Klargörande om Cell Networks försäljning av Cell Strategy

Klargörande om Cell Networks försäljning av Cell Strategy Med anledning av att många frågor om detaljerna kring Cell Networks försäljning av Cell Strategy uppkommit vill vi klargöra följande: Avtalet med Cell Strategy innebar att Cell Network hade rättigheten att under en tvåårsperiod i flera steg förvärva 100% av aktierna i Cell Strategy genom att emittera aktier i Cell Network. Utbytesrelationen för aktierna styrdes av antalet medarbetare i Cell Strategy vid olika mätpunkter. Då satsningen på Cell Management Consulting bedömts ha en mycket god potential har Cell Strategy sålts och tidigare avtal till fullo upphävts. Cell Network har sålt sina rättigheter och aktier i Cell Strategy till grundarna av Cell Strategy. Cell Networks ägande i Cell Strategy var vid tidpunkten för affären cirka 7%. Betalning för rättigheter och aktier har skett med cirka 33 Mkr. Dessutom har återbetalning av lån inklusive ränta om cirka 62 Mkr gjorts från Cell Strategy till Cell Network. Cell Networks resultat under det fjärde kvartalet 2000 väntas påverkas positivt av försäljningen av Cell Strategy med cirka 55 Mkr. Detta fördelas på en reavinst om knappt 33 Mkr och dessutom minskade goodwillavskrivningar samt eliminering av en förväntad förlust i Cell Strategy under fjärde kvartalet. För mer information: Arvid Liepe, Investor Relations, Cell Network, tel. 08-402 31 91, 0709-565185 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT01460/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT01460/bit0002.pdf

Dokument & länkar