CELLINK genomför riktad nyemission av B-aktier om 30 MSEK till Handelsbanken Fonder

Styrelsen för CELLINK AB (publ) (”CELLINK” eller ”Bolaget”) har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på Bolagets årsstämma den 29 september 2016, beslutat om en riktad nyemission till Handelsbanken Fonder om totalt 326 087 B-aktier.

  • Teckningskursen uppgår till 92 SEK per aktie
  • CELLINK tillförs sammanlagt 30 MSEK
  • Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och motivet för den riktade emissionen är att öka basen av långsiktiga och engagerade aktieägare för att möjliggöra en beredskap för en högre takt av investeringar och värdeskapande förvärv 
  • Styrelsen bedömer att emissionen kommer att vara till nytta för bolaget och därmed för dess aktieägare 
  • För existerande aktieägare resulterar emissionen i en utspädningseffekt om cirka 4,5 procent av kapitalet och cirka 3,1 procent av rösterna i Bolaget
  • Genom emissionen ökar antalet utestående B-aktier från 6 865 676 till 7 191 763 stycken.
  • Bolagets totala antal utestående aktier ökar från 7 240 676 aktier till totalt 7 566 763 aktier, fördelat på 375 000 A-aktier och 7 191 763 B-aktier
  • Emissionen innebär ett ökat aktiekapital med 32 608,7 SEK från 724 067,6 till 756 676,3 SEK och ökar antalet röster från 10 615 676 till röster 10 941 763

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, VD                                          Gusten Danielsson, CFO
Telefon: +46 73 267 00 00                               Telefon: +46 70 991 86 04
E-post:
eg@cellink.eu                                      E-post: gd@cellink.eu 

Kort om CELLLINK

CELLINK har skapat ett av världens första universella biobläck som idag används av många av världens mest välrenommerade forskningsinstitutioner. Ett biobläck kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om framtida forskning är framgångsrik, på sikt, kompletta mänskliga organ i så kallade 3D-Bioskrivare. CELLINKs universella biobläck uppvisar utmärkta resultat och kan användas i såväl CELLINKs egenutvecklade 3D-Bioskrivare som i 3D- Bioskrivare utvecklade av andra operatörer. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

VIKTIG INFORMATION

Denna information är sådan information som CELLINK är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 oktober 2017 kl. 08.30 CET. 

Om oss

CELLINK har skapat ett av världens första universella biobläck som idag används av många av världens mest väl-renommerade forskningsinstitutioner. Ett biobläck kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om framtida forskning är framgångsrik, på sikt, kompletta mänskliga organ i så kallade 3D-Bioskrivare. CELLINKs universella biobläck uppvisar utmärkta resultat och kan användas i såväl CELLINKs egenutvecklade 3D-Bioskrivare som i 3D-Bioskrivare utvecklade av andra operatörer.

Prenumerera

Dokument & länkar