Observer förvärvar i USA

Observer förvärvar i USA · Observer förvärvar amerikanska Bacon's, köpeskilling 90 MUSD · Bacon's är en av de ledande aktörerna i USA inom mediedatabaser och mediebevakning · Bacon's omsatte proforma* 37,1 MUSD med en EBITA om 10,8 MUSD okt. 2000 - sept. 2001 · Observers vinst per aktie efter skatt exklusive goodwillavskrivningar förväntas påverkas positivt redan från förvärvstidpunkten · Observers vinst per aktie efter skatt bedöms påverkas positivt fr o m 2003 · Observers första förvärv på USA-marknaden samt det tredje i Nordamerika Etablering i USA stärker Observers globala tjänsteutbud Observer AB förvärvar samtliga aktier i Bacon's Information, Inc., en av de ledande aktörerna i USA inom mediedatabaser och mediebevakning, från Primedia Inc. (NYSE: PRM). Fullföljandet av förvärvet förutsätter godkännande från den amerikanska konkurrensmyndigheten. Observer har erhållit kreditlöfte avseende bankfinansiering med sedvanliga villkor för utbetalning. Besked från den amerikanska konkurrensmyndigheten förväntas inom några veckor. Förvärvet förväntas genomföras i samband med detta besked. Bacon's omsatte proforma* 37,1 MUSD med en EBITA-marginal om 29,1 procent under den senaste 12-månadersperioden oktober 2000 - september 2001. Den erlagda köpeskillingen motsvarar 8,3 ggr EBITA (rörelseresultat före goodwillavskrivningar). * Proformabelopp avspeglar perioden 1 oktober 2000 - 30 september 2001 med antagande att förvärvet genomförts 30 september 2000. Kommentar av Observers verkställande direktör Robert Lundberg "Det är en stor framgång för oss att ha förvärvat Bacon's som var vårt förstahandsval på USA-marknaden. Tillsammans med våra förvärv i Kanada har vi nu byggt en styrkeposition i Nordamerika. Kombinerat med den starka marknadsställning vi har i Europa har vi nu skapat en plattform som ger oss möjligheten att få ytterligare utväxling i vårt internationella tjänsteutbud. Därmed befäster Observer sin roll som en global branschledare", säger Observers VD och koncernchef, Robert Lundberg i en kommentar. Förvärvet betydelsefullt steg i Observers tillväxtstrategi Förvärvet innebär ett betydelsefullt steg i Observers tillväxtstrategi då Bacon's stärker och kompletterar de båda divisionerna Media Intelligence och Communication Tools. I och med detta förvärv skapar Observer en ny plattform och stärker sin ställning som global branschledare. Observer är det enda företaget inom mediebevakning med närvaro i såväl Europa som Nordamerika och Bacon's är en av de ledande aktörerna i USA inom mediedatabaser och mediebevakning. Genom ett bredare utbud av förädlade tjänster, nya IT-lösningar och intensifierad marknadsbearbetning ser Observer goda möjligheter till ökad tillväxt och resultat i Bacon's. Den amerikanska marknaden för Observers tjänster inom mediebevakning bedöms omsätta mellan 300 och 400 MUSD (cirka 3 till 4 miljarder SEK) per år. Tillväxten har under de senaste åren varit cirka 10 procent per år. Marknaden för mediedatabaser är än så länge mindre, men växer snabbt. Det allmänna ekonomiska och politiska läget dämpar för närvarande branschens tillväxt. USA är världens enskilt största marknad och dessutom hemvist för en majoritet av världens största företag. Etableringen där stärker avsevärt Observers ställning gentemot multinationella kunder. Genom den lokala närvaron och som ledande aktör i Europa kan Observer bygga globala samarbeten med globala kunder. Kombinationen av Observers befintliga internationella erbjudande och Bacon's framgångsrika tjänster skapar förutsättningar för fortsatt god tillväxt och lönsamhet. Resultatpåverkan Observers vinst per aktie efter skatt exklusive goodwillavskrivningar förväntas öka redan från förvärvstillfället. Observers vinst per aktie efter skatt beräknas påverkas positivt från och med år 2003. Koncernens kassaflöde kommer redan från förvärvstidpunkten att påverkas positivt. Finansiering Köpeskillingen om 90 MUSD, motsvarande cirka 950 MSEK, finansieras genom banklån om 60 MUSD (cirka 630 MSEK), en revers till säljaren, Primedia Inc., om 15 MUSD (cirka 160 MSEK) och resterande 15 MUSD (cirka 160 MSEK) från Observers kassa. Observer har erhållit kreditlöfte avseende bankfinansiering med sedvanliga villkor för utbetalning. Utöver köpeskillingen beräknas förvärvskostnader komma att uppgå till cirka 3 MUSD (cirka 32 MSEK). Proforma uppgår nettoskuldsättningsgraden till cirka 0,9 ggr och räntetäckningsgraden till cirka 3,9 ggr. Den finansiella ställningen är därmed fortsatt god. Goodwill Förvärvet av Bacon's kommer att göras via ett amerikanskt holdingbolag. I och med förvärvet uppstår goodwill i Observerkoncernen om cirka 92 MUSD (cirka 965 MSEK) som skrivs av på 20 år. Enligt amerikansk skattelagstiftning är i detta fall goodwillavskrivningar avdragsgilla mot resultatet i den amerikanska verksamheten. Den årliga skattereduktionen av detta beräknas till cirka 2,2 MUSD (cirka 23 MSEK) under den skattemässiga avskrivningstiden om 15 år. Nuvärdet av skattereduktionerna diskonterat med skuldräntan uppskattas till cirka 21 MUSD (cirka 220 MSEK). Observer efter förvärvet av Bacon's Bacon's kommer att integreras i Observer som därigenom förstärker sin ställning som en världsledande aktör inom mediebevakning och mediedatabaser. Verksamhet bedrivs efter förvärvet i 13 länder. Genom förvärvet ökar antalet anställda inom Observer med cirka 400 personer varefter antalet anställda uppgår till cirka 2 700. Observer avser att bygga upp ett komplett nordamerikanskt tjänsteutbud genom att integrera de tidigare förvärvade kanadensiska bolagens tjänster med Bacon's. Bacon's VD och ledning kommer att fortsätta att leda företaget som en del av Observerkoncernen. Frågor avseende detta pressmeddelande besvaras av: Robert Lundberg, verkställande direktör och koncernchef, tel. 08-507 410 10 Anders Lundmark, ekonomidirektör, tel. 08-507 417 23, mobil 070-333 29 77 Jan-Erik Jansson, ansvarig förvärv, tel. 08-507 410 14, mobil 070-511 91 53 Per Blixt, informationschef, mobil 070-549 28 08 Carnegie är finansiell rådgivare till Observer. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på http://www.waymaker.net Telefonkonferens För vidare kommentarer kring förvärvet av Bacon's inbjuder Observer till telefonkonferens med bildstöd onsdagen den 14 november kl 11.00 (CET). I telefonkonferensen deltar Robert Lundberg, VD och koncernchef och Per Blixt, informationschef, från New York samt Anders Lundmark, ekonomidirektör och Jan-Erik Jansson, ansvarig förvärv, från Stockholm. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +44 (0)20 8240 8244 och ange kod Observer. Bildstödet finns tillgängligt på www.observergroup.com under news/presentations en timme före telefonkonferensen och kan även erhållas genom att skicka ett e-mail till magdalena.ericsson@observergroup.com. En inspelning av konferensen kommer att vara tillgänglig under fem dagar efter konferensen på telefonnummer +44 (0)20 8288 4459, kod 687942. Fakta om Observer Observer AB omsätter på rullande tolvmånadersbasis, oktober 2000 - september 2001, drygt 1 200 MSEK och sysselsätter cirka 2 300 personer. För närvarande bedrivs verksamheten i Storbritannien, Sverige, Kanada, Tyskland, Finland, Norge, Danmark, Portugal, Irland, Estland, Lettland och Litauen. Observers verksamhet bedrivs i två divisioner. Divisionen Media Intelligence bedriver sin verksamhet inom omvärldsbevakning, analys och kommunikationsutvärdering. För närvarande bedrivs verksamhet i 12 länder. En särskild marknadsenhet för att bearbeta multinationella kunder har etablerats i London. Divisionen Communication Tools bedriver sin verksamhet inom målgruppsidentifiering för och förmedling av information för PR- och IR- ändamål. Divisionen bygger och erbjuder databaser med uppgifter kring strategiskt viktiga målgrupper inom medier och finansvärld. Kunderna erbjuds också verktyg och kanaler för distribution och publicering av affärsinformation samt utvärdering av kommunikationsaktiviteterna. Verksamheten bedrivs i Storbritannien, Sverige, Kanada, Finland, Danmark, Tyskland och Norge. Ytterligare information om Observer finns på www.observergroup.com Fakta om Bacon's Bacon's har verksamhet på den amerikanska marknaden för mediedatabaser samt mediebevakning. Bacon's har cirka 400 anställda med huvudkontor i Chicago och ytterligare verksamhet i New York, Los Angeles, Rockford (Illinois) samt Washington DC. Ytterligare information om Bacon's finns på www.bacons.com Proformaredovisning För att belysa de finansiella effekterna av Observers förvärv av Bacon's har följande proformaredovisning upprättats. Vid upprättandet av proformaresultaträkningen för perioden 1 oktober 2000 - 30 september 2001 har förvärvet av Bacon's antagits genomfört per 30 september 2000. I proformabalansräkningen har Bacon's konsoliderats per 30 september 2001. I proformaresultat- och balansräkningarna har antagits att förvärvet av Bacon's finansieras med 75 MUSD i räntebärande lån och till resterande del med likvida medel. Vid upprättandet av proformaredovisningen har förvärvsmetoden tillämpats varvid goodwill i storleksordningen 92 MUSD uppkommer. Denna goodwill kommer att skrivas av över 20 år och ger därmed upphov till årliga goodwillavskrivningar om cirka 4,6 MUSD. Räntebärande skulder ökar med 75 MUSD och kassan minskar med cirka 18 MUSD. Baserat på rådande ränteläge försämras finansnettot med 5,3 MUSD. Observer avser genomföra integrationsåtgärder i Bacon's under 2002. Kostnaden för dessa förväntas uppgå till 2,0 MUSD. Proformaresultaträkning1 1 oktober 2000 - 30 september 2001 Bacon's Observer Belopp i miljoner kronor Observer proforma Förvärv proforma Rörelsens intäkter 1 265,4 389,6 1 655,0 Rörelsens kostnader -982,5 -265,7 -1 248,2 Avskrivningar exkl. avskrivningar -47,4 -10,5 -57,9 på goodwill Resultat före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster 235,5 113,4 348,9 -95,6 -48,2 -143,8 Avskrivningar på goodwill Jämförelsestörande poster Rörelseresultat 139,9 113,4 -48,2 205,1 -31,8 -56,1 -87,9 Finansnetto Resultat efter finansiella poster 108,1 113,4 -104,3 117,2 -58,1 -44,2 41,4 -60,9 Skatt Minoritetsintresse -1,6 -1,6 Periodens resultat 48,4 69,2 -62,9 54,7 18,6% 29,1% 21,1% Rörelsemarginal före goodwillavskrivningar, % Räntetäckningsgrad, ggr 6,1 3,9 1 Uppgifterna är inte reviderade. Bacon's resultat- och balansräkning har omräknats till SEK till en kurs SEK/USD om 10,50. Proformabalansräkning1 30 september 2001 Observer Belopp i miljoner Observer Bacon's Förvärv Elimineringar proforma kronor Goodwill 2 112,0 336,0 629,0 3 077,0 Övriga 208,8 25,2 977,6 -977,6 234,0 anläggningstillgångar Kortfristiga 365,4 79,8 445,2 rörelsefordringar Finansiella 442,2 -190,1 252,1 tillgångar Summa tillgångar 3 128,4 441,0 787,5 -348,6 4 008,3 Eget kapital 1 700,9 348,6 -348,6 1 700,9 Minoritetsandel 3,8 3,8 Avsättningar 106,5 6,3 112,8 Rörelseskulder 245,0 86,1 331,1 Finansiella skulder 1 072,2 787,5 1 859,7 Summa eget kapital 3 128,4 441,0 787,5 -348,6 4 008,3 och skulder 2 334,7 348,6 629,0 3 312,3 Operativt kapital Operativt kapital 222,7 12,6 235,3 exklusive goodwill Räntebärande 630,0 977,6 1 607,6 nettoskuld Soliditet % 54% 79% 43% Nettoskuldsättningsgr 37% 0% 94% ad % 1 Uppgifterna är inte reviderade. Bacon's resultat- och balansräkning har omräknats till SEK till en kurs SEK/USD om 10,50. Proforma data per aktie 1 oktober 2000 - 30 september 2001 Observer Belopp i kronor Observer efter förvärvet Antal aktier vid årets slut, tusental 55 510 55 510 Genomsnittligt antal aktier, tusental 55 510 55 510 Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, 57 577 57 577 tusental Rörelsens intäkter 22,80 29,81 Vinst efter full skatt 0,87 0,99 Dito exklusive goodwillavskrivningar 2,59 3,58 Vinst efter full skatt och full utspädning 0,87 0,98 Dito exklusive goodwillavskrivningar 2,53 3,48 Eget kapital 30,64 30,64 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/14/20011114BIT00080/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/14/20011114BIT00080/bit0001.pdf

Om oss

Cision är en global ledande aktör inom affärsdriven informationshantering (media intelligence) och levererar ett komplett arbetsflöde för professionella IR- och PR-kommunikatörer. Cision är världsledande inom sin bransch och har huvudkontor i Chicago med över 100 000 kunder globalt. Cision har även kontor i Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Portugal, Sverige, Finland och Kina och representerar varumärkena PR Newswire, Gorkana Group, PRWeb, Help a Reporter Out (HARO) och iContact.

Prenumerera

Dokument & länkar