Bokslutskommuniké januari - december 2000 Observer AB

Bokslutskommuniké januari - december 2000 Observer AB Hög organisk tillväxt och ökad rörelsemarginal för helåret 2000. Året avslutades med ännu ett starkt kvartal. · Rörelseresultatet, före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster, uppgick till 270,5 Mkr (134,5). För jämförbara enheter förbättrades resultatet med 24 procent från föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till 23,8 procent (12,3). · Resultatet efter skatt uppgick till 461,8 Mkr (50,9). · Vinsten per aktie efter skatt samt efter full utspädning, exklusive goodwill-avskrivningar och jämförelsestörande poster, ökade med 62 procent till 2,95 kr (1,82). · Koncernens rörelseintäkter ökade till 1 135,4 Mkr (1 096,3). Den organiska tillväxten i lokal valuta uppgick till 20 procent. · Observers finansiella ställning är mycket stark, vilket möjliggör fortsatt expansion genom förvärv. · Utdelningen föreslås höjas med 29 procent till 0,45 kr (0,35) per aktie. Struktur Observers kärnverksamhet bedrivs i två divisioner. Divisionen Media Intelligence erbjuder tjänsterna medie- och omvärldsbevakning, kommunikationsutvärdering och analys. För närvarande bedrivs verksamhet i Storbritannien, Sverige, Tyskland, Norge, Finland, Danmark, Estland, Lettland och Litauen. Communicationsdivisionen erbjuder kunderna, främst inom IR och PR-området, databaser med uppgifter som "vem är vem" i medie- och finansvärlden. Kunderna förses också med kommunikationslösningar för att sprida affärsinformation via olika elektroniska kanaler inklusive Internet. Divisionen har bildats under året för att öka fokus på tillväxt och internationalisering inom detta område. För närvarande bedrivs verksamhet i Storbritannien under namnet Media Information och i Sverige, Finland och Danmark under namnet BIT. Under våren 2001 etableras verksamhet i Tyskland. Namnbytet, från Sifo Group AB till Observer AB, som beslutades av bolagsstämman i maj 2000, är en följd av att divisionen Sifo Research & Consulting avyttrats. Romeike Group I december 1999 förvärvades Romeike Group, Storbritanniens största och Europas näst största företag inom traditionell mediebevakning. Under 2000 har Observer genomfört ett stort antal integrations- och utvecklingsprojekt i Storbritannien. Stora satsningar på nya produktionssystem, modernt IT-stöd, uppbyggnad av försäljnings- och marknads-organisation tillsammans med introduktionen av nya och förädlade tjänster har genomförts. Romeike Media Intelligence har integrerats i division Media Intelligence och Media Information i division Communications medan en mindre del av verksamheten har avyttrats. Det intensiva förändringsarbetet har kombinerats med en ökad aktivitet på marknaden och Observers nya erbjudande i Storbritannien har mottagits mycket positivt. Tillväxten har varit högre än väntat och rörelsemarginalen är fortsatt hög. Under december 2000 infördes ett nytt koncerngemensamt produktionssystem i Romeike Media Intelligence. Förändringen berör cirka 200 personer och förväntas innebära något lägre produktionsvolymer under inledningen av 2001. Marknad Globaliseringen, växande informationsflöden och en snabb teknikutveckling ger företag och organisationer allt större anledning att bevaka såväl marknads- som samhällsutvecklingen. Samtidigt växer behoven av att kommunicera med omvärlden och att utvärdera kommunikationsflödet. Efterfrågan på tjänster inom Media Intelligence har varit god och ökar inom samtliga förädlade tjänster. Marknaden för Observers tjänster inom Media Intelligence utvecklas snabbt och aktörerna inom omvärldsbevakning på Internet och medieanalys blir fler. Företag med plattform i informationstekniken försöker med varierande framgång ta sig in på marknaden. Förutsättningarna för Observer att möta ny konkurrens är goda. Företaget kan tillfredsställa och utveckla behoven hos såväl befintliga som nya kunder och växa snabbare än marknaden i övrigt. En omfattande kundbas, med cirka 30 000 kunder i Europa, och en stark finansiell ställning gör det möjligt att aktivt utveckla nya tjänster. Därutöver kan ett internationellt företag exploatera en ökad efterfrågan på internationella tjänster. Ett ökat kommunikationsbehov inom PR och IR och introduktionen av nya tjänster utgör grunden för en god marknadstillväxt för divisionen Communications. Även inom detta verksamhetsområde är det möjligt att expandera på nya geografiska marknader och nå skalfördelar. Intäkter Rörelsens intäkter uppgick till 1 135,4 Mkr (1 096,3). Av det svarar Media Intelligence för 875,1 Mkr och Communications för 210,8 Mkr. I kärn verksamheten uppgick den organiska tillväxten i lokal valuta till 20 procent. Tyskland, Finland, Danmark och Baltikum har haft en tillväxt i lokal valuta på 22 procent och däröver. Sverige och Norge nådde en organisk tillväxt på 19 respektive 18 procent. I den brittiska verksamheten, som övertogs per den 1 oktober 1999, uppgick tillväxten till 13 procent. Andelen förädlade tjänster inom Media Intelligence uppgår, exklusive verksamheten i Storbritannien, till 28 procent (25) av intäkterna. Resultat Koncernens rörelseresultat före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster ökade till 270,5 Mkr (134,5). Rörelsemarginalen uppgick till 23,8 procent (12,3). Divisionen Media Intelligences rörelsemarginal uppgick till 23,4 procent och divisionen Communications till 32,1 procent. För jämförbara enheter förbättrades resultatet med 24 procent mot föregående år. Satsningar på att utveckla IT-lösningar, nya tjänster och nya marknader har fortsatt varit betydande. Utvecklingsprojekten syftar till att upprätthålla en hög organisk tillväxt, addera ytterligare värde till kunderbjudandena och underlätta fortsatt internationell expansionen. Bland ett stort antal projekt kan nämnas vidareutvecklingen av tjänstepaket riktade till internationella kunder samt en gemensam IT-plattform för produktions- och leveranssystem. Resultatutvecklingen har varit god i samtliga länder. Efter en något dämpad utveckling första halvåret 2000 har tillväxt och resultatmarginaler i den svenska verksamheten återgått till tidigare nivåer under slutet av året. Rörelsemarginalen i Storbritannien är fortsatt hög. Strävan att öka tillväxten ytterligare kommer att innebära ökade kostnader samt en något sjunkande rörelsemarginal framöver. Realisationsvinsterna uppgår till 383,8 Mkr (0), varav försäljningen av Sifo Research & Consulting svarar för 335,0 Mkr och Sifo Interactive Media för 48,8 Mkr. Aktieinnehavet i Nasdaq-noterade Jupiter Media Metrix har skrivits ned till rådande börskurs. Nedskrivningen har belastat finansnettot med -6,5 Mkr. Periodens resultat efter skatt uppgick till 461,8 Mkr (50,9). Vinsten per aktie efter skatt samt efter full utspädning, exklusive goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster, ökade till 2,95 kr (1,82). Vinsten per aktie efter skatt och full utspädning blev 8,37 kr (1,12). Pensionsmedel Det diskonterade nuvärdet av överskottsmedel från Alecta pensionsförsäkring (fd SPP) uppgår till 14,8 Mkr. Beloppet har intäktsförts som en jämförelsestörande post. Tillväxt- och resultatmål Observers mål är att uppnå en årlig organisk tillväxt om lägst 10-15 procent. Därutöver kommer expansion via förvärv. Koncernen skall uppnå en långsiktig rörelsemarginal, före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster, på 22 procent. Förvärv av företag med låg marginal samt speciella satsningar kan dock tillfälligt medföra lägre rörelsemarginal. Med en organisk tillväxt om 20 procent och en rörelsemarginal om 23,8 procent för helåret 2000 är målen väl uppfyllda. Finansiell ställning Som en del av finansieringen av förvärvet av brittiska Romeike Group genomfördes en nyemission i januari 2000. Emissionslikviden på 825 Mkr användes i sin helhet till återbetalning av lån. Under året har koncernen tillförts 600 Mkr som försäljningslikvid för divisionen Sifo Research & Consulting. Utöver hög organisk tillväxt bygger Observers tillväxtstrategi på förvärv av bolag på nya geografiska marknader. Branschen karaktäriseras av kunskapsintensiva tjänster och förvärv av bolag med starka marknadspositioner leder till betydande goodwill. Den totala goodwillposten i balansräkningen uppgår till 1 604,6 (1 708,0). Det egna kapitalet uppgick vid årets utgång till 1 562,9 Mkr (240,3) vilket motsvarar 28,16 kr per aktie (5,38). Nettoskuldsättningen var 7 procent (615). Samtliga bolag genererar goda kassaflöden, den finansiella ställningen är mycket god och ger utrymme för fortsatt expansion genom förvärv. Förvärv/avyttringar Sifo Research & Consulting avyttrades per den 1 januari 2000 till Research International/ WPP. Köpeskillingen uppgick till 600 miljoner kronor. Under året avyttrade Observer dessutom dotterbolaget Sifo Interactive Media och erhöll som likvid åtta procent av aktierna i MMXI Europe, 52 000 aktier i Media Metrix USA (numera Jupiter Media Metrix) samt ca 44 Mkr kontant. Bolaget är verksamt inom området publikmätningar på Internet. Vid årets början förvärvades ytterligare 30 procent av Argus Media i Tyskland. Argus Media har fusionerats med Observer RTV Medienauswertungen. Ägarandelen i det sammanslagna Observer Argus Media uppgår nu till 86 procent. Observer kompletterade under året den norska verksamheten genom att förvärva Imedia Norge från Schibsted och Telenor. Imedia omsatte cirka 25 miljoner norska kronor. Verksamheten har integrerats i Observer Norge. Vvertagandet skedde per den 1 juni. Per den 1 september avyttrades en mindre del av den brittiska verksamheten, Hollis Directories. Med försäljningen koncentrerades även verksamheten i Storbritannien till Media Intelligence och Communications. Hollis omsatte cirka två miljoner brittiska pund på årsbasis. Köpeskillingen uppgick till 3,6 miljoner pund. Vid avyttringen uppstod ingen realisationsvinst. Utdelning Styrelsen och verkställande direktören föreslår att utdelningen höjs till 0,45 kr (0,35) per aktie. Utsikter Historiskt har Observers verksamhet varit relativt opåverkad av konjunktursvängningar. Nuvarande signaler om en svagare ekonomisk utveckling leder därför inte till justeringar i de finansiella målen. Arbetet med att expandera Observers verksamhet på nya geografiska marknader fortsätter planenligt. Stockholm den 20 februari 2001 Observer AB Styrelsen och verkställande direktören Rapporttillfällen 2001 10 maj Kvartalsbokslut januari-mars/Bolagsstämma 16 augusti Kvartalsbokslut januari-juni 25 oktober Kvartalsbokslut januari-september För ytterligare information, kontakta: Robert Lundberg, verkställande direktör och koncernchef, tfn 08-507 410 10, e-post robert.lundberg@observergroup.com Jan-Erik Jansson, ekonomidirektör, tfn 08-507 410 14, e-post jan-erik.jansson@observergroup.com Per Blixt, informationschef, tfn 08-507 410 12/070-549 28 08, e-post per.blixt@observergroup.com För vidare kommentarer kring delårsrapporten arrangeras en telefonkonferens med Observer ABs ledning den 20 februari, kl 15.00. För att bli uppkopplad till telefonkonferensen var vänlig ring 08-6005381 och uppge koden 630024 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT01130/bit0002.doc Hela Kommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT01130/bit0002.pdf Hela Kommunikén

Om oss

Cision Ltd. är en globalt ledande leverantör av software och tjänster inom förtjänad kommunikation för verksamma inom PR- och marknadskommunikation samt IR. Cisions® mjukvara möjliggör för användare att identifiera och interagera med opinionsbildare, skapa och distribuera meningsfulla berättelser och mäta vilken affärspåverkan det har. Cision har över 4,800 anställda med kontor i 24 länder i Amerika, EMEA och APAC.

Prenumerera

Dokument & länkar