Delårsrapport januari-september 2000 Observer AB

Delårsrapport januari - september 2000 Observer AB (f d Sifo Group) Starkt tredje kvartal och positiv utveckling i den förvärvade brittiska verksamheten - goda förutsättningar för fortsatt tillväxt * Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster uppgick till 195,6 Mkr (71,2). Rörelsemarginalen uppgick till 23,7 procent (9,9). * Resultatet efter skatt uppgick till 435,3 Mkr (33,7). * Vinsten per aktie efter skatt samt efter full utspädning, exklusive goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster, ökade till 2,08 kr (0,98). * Koncernens rörelseintäkter ökade till 824,8 Mkr (720,2). Den organiska tillväxten i lokal valuta uppgick till 21 procent. * Observers finansiella ställning är mycket stark, vilket möjliggör fortsatt expansion genom förvärv. * Tredje kvartalet visade en fortsatt stark utveckling med en organisk tillväxt i lokal valuta på 21 procent och en rörelsemarginal på 23,9 procent. Struktur Observers verksamhet bedrivs i två divisioner. Divisionen Media Intelligence erbjuder tjänsterna medie- och omvärldsbevakning, kommunikationsutvärdering och analys. Observers verksamhet inom Communications har sammanförts i en ny division. Divisionen erbjuder kunderna, främst inom IR och PR-området, databaser med uppgifter som "vem är vem" i medie- och finansvärlden. Kunderna förses också med kommunikationslösningar för att sprida affärsinfor-mation via olika elektroniska kanaler inklusive Internet. Communications har bildats för att öka fokus på tillväxt och internationalisering inom detta område. Media Intelligence bedriver verksamhet i nio länder; Storbritannien, Sverige, Tyskland, Norge, Finland, Danmark, Estland, Lettland och Litauen. Communicationsdivisionen har verksamhet i Storbritannien under namnet Media Information och i Sverige, Finland och Danmark under namnet BIT. I juni 2000 ändrades moderbolagets namn från Sifo Group till Observer AB. Namnbytet, som beslutades av bolagsstämman i maj, är en följd av att koncernen under våren avyttrade divisionen Sifo Research & Consulting. Observer äger 50 procent av aktierna i SMG Consulting, som är verksamt inom management- och strategikonsulting. SMGs seniorkonsulter äger resterande 50 procent. För att underlätta en internationell expansion av verksamheten sker en översyn av det framtida ägandet i bolaget. Marknad Efterfrågan på Media Intelligence-tjänster har varit god under perioden. De förädlade tjänsterna möter en fortsatt stark efterfrågan. Den dämpande effekt som följer av ett arrangemang som OS har uppvägts av ett gott flöde av affärsnyheter och andra för Observers kunder relevanta nyheter. Ett växande antal börsnoterade bolag, ett allmänt ökat kommunikationsbehov och vår introduktion av nya tjänster utgör grunden för en god marknadstillväxt för divisionen Communications. Liksom inom området Media Intelligence är marknaden i Europa fragmenterad. Därmed finns möjlighet att expandera på nya geografiska marknader och nå skalfördelar även inom detta verksamhets-område. Intäkter Rörelsens intäkter uppgick till 824,8 Mkr (720,2). Av det svarar Media Intelligence för 633,7 Mkr och Communications för 150,7 Mkr. Den organiska tillväxten i lokal valuta uppgick till 21 procent under årets första nio månader. Samtliga länder utom Sverige och Storbritannien har haft en tillväxt i lokal valuta på över 20 procent. I Sverige var tillväxten 14 procent och den i december 1999 förvärvade Romeike Group i Storbritannien nådde en tillväxt på cirka 12 procent. Andelen förädlade tjänster inom Media Intelligence uppgår, exklusive den nyförvärvade verksamheten i Storbritannien, till 28 procent (24) av intäkterna. Resultat Koncernens rörelseresultat före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster ökade till 195,6 Mkr (71,2). Rörelsemarginalen uppgick till 23,7 procent (9,9). För jämförbara enheter förbättrades resultatet med 20 procent jämfört med samma period föregående år. Satsningar på att utveckla IT-lösningar, nya tjänster och nya marknader är fortsatt betydande. Resultatutvecklingen har varit god i samtliga länder utom Sverige. Utvecklings-kostnader tillsammans med kostnaderna för flytten till nya gemensamma kontorslokaler i Stockholm har under perioden haft en dämpande effekt på resultatutvecklingen i Sverige. Rörelsemarginalen i den brittiska delen av verksamheten är fortsatt hög. Det beror främst på att en högre tillväxt än väntat uppnåtts och att satsningarna inom områden som försäljning och marknadsföring, produktions- och IT-stöd samt förädlade tjänster ännu inte fått fullt genomslag i resultatet. Strävan att öka tillväxten i Storbritannien kommer att innebära ökade kostnader samt en något sjunkande rörelsemarginal framöver. Periodens resultat efter skatt uppgick till 435,3 Mkr (33,7). Realisationsvinsterna uppgår till 383,8 Mkr (0), varav försäljningen av Sifo Research & Consulting svarar för 335,0 Mkr och Sifo Interactive Media för 48,8 Mkr. Vinsten per aktie efter skatt samt efter full utspädning, exklusive goodwill-avskrivningar och jämförelsestörande poster, ökade till 2,08 kr (0,98). Vinsten per aktie efter skatt och full utspädning blev 7,97 kr (0,75). Pensionsmedel/SPP Det diskonterade nuvärdet av överskottsmedel från det svenska pensions- försäkringsbolaget SPP uppgår till 14,8 Mkr. Beloppet har intäktsförts som jämförelsestörande post. Tillväxt- och resultatmål Observer skall uppnå en årlig organisk tillväxt om lägst 10-15 procent. Därutöver kommer expansion via förvärv. Koncernen skall uppnå en långsiktig genomsnittsnivå på rörelsemarginalen före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster på 22 procent. Förvärv av företag med låg marginal samt speciella satsningar kan dock tillfälligt medföra lägre rörelsemarginal. Finansiell ställning Som en del av finansieringen av förvärvet av brittiska Romeike Group genom-fördes en nyemission i januari. Emissionslikviden på 825,6 Mkr användes i sin helhet till återbetalning av lån. Under perioden har koncernen tillförts 600 Mkr som försäljningslikvid för divisionen Sifo Research & Consulting. Den finansiella ställningen är mycket god och ger utrymme för fortsatt expansion genom förvärv. Nettoskuldsättningen var 6 procent (31). Den totala goodwill-posten i balansräkningen ökade, huvudsakligen som en följd av förvärvet av Romeike Group, till 1 595,1 (220,3). Det egna kapitalet var vid periodens utgång 1 527,4 Mkr (204,5) vilket motsvarar 27,52 kr per aktie (4,64). Förvärv/avyttringar I september avyttrades en mindre del av den brittiska verksamheten i form av koncernbolaget Hollis Directories. Bolaget producerar handböcker och kataloger. Med försäljningen koncentreras även verksamheten i Storbritannien till Media Intelligence och Communications. Hollis omsätter cirka två miljoner brittiska pund på årsbasis. Köpeskillingen uppgick till 3,6 miljoner pund. Vid avyttringen uppstod ingen realisationsvinst. Avyttringen skedde per den 1 september. Observer kompletterade i juni sin norska verksamhet genom att förvärva Imedia Norge från Schibsted och Telenor. Imedia omsätter cirka 25 miljoner norska kronor och har 55 anställda. Verksamheten integreras i Observer Norge. Övertagandet skedde per 1 juni. Divisionen Sifo Research & Consulting avyttrades per den 1 januari 2000 till Research International, som är en del av den Londonbaserade globala kommunikationskoncernen WPP. Under året har Observer också avyttrat dotterbolaget Sifo Interactive Media och som dellikvid bland annat erhållit åtta procent av aktierna i MMXI Europe. Bolaget är verksamt inom området publikmätningar på Internet. Utsikter för helåret Vi förväntar oss en fortsatt god efterfrågan på samtliga marknader och en fortsatt god resultatutveckling. För ytterligare information, kontakta: Robert Lundberg, verkställande direktör och koncernchef, tfn 08-507 410 10, e-post robert.lundberg@observergroup.com Jan-Erik Jansson, ekonomidirektör, tfn 08-507 410 14, e-post jan-erik.jansson@observergroup.com Per Blixt, informationschef, tfn 08-507 410 12/070-549 28 08, e-post per.blixt@observergroup.com För vidare kommentarer kring delårsrapporten arrangeras en telefonkonferens med Observer ABs ledning torsdagen den 26 oktober kl. 15.00. För att bli upp- kopplad till telefonkonferensen var vänlig ring +46 (0)8 600 53 81 och uppge koden 630024. Kommande rapporttillfällen: 20 februari 2001 Bokslutskommuniké januari - december 2000 Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.observergroup.com samt på www.bit.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT01070/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT01070/bit0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar