CityMail och Royal Mail i joint venture

CityMail och Royal Mail i joint venture Avsiktsförklaring avseende satsning på distribution av datoradresserad post CityMail Group AB ("CityMail") och brittiska Royal Mail, genom Post Office Investments Limited ("Post Office"), har i dag tecknat en avsiktsförklaring avseende bildandet av ett joint venture innehållande CityMails verksamhet avseende distribution av datoradresserad post i Sverige. Denna verksamhet bedrivs i dag inom CityMails affärsområde CityMail Sweden och täcker Storstockholm samt de centrala delarna av Göteborg och Malmö. Förstärkt fokusering för CityMail Group AB Genom affären med Post Office blir ett av världens största postverk CityMails partner i den svenska distributionsverksamheten, dvs det nuvarande affärsområdet CityMail Sweden (Post Office hade 1999 en omsättning på 95 miljarder och en vinst på 8 miljarder svenska kronor med 170 000 anställda). CityMail Sweden kan nu genomföra en utbyggnad av verksamheten i enlighet med tidigare planer med begränsad finansiell risk för CityMail Group. Postmarknaden i Europa som omsätter 80 miljarder euro genomgår för närvarande en snabb och omfattande förändrings- och avreglerings process och som aktör på den enda fullständigt avreglerade postmarknaden i världen har CityMail under nära 10 år byggt upp en unik kunskap inom distribution, logistik och datorbaserad adresshantering. CityMail Group kan nu fokusera sina resurser på att snabbt utveckla de växande områdena CityMail International och CityMail Interactive samt distribution av varor genererad av e-handel (delägande i ASG Direct). Dessutom kommer CityMail Group att kunna kapitalisera på uppbyggd kunskap och erfarenhet genom att utveckla konsulttjänster och nya affärsmöjligheter på den europeiska post- och kommunikationsmarknaden. Struktur för joint venture Avsikten är att CityMail skall överföra sin verksamhet inom distribution av datoradresserad post, som i dag bedrivs inom affärsområdet CityMail Sweden, till ett nybildat bolag i vilket CityMail skall äga 33 procent och Post Office 67 procent. CityMail skall erhålla en likvid om GBP 5 miljoner från Post Office som erläggs i tre delar 2000, 2001 och 2002. Post Office skall ha en option att förvärva CityMails 33 procent av aktierna i detta joint venture under perioden 1 januari 2004@31 december 2006 för ett belopp motsvarande CityMails ägarandel i joint venture multiplicerat med sju gånger dess resultat före finansiella poster och skatt (EBIT) för föregående kalenderår. Om Post Office skulle utnyttja optionen under perioden 1 januari 2004 till 31 december 2004 skall lägsta köpeskilling vara 175 miljoner kronor. Post Office kommer omgående tillhandahålla joint venture kapital för dess normala rörelsekapitalbehov för den närmaste framtiden, häri inkluderat en utbyggnad av utdelningsorganisationen i Göteborg och Malmö. Detta åtagande skall dock vara begränsat till 120 miljoner kronor. Kapitalbehov härutöver skall tillgodoses av Post Office och CityMail i proportion till deras respektive ägarandelar i joint venture vid den aktuella tidpunkten. Det slutliga förvärvsavtalet kommer att vara villkorat av godkännande av extra bolagsstämma i CityMail, styrelsen i Post Office samt erhållande av samtliga erforderliga myndighetstillstånd och liknande. Bakgrund och motiv Med Post Office som huvudägare kommer joint venture att ha tillgång till de resurser som erfordras för att bygga ut utdelningsorganisationen i Göteborg och Malmö till att där täcka även ytterområdena. Utdelningsorganisationen i Göteborg och Malmö, som för närvarande täcker de centrala delarna av respektive stad, har inte uppnått den omfattning som skulle göra CityMail till ett attraktivt alternativ för lokala och regionala företag och andra organisationer med behov av distribution i enbart dessa regioner. Försändelsevolymerna har därför inte nått en sådan omfattning att förutsättningar för tillfredsställande lönsamhet har kunnat skapas. En följd härav är att verksamheten i Göteborg och Malmö har svarat för en oproportionerligt stor del av CityMails förluster sedan 1996. Den 27 april 2000 beslutade styrelsen för CityMail därför att avveckla utdelningsverksamheten i Göteborg och Malmö. Genom den geografiska expansionen bedöms emellertid förutsättningarna för lönsamhet inom utdelningsverksamheten även i Göteborg och Malmö komma förbättras avsevärt till fördel för såväl CityMail som Post Office. Nyemission Den 17 maj 2000 godkände extra bolagsstämma i CityMail styrelsens beslut av den 27 april 2000 att öka aktiekapitalet med högst 34.135.000 kronor från 34.135.000 kronor till högst 68.270.000 kronor genom nyemission, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, av högst 6.827.000 aktier av serie A, envar aktie på nominellt 5 kronor. Genom nyemissionen ökar antalet aktier i CityMail från 6.827.000 aktier till högst 13.654.000 aktier. Emissionskursen har fastställts till 9 kronor per aktie och teckningstiden löper 29 maj@16 juni 2000. Ett prospekt har skickats till de aktieägare eller de företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 23 maj 2000 var registrerade i det av VPC förda aktieregistret. Ett tillägg till prospektet, innehållande information om joint venture, kommer att skickas ut i god tid före utgången av teckningstiden. Frågor besvaras av: Bror Anders Månsson, VD CityMail Group 0708 - 80 25 28, 08-709 43 00 bam@citymail.se Håkan Ohlsson, Informationsansvarig och Vice VD CityMail Group 070-752 42 01 hakan.ohlsson@citymail.se Besök gärna vår hemsida www.citymail.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/29/20000529BIT00580/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/29/20000529BIT00580/bit0002.pdf

Dokument & länkar