Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december, 2000

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december, 2000 * Resultatet efter finansnetto för räkenskapsåret uppgick till 22,9 (9,3) MSEK. * Bruttoresultatet för året uppgick till 34,8 (18,8) MSEK. * Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,84 (1,21) SEK. * Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per 2000-12-31 till 56,5 (5,5) MSEK. * Samarbete med nio nya projektbolag inleddes under året; sex inom IT/telecom och tre inom medicinteknik. Sammanlagt har 27,3 MSEK investerats i dessa projektbolag. Centrecourts totala antal projektbolag uppgick vid årets slut till 20. * Viktiga händelser i projektbolagen under året återfinns i bilaga. * Under året genomfördes två emissioner som tillförde Centrecourt 56 MSEK efter avdrag för emissionskostnader. I oktober noterades företagets aktie på OM Stockholmsbörsens Nya Marknaden. * Geografisk expansion påbörjades med etablering i Lund (Ideon). * Verksamhetsgrenen Centrecourt Depå AB startades. För ytterligare information vänligen kontakta Anders Eklund, VD, på tel 08- 791 33 02. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00260/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00260/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Centrecourt skapar värden för entreprenörer, investerare och Centrecourts aktieägare genom aktivt arbete med verksamhetsutveckling och kapitalförsörjning i innovativa tillväxtföretag. Huvudsaklig inriktning är teknologi och medicinteknik.

Dokument & länkar