Kallelse till bolagsstämma

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i AB CF BERG & CO (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 17 januari, 2002 klockan 14.00, samlingslokalen Emågården, Årenavägen, 570 82 Järnforsen. (Kör mot centrum. Följ skyltning mot OLAB Timber) Anmälan och deltagande Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall: · dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken för bolaget måndagen den 7 januari 2002. · dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress AB CF BERG & CO (publ), Att: Johan Ekelund, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, per mail, info@cfbergs.se, per telefon 0495-236 10 eller telefax 0495-231 29, senast måndagen den 14 januari 2002, kl.13.00. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer och antal aktier. Den som önskar delta i den gemensamma lunchen kl.13.00 skall samtidigt anmäla detta. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, ha registrerat aktierna i eget namn hos VPC. Sådan registrering skall vara verkställd senast måndagen den 7 januari 2002. Förslag till dagordning på bolagsstämman: 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av förslaget till dagordning. 4. Val av justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Föredragning av verkställande direktören. 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2000/2001. 8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2000/2001. 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning. 10. Fastställande av avstämningsdag. 11. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören. 12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden. 13. Val av styrelse. 14. Frågor från aktieägarna. 15. Avslutande av stämman. Utdelning Styrelsen föreslår bolagsstämman att utdelning lämnas med 0,25 kr per aktie. Som avstämningsdag föreslås tisdagen den 22 januari 2002. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas från VPC fredagen den 25 januari 2002. Styrelsearvoden Aktieägare motsvarande ca 72% av rösterna föreslår att arvode till styrelsens ledamöter utgår med högst 275.000 kr att fördelas inom styrelsen. Val av styrelse Aktieägare motsvarande ca 72% av rösterna föreslår: omval för ytterligare ett år av styrelseledamöterna Alf Bergh, Åke Bergh, Peter Friberg samt omval på ett år av suppleanterna Bengt Axelsson, Anita Bergh och Torbjörn Olausson. Därutöver föreslås nyval på ett år av Bo Sturesson, Göran Jönsson och Anders Karlsson till ordinarie styrelseledamöter. Bo Sturesson är tilltänkt som ny styrelseordförande. Upplysning om revisorer Vid bolagsstämma januari 2000 valdes Karin Nilsson och Göran Tyréus som ordinarie revisorer samt Tomas Ahlstrand och Carl-Axel Kullman som suppleanter för perioden t.o.m. räkenskapsåret 2002/2003. Handlingar inför bolagsstämman Årsredovisningen med revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncern-revisionsberättelse för räkenskapsåret 2000/2001, kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, med adress AB CF BERG & CO (publ), 570 84 Mörlunda, fr o m 2002-01-02 och kan på begäran sändas till de aktieägare, som så önskar och uppger sin postadress. Välkomna Mörlunda den 20 december 2001 Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/20/20011220BIT00030/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/20/20011220BIT00030/bit0001.pdf

Om oss

CF BERG producerar och säljer sågade och vidare-förädlade trävaror anpassade direkt till kundens behov. Verksamheten bedrivs i två sågverksanläggningar belägna i Hultsfreds kommun med en geografisk närhet på endast 2,5 mil mellan anläggningarna.

Dokument & länkar