaträkningen. Proformaräkenskaperna har upprättats i enlighet med de redovisningsprinci- per som tillämpas av Cell Network (f d Mandator). Med anledning av detta har redovisade räkenskaper för gamla Cell Network anpassats till koncer- nens redovisningsprinciper. Justeringar har gjorts av avskrivningsperioden för goodwill och redovisning av bärbara konsultdatorer med hänsyn tagen till latent skatt. Återbetalning från SPP Enligt besked från SPP kommer Cell Network att få en återföring av pen- sionsmedel på 35 Mkr. I koncernens balansräkning har 8 Mkr avseende kon- tant återbetalning redovisats som kort fordran medan resterande belopp, 27 Mkr, avseende diskonterat värde av framtida minskade pensionspremiebetal- ningar redovisats som långfristig fordran. Investeringar Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 41 (21) Mkr. Investeringar i finansiella anläggningstillgångar upp- gick till 72 (-) Mkr. Investeringar i företagsförvärv, inklusive ej ut- betalda tilläggsköpeskillingar, uppgick under perioden till 638 (81) Mkr. Nästa rapport Bokslutskommuniké för 2000 lämnas den 15 februari 2001. Stockholm den 25 oktober 2000 Cell Network AB (publ) Niklas Flyborg, verkställande direktör och koncernchef Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Frågor kring denna rapport besvaras av: Arvid Liepe, Investor Relations, tel 08-402 31 91, 070-956 51 85, arvid.liepe@cellnetwork.com Gunilla Rudebjer, Ekonomi- och finanschef, tel 08-402 31 83 Niklas Flyborg, VD och koncernchef, tel 08-402 31 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00010/bit0002.pdf

Dokument & länkar