Kvartalsrapport Q1 2019

Finansiell översikt koncernen

2019 Q1 2018 Q1 2018 2017 2016
Nettoomsättning 14 694 14 370 58 829 56 171 43 246
Rörelseresultat 409 697 1 014 97 413
Resultat före skatt 363 684 848 -259 354
Resultat per aktie (SEK) 0,23 0,43 0,54 -0,16 354
Antal aktier 1 576 000 1 576 000 1 576 000 1 576 000 1 000

VD har ordet

CGit fortsätter att utvecklas enligt plan! Vad sägs om stabila avtalsintäkter och ny automatiserings-plattform vid namn Cloudwide redo att presenteras för marknaden? Vår satsning på AI-infrastruktur och AI-infrastruktur som tjänst går också allt mer från satsning och lansering till fungerande leverans.

2019 har fortsatt så som vi avslutade 2018. med en trygg och stabil leverans av våra tre intäktsben. Avtalsintäkterna fortsätter att växa och skapar ett fundament för vår verksamhet. Resultatet i det verksamhetsdrivna bolaget CGit AB visar ett EBITA om 512 KSEK jämfört med föregående period (864 KSEK) och omsättningen i det verksamhetsdrivna bolaget är 14,9 MSEK jämfört med föregående period (14,4 MSEK), vilket är en knapp ökning. Vår tjänste- och produktaffär har också levererat enligt plan med både roliga och strategiskt viktiga affärer som jag återkommer till.

Vi har under andra halvåret 2018 utvecklat en automatiserings-plattform med full ”self-service” portal och Cloud-orkestrerare vid namn Cloudwide som är en helt cloud-agnostigs lösning som hanterar AWS, Azure, vår egen CGit-hosting samt är möjlig att integrera med annan hosting. Den har även en gemensam ”betalnings-funktion” för allt. Den här ger ett otroligt mervärde för våra kunder när det gäller både effektivitet, visibilitet och kontroll över den totala miljön oavsett var den hostas.

Detta är nu redo att presenteras för marknaden!

Vår AI-infrastruktursatsning går från klarhet till klarhet. Samarbetet med tillverkarna inom området, Nvidia, Pure Storage och Arista, fungerar utmärkt och tillsammans lyckas vi sprida vårt budskap, kompetens och lösningar. Vi har deltagit i mässor och vi märker ett otroligt behov av att veta mer inom området AI och AI-infrastruktur som snart finns på alla bolags agendor. Resan är olika lång för våra kunder, några har påbörjat den och andra förbereder sig.

Gemensamt är att det finns ett väldigt stort behov av att samverka och innovationsintresset är mycket högt. Det är därför vi med stolthet konstaterar att vi både kan erbjuda AI-infrastruktur som en lösning men också som en cloud-tjänst för dem som ser det mer applicerbart. Med den här kompetensen inom bolaget fortsätter vi, tillsammans med Sveriges satsning inom området, AI Innovation of Sweden, att utveckla svenska bolag inom AI.

Tillsammans med ovannämnda fortsätter vi på CGit att leverera nästa generations IT-infrastruktur och för att nämna några av de fina och strategiskt viktiga affärer vi genomfört under Q1 så vill jag börja med Skistar AB, en ny kund som opererar på den internationella marknaden. CGit fick förtroendet att leverera nästa generations backup-och datamanagement-plattform baserad på Rubrik.

Jag vill också passa på att nämna Citymail Sweden AB, en svensk postoperatör som delar ut industriell post, det vill säga försändelser från företag till andra företag eller till privatpersoner. Citymail har varit kund till oss en längre tid och den här gången fick vi förtroendet att leverera ett nytt datacenter samt data management-lösningen med tillhörande drift som blir en del i att möta framtidens krav på IT-infrastruktur.

Det här är två exempel på vårt fortsatta byggande av ett framgångsrikt IT-infrastrukturbolag, redo att möta framtidens krav inom området.

Aktien

Bolagets aktie finns tillgänglig för handel hos Spotlight Stockmarket under kortnamnet CGIT B, ISIN-kod är SE0010636837. Aktiekapitalet i CGit uppgår till 788 000 kronor fördelat på 1 576 000 aktier med ett kvotvärde om 0,50 kr per aktie. Aktiekapitalet i CGit ska uppgå till lägst 688 000 kronor och högst 2 752 000 kronor fördelat på lägst 1 376 000 aktier och högst 5 504 000 aktier. Samtliga aktier är emitterade och fullt betalda.

Kassaflödet

CGit fortsätter att skapa ett bra kassaflöde genom den löpande verksamheten, vilket möjliggör fortsatta tillväxtskapande investeringar.

Redovisnings- och värderingsprinciper

Företaget redovisar enligt regelverket K3, vilket är oförändrat mot föregående år.

I koncernredovisningen konsolideras Moderföretaget och samtliga dotterföretags verksamheter. Dotterföretag är alla företag i vilka Koncernen har rätten att utforma företagets finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Koncernen uppnår och utövar bestämmande inflytande genom att inneha över hälften av rösterna. Koncerninterna transaktioner och balansposter elimineras i sin helhet vid konsolidering, inklusive orealiserade vinster och förluster på transaktioner mellan koncernföretagen.

I Q4 2018 har en omklassificering av leasingavtal genomförts från operationell leasing till finansiell leasing vilket medför att jämförelseåret 2017 är omräknat. Omklassificering har haft en begränsad resultatpåverkande effekt och någon omräkning av jämförelsesiffror för tidigare kvartalsrapporter har inte skett.

Revisorns utlåtande angående periodrapport

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Anställda

Per den 31 mars 2019 har bolaget 23 anställda.

Viktiga datum

Delårsrapport (Q2): 2019-08-31

Verksamhetsbeskrivning

CGit har sedan 2007 levererat specialistkunskap och marknadsledande lösningar inom virtualiserad infrastruktur. Vi är ett kunskaps- och idédrivet bolag med fokus på engagemang, kunskap, tillgänglighet och flexibilitet.

Vi hjälper företag att få ut det mesta av sina befintliga IT-lösningar och att hitta maximal affärsnytta i planerade investeringar. Det åstadkommer vi genom nära samarbete med få och noga utvalda partners som tillsammans skapar synergier.

Vår inställning är att morgondagens utmaningar inte kan mötas med gårdagens teknik och att samarbete med CGit alltid skall vara värdefullt, lönsamt och rätt i tiden.

CGit tillhandahåller spetskompetens inom lagring, virtualisering, säkerhet, automatisering och kontinuitetsplanering. Vi vill vara en IT-partner som erbjuder innovativa IT-konsulttjänster samt IT-lösningar som stärker våra kunders verksamheter.

Väsentliga händelser Q1 2019

 • 2019-01-25
  CGit har fått i uppdrag att leverera nästa generations backup-och datamanagement-plattform till en ny kund, Skistar AB. Skistar har valt en lösning som består av samma ledande teknologi som CGit själva använder i sin hosting. Denna består av hård- och mjukvara från Rubrik. Affären publiceras för sitt viktiga referensvärde och det glädjer oss att få göra affärer tillsammans med Skistar. Omsättningsmålen förblir dem samma men innebär starten på ett strategiskt viktigt samarbete mellan CGit och Skistar.
 • 2019-02-08
  CGit har fått i uppdrag att leverera nästa generations backup-och datamanagement-plattform till ytterligare en ny kund. Kunden som är ett ledande brand inom retail har valt en lösning som består av samma ledande teknologi som CGit själva använder i sin hosting. Denna består av hård-och mjukvara från Rubrik. Affären är strategiskt viktig för oss då kunden verkar inom en bransch som drar stor nytta av nästa generations infrastruktur. Värde 850 KSEK.  
 • 2019-03-20
  CGit har tagit en viktig affär, värd 3 MSEK. Kunden, CityMail Sweden AB, är en svensk postoperatör som delar ut industriell post, det vill säga försändelser från företag till andra företag eller till privatpersoner. Citymail Sweden AB investerar i nytt datacenter samt data management-lösningen med tillhörande drift som en del i att möta framtidens krav på IT-infrastruktur.
  Värdet på affären uppgår till 3 MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • 2019-04-09
  CGit är en huvudpartner till årets GAIA Conference 2019 tillsammans med bolag som AstraZeneca, Stena Line, Spotify m.fl. GAIA (Gothenburg Artificial Intelligence Alliance) anordnas för andra året i rad. Konferensen vänder sig till personer, organisationer och företag som brinner och arbetar med AI och data science med fokus på praktisk tillämpning. Syftet är att skapa en arena för lärande, nätverkande och kompetensutbyte mellan individer, företag och organisationer samt akademiker. CGit är mycket stolta över att få vara en del av GAIA Conference 2019 och Sveriges framtid inom AI.
 • 2019-04-23
  CGit har fått i uppdrag att leverera nästa generations lagringslösning baserat på PureStorage och Arista. Kunden som är verksam inom mjukvaruutveckling med fokus på administration, transport o godshantering investerar i ny lagringslösning baserad på flash-tekniken för att ersätta traditionell lagringslösning. Lösningen bygger på senaste tekniken från PureStorage och Arista. Värdet uppgår till 1,8 MSEK.
 • 2019-04-23
  CGit har fått i uppdrag att leverera Nvidias AI-plattform DGX till ett av Sveriges största universitet. CGit´s satsning inom AI och AI-infrastruktur har skapat en ledande position på marknaden. CGit har i med det fått möjligheten att vara med på många seminarier och debattpaneler för att diskutera framtidens plattform och infrastruktur för kommande AI-projekt. Vi har märkt att det skapar ett förtroende ute på marknaden oavsett bransch, säger CGit´s VD Mattias Bergkvist. Att den akademiska världen fortsätter sin forskning parallellt med att näringslivet börjar implementera och testa lösningar baserat på AI och deep learning är mycket positivt och håller uppe tempot för fortsatt innovation inom området menar Mattias Bergkvist.
 • 2019-04-30
  CGit har fått i uppdrag att leverera nästa generations nätverkslösning baserat på Arista Networks. Kunden som är en av de större i Norden inom mässor, events och konferenser investerar i nästa generations nätverkslösning i syfte att framtidsäkra tillgänglighet, kvalitet och prestanda i sina nät. Affären är strategiskt viktig för CGit i arbetet med att etablera sig som ledande inom området.
 • 2019-05-06
  CGit har tagit en viktig affär, värd 2,1 MSEK. Kunden Seal Software, är ledande inom kontraktsanalys med hjälp av machine learning. Seal Software investerar i helt nytt Data Center för sin utvecklingsplattform för att möta framtidens krav. ”Det är fantastiskt roligt att få förtroendet att leverera en ny generation IT-infrastruktur till ett bolag som vi har varit partner till under några år nu! Jag ser det som ett kvitto på vår kompetens, vår relation och att våra lösningar ligger i framkant” säger CGit´s VD Mattias Bergkvist.

 • 2019-05-07

        CGit har fått i uppdrag att leverera en utbyggnad av befintligt datacenter för Ports Group. En lösning som består av nästa generations datacenter baserat på              Nutanix och Arista. Ports Group är ett brandtechbolag, de är specialister på att hantera varumärken ur alla aspekter - juridiskt, digitalt och tekniskt.
        ”Ports Group har varit en viktigt kund till oss i mer än sju år och det värmer att vi fortfarande får förtroendet att leverera nya tekniska lösningar i teknikens                    framkant!” säger VD Mattias Bergkvist.

Alla belopp i Tkr Första kvartalet Helåret
Koncernens Resultaträkning 2019 Q1 2018 Q1 2018
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 14 694 14 370 58 829
Övriga rörelseintäkter 20 47 289
Summa rörelsens intäkter 14 714 14 417 59 118
Rörelsens kostnader
Handelsvaror  -7 259  -7 890 -33 451 
Övriga externa kostnader -1 807  -2 063 -6 555 
Personalkostnader -4 542  -3 682 -16 047 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -691  -85 -2 026 
Övriga rörelsekostnader -6  0 -25 
Summa rörelsens kostnader -14 305 -13 720 -58 104
Rörelseresultat 409 697 1 014
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -46  -13 -166 
Periodens resultat före skatt 363 684 848
Årets skattekostnad 0 0 -70 
Periodens resultat 363 684 778
Resultat per aktie före skatt 0,23 0,43 0,54


Koncernens Balansräkning 2019 Q1 2018-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 861 803
Materiella anläggningstillgångar 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 1 216 1 317
Inventarier, verktyg och installationer 6 705 7 290
Summa anläggningstillgångar 8 782 9 410
Omsättningstillgångar
Varulager m.m
Färdiga varor och handelsvaror 40 40
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 8 474 9 207
Övriga fordringar 125 160
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 121 1 920
Kassa och bank 3 815 3 314
Summa omsättningstillgångar 15 575 14 641
Summa tillgångar 24 357 24 051


Koncernens Balansräkning 2019 Q1 2018-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 788 788
Övrigt tillskjutet kapital 5 460 5 460
Annat eget kapital inklusive årets resultat 1 652 1 289
Summa eget kapital 7 900 7 537
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 3 598 4 263
Summa långfristiga skulder 3 598 4 263
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 3 195 3 195
Förskott från kunder 17 14
Leverantörsskulder 6 447 5 505
Aktuell skatteskuld 2 27
Övriga skulder 1 055 1 365
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 143 2 145
Summa kortfristiga skulder 12 859 12 251
Summa eget kapital och skulder 24 357 24 051


Alla belopp i Tkr Första kvartalet Helåret
Moderbolagets Resultaträkning 2019 Q1 2018 Q1 2018
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 600 155 1 500
Summa rörelsens intäkter 600 155 1 500
Rörelsens kostnader 
Övriga externa kostnader -263  -184 -827 
Personalkostnader -529  -151 -1 341 
Summa rörelsens kostnader -792 -335 -2 168
Rörelseresultat -192 -180 -668
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter 0 -1 
Summa från finansiella poster 0 0 -669
Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag 0 1 300 
Periodens resultat -192 -180 631


Moderbolagets Balansräkning 2019 Q1 2018-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 1 790 1 790
Summa anläggningstillgångar 1 790 1 790
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 4 683 4 683
Övriga fordringar 67 74
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 84
Reserv 0 0
Summa kortfristiga fordringar 4 750 4 841
Kassa och bank
Kassa och bank 256 160
Summa omsättningstillgångar 5 006 5 001
Summa tillgångar 6 796 6 791


Moderbolagets Balansräkning 2019 Q1 2018-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 788 788
Fritt eget kapital
Övrigt tillskjutet kapital 5 460 5 460
Balanserat resultat 294 -337
Årets resultat -192 631
Summa eget kapital 6 350 6 542
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 0 0
Förskott från kunder 0 0
Leverantörsskulder 150 87
Aktuell skatteskuld 0 0
Övriga skulder 175 91
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 121 71
Summa kortfristiga skulder 446 249
Summa eget kapital och skulder 6 796 6 791

//


För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Mattias Bergkvist
Telefon: 031-762 02 40
info@cgit.se
www.cgit.se

Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31:e maj 2019.

CGit:
CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT-infrastruktur vilket omfattar bl.a. datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 30 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.

Prenumerera

Dokument & länkar