Kvartalsrapport 1 (Q1) för 1 september 2017 – 30 november 2017

CELLINK AB (”CELLINK” eller ”Bolaget”) offentliggör kvartalsrapport 1 för räkenskapsåret 1 september 2017 – 31 augusti 2018. Rapporten finns att tillgå på bolagets hemsida: http://cellink.com/investor-relations/. I detta pressmeddelande presen­teras ett sammandrag av rapporten.

Kvartal 1 (Q1), 1 september 2017 – 30 november 2017

 •       Rörelsens intäkter, mm uppgick till 10 681 kSEK (3 585 kSEK) en ökning med 197% mot Q1 föregående räkenskapsår
 •       Nettoomsättning om 7 362 kSEK (2 516 kSEK) en ökning med 193% mot Q1 föregående räkenskapsår
 •       Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA uppgick till 146 kSEK, vilket motsvarar

en EBITDA-marginal om 1,98 % (7,60%)

 •       Rörelseresultatet uppgick till -479 kSEK (243 kSEK)
 •       Resultat före skatt uppgick till -383 kSEK (465 kSEK)
 •       Resultatet per aktie uppgick till -0,044 SEK i kvartalet (0,30 SEK)
 •       Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -4 838 kSEK (2 474 kSEK)

Händelser under första kvartalet (september 2017 – november 2017)

 •       Den 25 september beviljas CELLINK mönsterskydd för produkten BIO X
 •       Den 27 september kungjorde CELLINK ett samarbetsavtal med Massachusetts Institute of Technology
 •       Den 6 oktober genomfördes en riktad nyemission om 30 MSEK till Handelsbanken Fonder
 •       Den 15 november tillkännagav CELLINK ett utvecklingssamarbete med Takara Bio
 •       Den 27 november meddelade bolaget att de blivit beviljade projektfinansiering från EU

Händelser efter årets utgång

 •       Den 8 januari offentliggjorde bolaget ett samarbetsavtal med CTIBIOTECH för att skriva ut mänskliga cancertumörer

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, VD                                       Gusten Danielsson, CFO

Telefon: +46 73 267 00 00                           Telefon: +46 70 991 86 04

E-post: eg@cellink.com                                E-post: gd@cellink.com

VIKTIG INFORMATION

Denna information är sådan information som CELLINK är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 januari 2018 kl. 08:30 CET.

Kort om CELLLINK

CELLINK har skapat ett av världens första universella biobläck som idag används av många av världens mest väl­renommerade forskningsinstitutioner. Ett biobläck kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om framtida forskning är framgångsrik, på sikt, kompletta mänskliga organ i så kallade 3D-Bioskrivare. CELLINKs universella biobläck uppvisar utmärkta resultat och kan användas i såväl CELLINKs egenutvecklade 3D-Bioskrivare som i 3D-Bioskrivare utvecklade av andra operatörer. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 (0)8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Om oss

CELLINK har skapat ett av världens första universella biobläck som idag används av många av världens mest väl-renommerade forskningsinstitutioner. Ett biobläck kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om framtida forskning är framgångsrik, på sikt, kompletta mänskliga organ i så kallade 3D-Bioskrivare. CELLINKs universella biobläck uppvisar utmärkta resultat och kan användas i såväl CELLINKs egenutvecklade 3D-Bioskrivare som i 3D-Bioskrivare utvecklade av andra operatörer.

Prenumerera