Kommuniké från extra bolagsstämma i CELLINK AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i CELLINK AB (publ) den 16 juli 2020 fattades följande beslut.

  • Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B. Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier av serie B vilka ska kunna genomföras som kontantemission motsvarande högst 10 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i bolaget. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska endast kunna ske i samband med förvärv av verksamheter, bolag eller andelar i bolag.

Vid extra bolagsstämman var cirka 77,7% procent av rösterna representerade.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, VD                                                               Gusten Danielsson, CFO

Telefon (Sverige): +46 73 267 00 00                                       Telefon (Sverige): +46 70 991 86 04

Telefon (US): +1 (650) 515 5566                                             Telefon (US): +1 (857) 332 2138

E-mail: eg@cellink.com                                                           E-mail: gd@cellink.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 juli 2020 kl. 18:15.

Om CELLINK

CELLINK är ett nischat life-science bolag som utvecklar och levererar life-science lösningar för cellkultivering. Vi fokuserar på tre applikationsområden som inkluderar bioprinting, analysis och liquid handling & bioprocessing för att möjliggöra ett komplett erbjudande inom vår niche av life-science lösningar. Målet är att utveckla och kommersialisera cellkultiveringsteknologier som kan leda till att forskare har möjligheten att skapa mänskliga organ från 3D-bioskrivning. Bolaget grundandes 2016 och har installerat sina produkter i mer än 55 länder, CELLINK förändrar framtidens medicin. För mer information, vänligen besök www.cellink.com. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholms huvudmarknad under kortnamnet CLNK B.

Om oss

CELLINK har skapat ett av världens första universella biobläck som idag används av många av världens mest väl-renommerade forskningsinstitutioner. Ett biobläck kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om framtida forskning är framgångsrik, på sikt, kompletta mänskliga organ i så kallade 3D-Bioskrivare. CELLINKs universella biobläck uppvisar utmärkta resultat och kan användas i såväl CELLINKs egenutvecklade 3D-Bioskrivare som i 3D-Bioskrivare utvecklade av andra operatörer.

Prenumerera

Dokument & länkar