Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000

Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande period 1999 ingick vinster från avyttring av fastigheter och ränteswappar med 10,0 Mkr. Resultat per aktie för perioden, efter avdrag för schablonskatt 28%, uppgick till 5,77 (6,88) kr. Justerat för poster av engångskaraktär var resultatet 6,04 (6,02) kr per aktie. Hyresintäkterna för perioden steg med 28,7 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Denna ökning härrör från utökningen av fastighetsbeståndet i Umeå, stigande hyresnivåer samt ett antal genomförda förädlingsprojekt. Driftnettot förbättrades med 16,3 Mkr eller 9,6%. Prognos 2000 Resultat efter finansnetto för 2000, exklusive resultat av eventuella fastighetsförsäljningar under sista kvartalet, förväntas uppgå till ca 100 Mkr. Resultat per aktie efter 28% schablonskatt beräknas uppgå till 8:33 kr. Ytterligare information: VD Anders Wiklander, tel 060-64 12 00 eller 070-554 70 40 Hela delårsrapporten finns på internet: www.norrporten.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/13/20001013BIT00280/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/13/20001013BIT00280/bit0002.pdf

Dokument & länkar