Scandinavian ChemoTech AB publicerar delårsrapport för januari-mars 2021

” ChemoTech är just nu i en mycket intressant tid där både nya marknader och nya framtida indikationer är att vänta. Det skall bli mycket roligt och spännande att leda bolaget in i denna nya period” - Mohan Frick, VD

Första kvartalet

  • Nettoomsättningen uppgick till 25 KSEK (90)
  • Resultat före skatt uppgick till -2 785 KSEK (-3 464)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,33 SEK (-1,02)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5 564 KSEK (-4 120)
  • Orderboken uppgick 422 KSEK vid kvartalets slut

Viktiga händelser under kvartalet

  • ChemoTech erhåller ett slutföreläggande från det europeiska patentverket att patentet för Bolagets innovation för TSE-behandling av skelettmetastaser och djupt liggande tumörer kommer att beviljas
  • ChemoTech tillfördes ca 13,6 MSEK före emissionskostnader genom utnyttjande av teckningsoptionerna

Viktiga händelser efter periodens utgång

  • Eva Ståhl Wernersson axlar rollen som QM/RA Direktör 
  • Vetiqure AB rekryterar produktspecialist Elin Wallin och ChemoTech rekryterar COO Urban Widén
  • ChemoTech tecknade i april 2021 ett lån om 10 000 KSEK som gör att styrelsen anser att verksamheten kan upprätthållas under  hela räkenskapsåret 2021

VD har ordet
Årets första kvartal fick en bra start med framsteg inom CE-märkningen av IQwave samt att vi kunde starta upp verksamheten i Indien igen efter en lång tids lock-down. Detta möjliggjorde att vi kunde återuppta marknadsföringen och samla våra behandlande läkare till flera planeringsmöten för initiering av nya behandlingar då restriktionerna i Indien tillfälligt lättade. Inom ramen för ett kunskapsutbyte mellan svenska och indiska staten fick vi möjlighet att påbörja en diskussion om ett samarbete med ett av Indiens ledande universitetssjukhus, precis innan den tredje vågen av COVID-19 slog till och som nu har drabbat Indien hårt. Vi har mycket att tacka de svenska exportfrämjande initiativen för de relationer som vi lyckades etablera under det svenska statsbesöket 2019 i Indien, där ChemoTech fick äran att delta och som under kvartalet resulterade i en finalplats i  Rising Star Award”. Ett pris som delas ut av den halvstatliga stiftelsen SWECARE.

Resultat och kassaflöde

Omsättningen blev 25 KSEK under perioden och resultatet blev -2 785 KSEK jämfört med -3 464 för samma period föregående år. Vi har flera maskiner i vår orderbok men  återinförandet av strikta restriktioner i pandemins spår har gjort att leveranser har fått skjutas på framtiden. Kassaflödet blev positivt för perioden, 4 318 KSEK, vilket beror på inlösen av teckningsoptionerna i januari. 

I slutet av januari löpte tiden ut för den teckningsoption som tilldelades alla tecknare av aktier i förra sommarens emission samt för de som köpt de noterade rätterna. Täckningsgraden blev som förväntat i stort sett hundraprocentig och tillförde ChemoTech nästan 14 MSEK, före emissionskostnader. 

En del av det nya kapitalet användes för att återbetala de två lån som bolaget hade. För att stärka kassan efter amorteringarna fick bolaget efter kvartalets slut en ny kredit i form av ett lån på 10 MSEK från externa finansiärer. ChemoTech har med detta nya lån anskaffat sig en flexibel finansiering som bidrar till att ta bolaget in i en ny fas.

Human Care
Bolaget har under pandemin jobbat hårt med  kostnadskontroll och fokus på att bygga långsiktiga värden för bolaget. Arbetet med att CE-märka IQwave 3.0 CE har varit och är fortfarande den centrala ilstolpen även om det samtidigt har lagts ner mycket tid på samarbetet med HCG gruppen och de statliga sjukhusen i Indien. 

COVID-19 situationen har svängt mycket under början av året. Sjukhusen i såväl Indien, Filippinerna och i de afrikanska länder som vi är verksamma i är hårt belastade och har, precis som Sverige, infört besöksförbud för alla utom för patienterna själva. Inom produktutvecklingen har vi fortsatt att arbeta med utvecklingen av nya elektroder för att behandla djupt sittande tumörer. Vi har som målsättning att vara klara med detta samt att ha ett CE märkt behandlings-kit klart i slutet av detta år. Detta projekt är av mycket stor betydelse för den nya kliniska strategi som bolaget är på väg att etablera och som kommer att inkludera marknaderna i Europa och USA. 

Under det senaste halvåret har vi stärkt patentportföljen, vilken vi fortsatte att arbeta med under det gångna kvartalet. Vi fick ett förhandsbesked om beviljat EU patent för behandling av skelettcancer och cancer i ryggraden, något  som drabbar nästan 1 miljon européer årligen. 

ChemoTechs patentportfölj består nu av tre patentfamiljer dvs tre oberoende innovationer, vilket skapar betydande  attraktionsvärde för ChemoTech vid ett framtida licensavtal eller vid samarbete med några av de större aktörerna inom Onkologi och/eller Onkologisk ortopedi. 

För ett innovativt bolag inom medicinteknik är det av mycket stor betydelse att teknologin valideras i kliniska studier och att studierna följer rådande standarder för att kunna publiceras. Vi har fått en första fallstudie, med mycket lovande resultat, publicerad i Trends in Cancer Research Vol.13, 2018 och har en pågående studie i Malaysia. Detta är ett område som ChemoTech ser ett stort behov av att stärka. Som ett led i detta har vi börjat expandera organisationen och tillfört nya resurser i vår verksamhet. Vi har därför nyligen rekryterat Urban Widén som COO. Urban startar den 3 maj och kommer att ansvara för många av de operativa delarna i ledningsgruppen vilket gör att jag som VD kan ägna mer tid åt den kliniska utvecklingen, fortsätta skapa förutsättningar för nya innovationer och slutföra vår  Horizon ansökan. Att bygga upp en kompetent organisation för att starta och driva kliniska studier kommer att bli helt avgörande när vi breddar oss med Europa och USA som huvudmarknader. 

Vi blev inte färdiga med CE-märkningen under första kvartalet men det är mycket glädjande att vårt kontrollorgan har beviljat slutrevision av IQwave och TSE plattformen. Vi vill dock notera att detta inte garanterar ett positivt utfall och vi har ett fortsatt intensivt arbete framför oss fram till den dagen. 

Parallellt med CE-märkningen har vi även startat en rad projekt tillsammans med Business Sweden. Syftet med detta samarbete är att genomföra en gedigen urvalsprocess av potentiella partners på några av de större marknaderna, där en framgångsrik CE-märkning kommer att skapa ökade förutsättningar till intäkter. Vi har gjort stora framsteg i dessa processer och hoppas kunna nå nya distributörsavtal under slutet av detta år. 

Animal Care
Det nya dotterbolaget inom veterinärmedicin, Vetiqure, har dessvärre också fått lida av den pågående pandemin och bolagets resurser har dessutom tillfälligt prioriterats om till den pågående CE-märkningen av IQwave. Vi har under kvartalet genomfört en lyckad rekrytering av en produktspecialist som kommer att ha fokus på att få igång försäljningen av vetIQure™.  

ChemoTech är just nu i en mycket intressant tid där både nya marknader och nya framtida indikationer är att vänta. Det skall bli mycket roligt och spännande att leda bolaget in i denna nya period. 

- Mohan Frick, VD
Scandinavian ChemoTech AB (publ)

Denna information är sådan som ChemoTech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-04 08:30 CET.

För mer information vänligen kontakta: 

Mohan Frick, VD

Tel: +46 (0)10-218 93 00
Mail: info@chemotech.se

Certified Adviser: Erik Penser Bank, Tel: +46 8 463 80 00E-mail: certifiedadviser@penser.se

Scandinavian ChemoTech AB (publ)
ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, Tumörspecifik Elektroporation™ (TSE), som kan användas för behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där TSE kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.