Idag inleds CGit Holding AB (publ) fullt garanterade noteringsemission inför notering på Aktietorget

Idag 2017-12-07 inleds teckningstiden i CGit Holding AB (publ) fullt garanterade noteringsemission av högst 200 000 nya aktier. Efter genomförd emission tillförs CGit Holding AB (publ) 5 MSEK före emissionskostnader. CGit Holding AB (publ) har på förhand mottagit garantiåtagande på 5 MSEK vilket motsvarar hela emissionslikviden

Kort om CGit Holding AB (publ)  

CGit är ett IT-konsultbolag, med säte i Mölndal, som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB  sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT-infrastruktur. Det innefattar bland annat datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden: IT-Drift, IT-Konsulter samt IT-Produkter och har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher. Hos 30 av kunderna är bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.

CGit stöttar bolag i övergången till en mer digitaliserad verksamhet och företaget ser möjligheterna att våga satsa på nya områden, senast genom en satsning inom AI/Artificiell Intelligens och Deep Learning. Marknaden som CGit är verksamma på rör sig väldigt snabbt och företaget gör sitt yttersta för att hänga med i digitaliseringens snabba utveckling. CGit utvecklas i takt med att ny innovativ teknik skapar nya möjligheter för bättre, effektivare och säkrare IT-infrastruktur. Detta i sin tur skapar unika konkurrensfördelar för CGit´s kunder.

VD Mattias Bergkvist kommenterar:

-       Jag är idag väldigt stolt över att kunna presentera mig som VD för CGit Holding AB (publ). Att få verka på en marknad som ständigt är i förändring och hela tiden utvecklas är otroligt spännande. Förändringstakten stimulerar oss som bolag och mig som VD att hela tiden bli ännu bättre! Vår inställning är att morgondagens utmaningar inte kan mötas med gårdagens teknik och ett samarbete med CGit alltid skall vara värdefullt, lönsamt och rätt i tiden. Med det förhållningsättet ser vi ljust och med stor tillförsikt på framtiden. Jag vill hälsa alla välkomna att teckna aktier i vår publika spridningsemission och delta på vår framtida resa!

Vi har insett att extra kapital möjliggör en ordentlig satsning inom vårt område och ser därför att en notering av bolagets aktier kommer att kunna ge oss möjlighet att satsa det som krävs för att inte bara hänga med i branschens kontinuerliga utveckling utan även att leda den. Kapitalet kommer vara rent expansionskapital och ger möjligheten att utöka organisationen och utveckla våra koncept inte minst inom drift och hosting. Det ger fler kunder och därmed ökade intäkter. Under årets tre första kvartal har CGit genererat intäkter om drygt 45 MSEK (jmf. 32 MSEK) med positivt resultat, värt att notera är att vi dessutom genom åren varit kassaflödespositiva.

Nu tar jag som VD och Bolaget ett stort steg framåt. Jag, ihop med ledning och en engagerad styrelse, kommer göra vårt yttersta för att uppnå positiv avkastning för våra aktieägare över tid. Jag hoppas härmed, tillsammans med styrelsen för CGit Holding AB (publ), att få hälsa dig välkommen som aktieägare att vara delaktig i vår fortsatta utveckling!

EMISSIONEN I SAMMANDRAG

TECKNINGSTID:                  

7 dec 2017 – 21 dec 2017

TECKNINGSKURS:  

25,00 sek per aktie

AKTIENS KORTNAMN:

CGIT

TECKNINGSPOST:              

Minsta teckningspost är 200 B-aktier, därefter i poster om 1 B-aktier

EMISSIONSGARANTIER:    

CGit Holdiing AB (publ) har erhållit garantiåtaganden om 5 000 000 kronor, vilket motsvarar 100 procent av emissionslikviden

EMISSIONSVOLYM:

Erbjudandet omfattar högst 200 000 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs Bolaget 5 000 000 kronor före emissions- och garantikostnader

ANT. AKTIER INNAN EMISSION:

1 376 000 aktier (100 000 A-aktier & 1 276 000 B-aktier)

TECKNINGSBERÄTTIGADE

Rätten att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma befintliga aktieägare, allmänheten och institutionella investerare

VÄRDERING:

34,4 MSEK (PRE-MONEY)

ISIN-KOD

SE0010636837

MARKNADSPLATS :

CGit Holding AB (publ) aktie har godkänts för notering på AktieTorget. Första dag för handel i Bolagets aktie beräknas bli den 9 jan 2018.

GARANTIÅTAGANDE:

Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om garantiåtaganden om 5 MSEK, vilket motsvarar 100 procent av emissionen.

MEMORANDUM, INFORMATIONSFOLDER OCH ANMÄLNINGSSEDEL

Fullständigt noteringsmemorandum, informationsfolder och anmälningssedel finns tillgängligt för nedladdning på bolagets ( www.cgit.se/investor-relations ) och Aktietorgets (www.aktietorget.se) webbplatser.

GODKÄNNANDE AV NOTERING

CGit Holding AB (publ) har godkänts för notering på Aktietorget under förutsättning att bolaget uppnår nyemissionens lägsta gräns om 5 MSEK samt uppnår Aktietorgets ägarspridningskrav om minst 300 aktieägare. Första handelsdag är planerad till den 9 januari 2018.

EMISSIONSINSTITUT

Bolaget har anlitat Partner FK AB som emissionsinstitut i samband med noteringen.

För mer information kontakta:

VD Mattias Bergkvist

0733-709822

ir@cgit.se

www.cgit.se

Prenumerera

Dokument & länkar