Utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod

Avanza Bank AB (publ) (”Avanza”) har meddelat Cimco Marine AB (publ) (“Cimco” eller “Bolaget”) samt de säljande aktieägarna (Marinediesel Sweden AB (”Marinediesel”) och The Happy Bunch Trust (”THBT”)) att övertilldelningsoptionen har utnyttjats till fullo och att perioden för stabiliseringsåtgärder har avslutats.

I samband med erbjudandet av nyemitterade aktier i Bolaget och noteringen på Nasdaq First North ("Erbjudandet") ställde Marinediesel och THBT ut en option till Avanza innebärande rätt för Avanza att begära att Marinediesel och THBT skulle sälja ytterligare högst 363 000 befintliga aktier i Bolaget för att täcka övertilldelning av aktier i Erbjudandet och möjliggöra kursstabilisering ("Övertilldelningsoptionen"). Avanza har nu meddelat att Övertilldelningsoptionen har utnyttjats till fullo, att inga stabiliseringsåtgärder har genomförts och att stabiliseringsperioden har avslutats.

Beskrivning av Övertilldelningsoptionen
I samband med Erbjudandet lämnade Marinediesel och THBT Övertilldelningsoptionen till Avanza, innebärande att Avanza, senast 30 dagar från första dagen för handel i Bolagets aktie på Nasdaq First North, vilket var den 4 juli 2017, har haft rätt att till ett pris motsvarande priset per aktie i Erbjudandet begära att Marinediesel och THBT säljer ytterligare högst 363 000 befintliga aktier i Bolaget. Övertilldelningsoptionen lämnades för att möjliggöra ytterligare spridning av Bolagets aktier vid överteckning av Erbjudandet och för att möjliggöra kursstabilisering under de första 30 kalenderdagarna efter noteringen av Cimcos aktier. Med hänsyn till Bolagets kursutveckling har ingen kursstabilisering skett och Avanza har nu meddelat att stabiliseringsperioden har avslutats.

Denna information är sådan information som Cimco Marine AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 augusti 2017 kl. 23:30.

För mer information, vänligen kontakta
VD Cecilia Anderberg,
Telefon: 0763-10 22 50
E-post: cecilia.anderberg@oxe-diesel.com

Certified Adviser 
Västra Hamnen Corporate Finance AB är Bolagets Certified Adviser.

Om Cimco  
Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimco Marines unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller, har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen. Under 2015 introducerade dessutom försvarsalliansen NATO ett direktiv, ”The Single Fuel Directive”, som stipulerar att alla motorer som används militärt eller för kustbevakning inom NATO måste vara dieseldrivna om sådana motorer finns tillgängliga som alternativ på marknaden. Orsaken till detta NATO-direktiv är bland annat att explosionsrisken med bensin är stor, medan den är obefintlig med diesel. Cimco Marine har sitt huvudkontor i Ängelholm där all produktutveckling sker. Allt monteringsarbete av Cimco Marines OXE Diesel utförs idag i Uddevalla av Uddevalla Finmekanik AB.


Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis förutsätter att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt, eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, i dess senaste lydelse ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Cimco Marine AB (publ). Inga aktier kommer att registreras enligt Securities Act och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA eller tillämplig lag i annat land.

Om oss

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimco Marines unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller, har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen. Under 2015 introducerade dessutom försvarsalliansen NATO ett direktiv, ”The Single Fuel Directive”, som stipulerar att alla motorer som används militärt eller för kustbevakning inom NATO måste vara dieseldrivna om sådana motorer finns tillgängliga som alternativ på marknaden. Orsaken till detta NATO-direktiv är bland annat att explosionsrisken med bensin är stor, medan den är obefintlig med diesel. Cimco Marine har sitt huvudkontor i Ängelholm där all produktutveckling sker. Allt monteringsarbete av Cimco Marines OXE Diesel utförs idag i Uddevalla av Uddevalla Finmekanik AB.

Prenumerera

Dokument & länkar