Ordinarie bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma, 2001-01-25, i AB C F Berg & Co (publ) Nettoomsättning och resultat Det noterade sågverksföretaget AB C F Berg & Co (publ) uppnådde för räkenskapsåret 1 september 1999 - 31 augusti 2000 en nettoomsättning på 270 808 kkr för koncernen, jämfört med 191 283 kkr föregående år. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 3 228 kkr, jämfört med minus 2 195 kkr föregående år. Resultatet har påverkats av återbäring av SPP-medel uppgående till cirka 2,9 mkr. Dotterbolaget, AB C.A. Olausson & Söner, OLAB ingår i koncernredovisningen från och med 1999-09-01. I tidigare lämnad tremånadersrapport för verksamhetsåret 2000/2001 framgår nettoomsättning och resultat för kvartal 1, dvs perioden 2000-09-01 till 2000-11-30. Året som gått Verksamhetsåret september 1999 - augusti 2000 har sammanfattningsvis på marknadssidan karaktäriserats av en fortsatt stark efterfrågan. Det gäller såväl i Sverige, Norden som större delen av övriga Europa. Prismässigt har vi haft en i stort sett stagnerad prisutveckling med en i början av verksamhetsåret svagt positiv utveckling för såväl gran- som furuträvaror för att fr.o.m. 3:e kvartalet vända till en negativ utveckling, något mindre för furan medan mera påtagligt för granen. Efter att råvarupriserna under senvåren 1999 speciellt på talltimmer börjat sänkas något fortsatte en nödvändig ytterligare kostnadsanpassning fr.o.m. den nya säsongen. Jämfört med prislistenivån i mars 1999 utgjorde den nya säsongens augustipris, med hänsynstagande till koncernens råvarumix, en sänkning med ca. 6 %. Den ingående lagernivån, i huvudsak bestående av rotstående skog och tecknade avverkningsuppdrag, utgjorde med tanke på den merförbrukning som OLAB-förvärvet innebar ett icke obetydligt större ingående lager jämfört med motsvarande tid året innan. Importinslaget blev för koncernen under säsongen 1999/2000 ca. 18 % jämfört med 8 % säsongen innan. Den volymmässiga avsättningen för såväl cellulosaflis som för bränsleprodukter har varit tillfredsställande med en i princip oförändrat låg prisnivå. För cellulosaflisen skedde dock fr.o.m. den nya säsongen d.v.s. från augusti månad 2000 en prishöjning motsvarande massavedsprishöjningen på 13,6 %. Främst råvarukostnadsanpassningen har för räkenskapsåret bidragit till en positiv resultatutveckling. Företagsförvärv Samarbetet mellan Bergs och det under året förvärvade sågverksföretaget AB C. A. Olausson & Söner, OLAB, som bedriver verksamhet i Järnforsen, har gått enligt planerna. Den gemensamma inköpsorganisationen där BERGS agerar ut gentemot skogsbruket sattes omgående i funktion och fungerar bra. Den trädslagsrena produktionen där BERGS, vad det gäller normaltimmerförsågningen, koncentrerar sig på gran och OLAB till fullo på furu är sannolikt den enskilda punkt som ger de största förändringarna i förutsättningarna men som också ger de största möjligheterna, då det genomsyrar förutsättningarna alltifrån råvaruinköp, transporter, timmerhantering, sönderdelning, råsortering, torkning, justering, vidareförädling, lagerhantering, marknadsföring och försäljning. Samordningen av övriga funktioner såsom administration, specialistfunktioner, underhåll etc. har tagit en god början och får efterhand utvecklas vidare. I anslutning till att förvärvet var ett faktum gav styrelsen företagsledningen i uppdrag att ta fram en ny arbetsplan i syfte att i första hand utifrån såväl de externa som de interna förutsättningarna beskriva förutsättningarna för ytterligare vidareförädling inom gruppen BERGS/OLAB. Arbetet har hittills resulterat i att styrelsen vid sitt junisammanträde i ett första steg beslutade anslå en investeringsram på 4 - 5 Mkr för att på OLAB möjliggöra ett förädlingskoncept såsom framtagning av snickeri- och furuämnen, tjocklimfog och limmade balkämnen. Investeringar Under räkenskapsåret har investerats 451 kkr i maskiner och andra tekniska anläggningar, 954 kkr i inventarier, verktyg och installationer, 301 kkr i markanläggningar och 40 kkr i mark. Prognos Byggandet ute i Europa och på övriga trävarumarknader har legat på en hög nivå under hela år 2000 för att i slutet av året stagnera och då främst i USA och Tyskland. Sågverkens fortsatta produktionsökningar såväl i Sverige och inte minst i vårt grannland Finland tillsammans med konkurrensen från Ryssland, Vitryssland och de baltiska staterna ökar ytterligare utbudet. Detta i kombination med en sannolikt lägre ökningstakt av trävarukonsumtionen, ger en ökad risk för ytterligare prispress på i första hand granträvaror. Bolaget avstår från att lämna en mer preciserad prognos för räkenskapsåret 2000/01. Utdelning Bolagsstämman fastställde styrelsens utdelningsförslag med 0,25 kr per aktie. Styrelse Bolagsstämman beslutade om omval av alla ordinarie ledamöter och suppleanter. Enda förändringen var byte av en arbetstagarrepresentant som suppleant i styrelsen. Kommande rapportperiod Nästa rapporteringstillfälle är den 27 april 2001 gällande halvårsbokslut sep 2000 - feb 2001. Mörlunda den 25 januari 2001. Styrelsen för AB C F Berg & Co (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/18/20010218BIT00020/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/18/20010218BIT00020/bit0002.pdf

Dokument & länkar