Svenska Aerogel - nytt bolag inom avancerade material till First North

Aktiemarknaden får tillskott inom området hållbarhet när Svenska Aerogel nu listas på First North med start den 20 december. Bolaget ligger långt fram inom materialteknik och har genom en patenterad produktionsprocess möjliggjort tillverkning av ämnet aerogel till priser som öppnar dörren för masstillämpningar inom stora och växande områden.

”Aerogel är i sig inte nytt, det skapades redan på 30-talet, men det vi gjort är att skapa en produktionsmetod som dramatiskt sänker kostnaden och det öppnar för helt nya tillämpningsområden där vi kan adressera stora frågor för mänskligheten. Vi räknar med att kunna sälja till priser som ligger 50-60 procent under tidigare nivåer, och det med bibehållen god marginal ”, säger Anders Lundström, vd för Svenska Aerogel.

Typiska tillämpningsområden är isoleringsmaterial, där aerogel hittills använts, men också filtrering samt bestrykning (färg/ytskikt). Den aerogel som bolaget nu kan producera kan användas för att ta bort skadliga ämnen i luft, vatten och livsmedel, och därmed bidra till en bättre miljö. I detta ligger det nya. Traditionellt har aerogeler förutom isolermaterial annars använts för laboratorieändamål eller för rymdforskning, där ämnet använts för att samla in partiklar i rymden.

”Om vi ska titta på tekniken så har klassisk aerogel varit hydrofob, det vill säga stött bort vatten, och den har varit dyr och egentligen bara varit användbar för isolering av olika slag. Vår Quartzene kan vara antingen hydrofob eller hydrofil (absorberar vatten) och det öppnar för helt nya möjligheter även vad gäller bestrykning och filtrering”, säger Anders Lundström.

Sett till marknad ger det en betydande potential. Bara tillsatsmarknaden för färg och ytskikt väntas överstiga 6 miljarder euro kommande år och det innebär en betydande breddning av marknaden. Värdet på den traditionella globala aerogel-marknaden väntas annars vara värd cirka en tiondel av detta på några års sikt. Dagens marknad dominerad av kiseldioxid-aerogel som Svenska Aerogel anser sig ha konkurrensfördelar mot med sin patenterade produkt Quartzene.

Så här långt uppger bolaget att de fått positiv respons från tillverkare av färg för gipsskivor, isolerande färg och båtbottenfärg och inom filtrering har Quartzene visat lovande initiala resultat som ett filtermate­rial för öl, vin och vegetabiliska oljor. Tester med filtrering av vatten ser också lovande och Svenska Aerogel siktar här på att inleda samarbete med ledande företag inom detta område.

Passerat utvecklingsfas

Steget att bli ett publikt listat bolag sker i ett läge där Svenska Aerogel är redo att gå till marknaden med full kraft. Forsknings- och utvecklingsfasen är i princip passerad och med den nya produktionsanläggning som uppförts i Gävle är bolaget redo.

”I dag har vi en mindre produktionskapacitet som stegvis kommer att utökas. Vi har option på att utöka våra lokaler i Gävle och här kommer vi framöver att kunna producera Quartzene motsvarande en årlig omsättning på 200 miljoner kronor”,  slår Anders Lundström fast.

Genom att göra detta steg-för-steg kan bolaget växa med marknaden och samtidigt hålla investeringskostnaderna nere.

Starka finanser

Sett till de finansiella förutsättningarna sticker Svenska Aerogel ut i jämförelse med flertalet bolaget som listats under året. Bolaget har redan över 5.000 aktieägare och kapitaliserades upp under våren 2016 då en riktad emission drog in 30 miljoner kronor. Det kommer därför inte ske någon kapitalanskaffning eller ägarspridning i samband med listningen. Större aktieägare, grundare och vd har även lock-up under tolv månader, vilket borde ses som ett lugnande besked för marknaden.

I kassan fanns vid senaste kvartalsskiftet cirka 27 miljoner kronor och bolaget bedömer att rörelsekapitalet räcker för att finansiera den löpande verksamheten kommande tolv månader.

Bolaget ger ingen prognos över när positivt resultat kan uppvisas och pekar på att projekten har sälj- och utvärderingscykler som sträcker sig över längre tid, 12-24 månader. Enligt Anders Lundström förs partnerdiskussioner inom samtliga tre tillämpningsområden, men längst fram ligger bestrykning. 

På sikt är bedömningen klar: Strategin och samarbetet med partners som utvecklar produkter och applikationer med Quartzene kommer leda till väsentlig omsättnings- och resultattillväxt, även om det är oklart om det kommer att synas redan 2017.

Utgångsläget, med finanser som öppnar för intensiv marknadsföring och uppbyggd produktion, är dock gott.

==========================================================

FAKTA – Svenska Aerogel:

Listning First North: tisdag 20 december 2016

Kortnamn: AERO

Certified Advisor: FNCA Sweden AB

Likviditetsgarant: Pareto Securities

Huvudägare:

1)      Christer Sjöström                   1.229.163 aktier (9,46%)

2)      JP Morgan Luxemburg          1.000.220 aktier (7,69%)

3)      Peter Norberg                            968.872 aktier (7,45%)

4)      Recap Fund LI KB                    771.060 aktier (5,93%)

5)      Banque Internationale A Lux    742.800 aktier (5,71%)

Styrelse och innehav:

Christer Sjöström (Arbetande styrelseordförande) 1.322.013 aktier, 30.000 optioner inkl innehav via bolag

Peter Sandberg (ledamot) 62.500 aktier, 100.000 optioner.

Eric Appelman (ledamot) 50.000 optioner

Tor Kihlberg (ledamot) -

Anders Lundström (ledamot och VD) 513.171 aktier, 100.000 optioner

Finansiell utveckling, januari-september 2016:

Omsättning: 6.441 tkr

Rörelseresultat: -6.361 tkr

Periodens resultat: -6.685 tkr

Kassaflöde löpande verksamhet: -5,5 mkr

Kassa/bank (30 sept): 26.826 tkr


Prenumerera