Delårsrapport januari – september 2017

Positiva kundmottaganden leder till lansering av ConverLight™ i Danmark!

Tredje kvartalet 2017

  • Periodens nettoomsättning uppgick till 3,3 (1,0) MSEK.
  • Periodens resultat uppgick till -13,5 (-10,2) MSEK motsvarande ett resultat per aktie om -0,58 (-1,37) SEK.
  • Under kvartalet fakturerade och slutförde ChromoGenics leveranser av dynamiska glas till Energimyndighetens huvudkontor och ett kontor inom fastighetsbolaget Saldeen Real Estate samt första delleverans till Atrium Ljungbergs projekt Gränbystaden i Uppsala.
  • ChromoGenics har utsett Michael Felthaus att marknadsföra och driva försäljning av ConverLight™ i Danmark.
  • ChromoGenics är i en expansionsfas och utvecklingen går enligt plan. Via emissionen vid börsintroduktionen i mars 2017 tillfördes bolaget netto 78 MSEK. Likvida medel per 30 september uppgick till 57 MSEK. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att säkerställa bolagets långsiktiga finansiella ställning.
  2017 2016 2017 2016 2016
MSEK Jul-Sep Jul-Sep Jan-Sep Jan-Sep Jan-Dec
Nettoomsättning 3,3 1,0 6,1 2,8 3,0
EBITDA -12,0 -8,6 -32,7 -33,1 -42,2
Periodens resultat -13,5 -10,2 -37,4 -37,8 -49,5
Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,58 -1,37 -1,95 -6,57 -7,60
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,58 -1,37 -1,95 -6,57 -7,60
Likvida medel vid periodens slut 56,7 2,1 56,7 2,1 8,5

 
”Nu tar vi nästa steg och lanserar ConverLight™ i Danmark!”
 

VD ord
Våra produkter möter ett mycket stort intresse från marknaden och jag är övertygad om att detta bara är början på en framgångsrik tillväxtresa för ChromoGenics. Våra dynamiska glas ConverLight™ erbjuder fastighetsägare, arkitekter, energikonsulter, byggbolag och aktörer inom fönster- och fasadglas en attraktiv och kostnadseffektiv solskyddslösning. ConverLight™ ökar energieffektiviteten och inomhuskomforten i fastigheter samt bidrar till miljöcertifieringar, vilket står högt upp på miljöagendan för både EU och företagens hållbarhetsarbete.
 
Nu tar vi nästa steg och lanserar ConverLight™ i Danmark med Michael Felthaus i spetsen. Michael har en gedigen bakgrund inom glas- och fasadbranschen och kommer att tillföra bolaget en marknadsposition i Danmark.

Vi kommer även att öka takten inom retro fit försäljning, där befintliga ineffektiva glas och solskydd uppgraderas till ConverLight™.

Under kvartalet slutfördes leveranser av dynamiska glas till två retro fit projekt; Energimyndighetens huvudkontor i Eskilstuna och en kontorsbyggnad ägd av fastighetsbolaget Saldeen Real Estate. Kontorsbyggnaden hade tidigare omfattande problem med hög värmeinstrålning. Den höga energiåtgången för att sänka temperaturen har varit betydande, vilket har medfört höga kostnader och negativ klimatpåverkan. Med ChromoGenics energismarta teknik har kylbehovet minskat och inomhusklimatet blev mycket behagligare. Det här är en fantastisk kundreferens för oss när vi nu tar nästa steg in i en expansionsfas.

Under kvartalet slutfördes även den första delleveransen av Atrium Ljungbergs projekt Gränbystaden, i Uppsala. Projektet planeras att invigas inför julhandeln 2018.

Efter ännu ett framgångsrikt Dynamic Glass Academy seminarium, tar vi nu konceptet vidare i Sverige och Danmark. Genom dessa seminarium skapar vi medvetenhet och kunskap för bolagets dynamiska glas hos kunder och intressenter om energieffektivitet och komfort i byggnad med fokus på hållbarhet.

Det stora intresse som vi möter hos olika branschföreträdare bekräftar att vår unika teknologi ger goda förutsättningar för fortsatt framgångsrik expansion och framtida lönsamhet!

 
Thomas Almesjö, VD

 
Kontakt:

Thomas Almesjö, VD
Susanne Andersson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail:
info@chromogenics.com

Denna information är sådan information som ChromoGenics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017 kl 08.30 CET.


 
Om ChromoGenics

ChromoGenics är ledande inom dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika elektrokroma teknologi, ConverLight™, ger ett hållbart solskydd med ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och har cirka 20 anställda. Bolaget härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.
www.chromogenics.com 

Taggar:

Om oss

ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight® bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.