• news.cision.com/
  • Clavister/
  • CLAVISTER HOLDING AB KALLAR TILL ÅRSSTÄMMA MED FÖRSLAG OM INCITAMENTSPROGRAM OCH RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

CLAVISTER HOLDING AB KALLAR TILL ÅRSSTÄMMA MED FÖRSLAG OM INCITAMENTSPROGRAM OCH RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

Report this content

CLAVISTER HOLDING AB KALLAR TILL ÅRSSTÄMMA MED FÖRSLAG OM INCITAMENTSPROGRAM OCH RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

Styrelsen för Clavister Holding AB har beslutat kalla till årsstämma tisdagen den 24 april 2018 med bl.a. förslag till beslut om incitamentsprogram och riktad emission av teckningsoptioner. Närmare detaljer beträffande förslagen till incitamentsprogram, riktad emission av teckningsoptioner och övriga förslag till årsstämman framgår av kallelsen som redovisas i sin helhet nedan.

Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.

För ytterligare information, kontakta Håkan Mattisson, CFO for Clavister Group.

Kallelse till årsstämma i Clavister Holding AB
Clavister Holding AB håller årsstämma tisdagen den 24 april 2018 klockan 13.00 i bolagets lokaler på Sjögatan 6J i Örnsköldsvik.

Rätt att deltaga och anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman skall

dels   vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 18 april 2018,

dels   anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 19 april 2018.

Anmälan om deltagande ska ske skriftligen till finance@clavister.com eller till Clavister Holding AB, Sjögatan 6J, 891 60 Örnsköldsvik. Vid anmälan vänligen uppge namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. För anmälan av biträden (högst två) gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

Förvaltarregistrerade aktier
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 18 april 2018. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Ombud och fullmaktsformulär
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.clavister.com. Fullmaktsformulär kan också erhållas hos bolaget eller beställas på adress eller e-post enligt ovan. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om inte längre giltighetstid anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis skall även uppvisas på stämman.

Förslag till dagordning
1.   Stämmans öppnande och val av ordföranden vid stämman
2.   Upprättande och godkännande av röstlängd
3.   Val av en eller två justeringspersoner
4.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5.   Godkännande av dagordning
6.   Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7.   Beslut om
      a)    fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
      b)    dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
      c)     ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8.   Beslut om antal styrelseledamöter
9.   Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna
10. Val till styrelsen och av revisorer
11.  Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare
12.  Beslut om emission av teckningsoptioner till EIB
13.  Beslut om långsiktigt incitamentsprogram till bolagsledningen och nyckelpersoner
14.  Beslut om långsiktig incitamentsprogram till styrelseordförande
15.  Avslutande av stämman

INFORMATION OM VALBEREDNINGEN
Valberedningen har inför årsstämman 2018 bestått av Olof Nord, utsedd av Tagehus Holding AB, Peter Lauren, utsedd av Litino AB, Jim Carlsson, utsedd av Hannu Heinonen samt Peter Dahlander i egenskap av direkt och indirekt stor aktieägare. Till ordförande i valberedningen har utsetts Olof Nord. Viktor Kovacs ingår i gruppen i egenskap av Clavister Holding AB:s ordförande.

PUNKT 1: STÄMMANS ÖPPNANDE OCH VAL AV ORDFÖRANDEN VID STÄMMAN
Valberedningen föreslår att advokat Dennis Westermark ska utses till ordförande vid stämman.

PUNKT 8: BESLUT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER
Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem (5) stämmovalda styrelseledamöter.

PUNKT 9: FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSELEDAMÖTERNA OCH REVISORERNA
Valberedningen föreslår att styrelsearvode, för tiden intill nästa årsstämma, oförändrat ska utgå med 350 000 kronor för styrelsens ordförande och med 160 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen.

Vidare föreslår valberedningen att, för tiden intill nästa årsstämma, ersättning ska utgå oförändrat med 75 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 50 000 kronor till övriga ordinarie ledamöter, till ordförande i ersättningsutskottet med 75 000 kronor och 50 000 kronor till övriga ordinarie ledamöter, till ordförande för "compliance"-utskottet med 75 000 kronor och 50 000 kronor för övriga ordinarie ledamöter.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisor ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

PUNKT 10: VAL TILL STYRELSEN OCH AV REVISORER
Valberedningen föreslår omval av Viktor Kovacs, Bo Askvik och Annika Andersson. Därtill föreslår valberedningen nyval av Jan Frykhammar och Staffan Dahlström. Till styrelsens ordförande föreslås Viktor Kovacs. Göran Carstedt, Peter Dahlander, Jan Ramkvist och Sigrun Hjelmquist har avböjt omval.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats, www.clavister.com.

Valberedningen föreslår vidare att årsstämman, för tiden intill nästa årsstämma, till revisor beslutar om omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB. Ernst & Young har meddelat att fortsatt huvudansvarig revisor för det fall Ernst & Young omväljs kommer att vara Rickard Grundin. Valberedningens förslag till revisor överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

PUNKT 11. BESLUT OM RIKTLINJER FÖR LÖN OCH ANNAN ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare enligt i huvudsak följande:

Allmänt

Clavister-koncernen, i vilken Clavister Holding AB är moderbolag, (”Koncernen”), ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor för ledande befattningshavare som erfordras för att säkerställa Koncernens tillgång till ledande befattningshavare med nödvändig kompetens och kapacitet för att nå uppställda mål till kostnader anpassade för Koncernen. Syftet är att skapa incitament för ledande befattningshavare att verkställa strategiska planer och leverera goda operativa resultat, samt att förena ledande befattningshavares intressen med aktieägarnas intressen.

Ersättning till ledande befattningshavare kan bestå av fast lön, rörliga ersättningar samt långsiktiga aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram, utöver pension och andra sedvanliga förmåner.

Med ledande befattningshavare avses i dessa riktlinjer verkställande direktör och övrig bolagsledning i Clavister Holding AB samt verkställande direktör och övrig bolagsledning i Clavister AB.

Riktlinjerna omfattar inte ersättningar i form av arvode och annan ersättning för styrelsearbete.

Fast lön

Utgångspunkten för ersättning till ledande befattningshavare är att ersättning utgår i form av en marknadsmässig fast lön som ska vara individuellt fastställd utifrån ovan angivna principer samt respektive befattningshavares särskilda kompetens.

Rörliga ersättningar inklusive aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram

Rörlig ersättning till ledande befattningshavare ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara mål och prestationskriterier och syfta till att främja Koncernens långsiktiga värdeskapande. Rörlig ersättning som utgår kontant ska inte överstiga 50 procent av total ersättning och ska inte vara pensions- eller semesterlönegrundande. Aktiebaserade incitamentsprogram ska beslutas av bolagsstämman i Clavister Holding AB och utformas med syftet att uppnå ökad intressegemenskap mellan ledande befattningshavare och aktieägare i Clavister Holding AB.

Uppbyggnaden av ett eget aktieinnehav i Clavister Holding AB ska främjas. Intjänandeperioden alternativt tiden för slutligt förvärv av aktier, aktieoptioner eller andra aktierelaterade instrument ska inte understiga tre (3) år.

Ersättning till styrelseledamöter

Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna erhålla arvode och annan ersättning för arbete som utförs för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet. För sådana tjänster ska kunna utgå ett marknadsmässigt arvode som ska godkännas av styrelsen.

Pensionsförmåner
Clavister Holding och Clavister AB har en pensionspolicy ”Premium” antagen av styrelsen. De ledande befattningshavarnas pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga i förhållande till vad som generellt gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden samt individuellt anpassade med hänsyn till respektive befattningshavares särskilda kompetens och anpassade till Koncernens kostnader. Pensionsavsättningar ska vara avgiftsbestämda.

Övriga förmåner

Övriga förmåner för ledande befattningshavare kan utgöras av sjukvårdsförsäkring och andra sedvanliga förmåner. Övriga förmåner ska inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen.

Uppsägningslön och avgångsvederlag

Avgångsvederlag inklusive fast lön under uppsägningstiden ska inte överstiga tolv (12) månaders fast ersättning.

Information om tidigare beslutade ersättningar som ännu inte har förfallit till betalning

Bolaget har fyra utestående incitamentsprogram till bolagets anställda.

Program 2016/2019, omfattandes 530 800 teckningsoptioner med ett lösenpris om 72 kronor som löper ut den 30 juni 2019,

Program 2017/2020:1, omfattandes 75 000 teckningsoptioner med ett lösenpris om 79 kronor som löper ut den 28 februari 2020,

Program 2017/2020:2, omfattandes 70 000 teckningsoptioner med ett lösenpris om 72 kronor som löper ut den 28 februari 2020, och

Program 2017/2020:3 omfattandes 300 000 teckningsoptioner med ett lösenpris om 30 kronor som löper ut den 30 juni 2020.

Därtill innehar dotterbolaget Clavister AB 75 000 teckningsoptioner hänförliga till Program 2017/2020, serie 1 och serie 2, som inte har nyttjats för överlåtelse till anställda.

Frångående av riktlinjer

Styrelsen äger rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta. Styrelsen ska redogöra för orsaken till avvikelsen vid närmast följande årsstämma.

PUNKT 12: BESLUT OM EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER TILL EIB
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt i huvudsak följande:

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, en emission av högst 36 703 teckningsoptioner, som berättigar till nyteckning av 1 aktie i bolaget, vilket innebär att antalet aktier i bolaget kan öka med högst 36 703 och att aktiekapitalet kan öka med högst 3 670,3 kronor.

Rätt att teckna emitterade teckningsoptioner av Serie 2018/2038 ska tillfalla Europeiska investeringsbanken (”EIB”). Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av 1 ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 0,1 kronor under perioden från och med datumet för registrering av teckningsoptionerna vid Bolagsverket till och med den 30 april 2038.

Bakgrunden till emissionen, dvs. skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, samt grunden för teckningskursen är att bolaget i december 2017 ingick ett finansieringsavtal med EIB. Finansieringsavtalet innehåller ett åtagande för bolaget att vederlagsfritt emittera teckningsoptioner till EIB om bolaget emitterar teckningsoptioner till tredje man (utspädningsemission). Förslaget syftar således till att bolaget ska uppfylla sitt åtagande enligt nämnda avtal.

Styrelsens förslag till emission av teckningsoptioner enligt denna punkt 12 är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med förslag om långsiktigt incitamentsprogram enligt punkterna 13 eller 14 på dagordningen. Om stämman inte beslutar i enlighet med båda förslagen om långsiktiga incitamentsprogram enligt punkterna 13 och 14 på dagordningen (dvs. även om inte stämman beslutar i enlighet med något av förslagen), ska styrelsen ha rätt att minska tilldelningen av antalet teckningsoptioner till EIB.

PUNKT 13: BESLUT OM LÅNGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM TILL BOLAGSLEDNINGEN OCH NYCKELPERSONER
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om långsiktigt incitamentsprogram enligt i huvudsak följande:

Motiv för incitamentsprogrammet

Styrelsen har bedömt det vara till fördel för bolaget och dess aktieägare att ledande befattningshavare och övrig personal i Clavister-koncernen görs delaktiga i bolagets utveckling genom att de erbjuds förvärva teckningsoptioner i ett incitamentsprogram. Ett personligt ägarengagemang hos dessa personer förväntas leda till höjd motivation och ökad samhörighetskänsla med bolaget samt till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen. Härtill kommer att ett personligt ägande bidrar till att skapa ett övergripande fokus hos den enskilda medarbetaren. Effekterna förstärks av att programmet genomförs på marknadsmässiga villkor där berörda personer tar del av kursökningar, men också tar en personlig risk genom att betala ett marknadsmässigt pris för teckningsoptionerna.

Frågans beredning

Förslaget till bolagsstämman har beretts av styrelsen tillsammans med externa rådgivare.

Programmets kostnad och värdering av teckningsoptioner

BDO har utfört en värdering av teckningsoptionernas teoretiska värde. Det teoretiska värdet av teckningsoptionerna har beräknats med tillämpning av sedvanlig värderingsmodell (Black & Scholes) under mars 2018. Det teoretiska värdet per teckningsoption uppgår enligt denna värdering till 1 krona.

Programmet kan vid fullt deltagande och full efterföljande teckning av aktier med stöd av optionerna innebära en utspädning om högst cirka 2,9 procent, baserat på antalet aktier i bolaget efter genomförande av incitamentsprogrammet. I och med att teckningsoptionerna ska emitteras på marknadsmässiga villkor beräknas inte några framtida kostnader för sociala avgifter belasta bolaget i anledning av teckningsoptionerna. Mot denna bakgrund saknas behov av att säkra programmet (hedge). Om de teckningsoptioner som föreslås emitteras nedan hade varit fullt utnyttjade under 2017, hade resultatet per aktie för räkenskapsåret 2017 varit cirka -2,76 kronor per aktie i stället för -2,85 kronor per aktie.

Övrigt

För att få tilldelning enligt incitamentsprogrammet ska deltagarna ingå förköpsavtal med Clavister AB som i huvudsak innebär att Clavister AB har rätt att återköpa tilldelade teckningsoptioner om deltagaren önskar överlåta dessa eller slutar sin anställning i Clavister-koncernen.

Bolaget har fyra utestående incitamentsprogram till bolagets anställda. Program 2016/2019 som omfattar 530 800 teckningsoptioner med ett lösenpris om 72 kronor som löper ut den 30 juni 2019, Program 2017/2020:1 omfattandes 75 000 teckningsoptioner med ett lösenpris om 79 kronor som löper ut den 28 februari 2020, Program 2017/2020:2 omfattandes 70 000 teckningsoptioner med ett lösenpris om 72 kronor som löper ut den 28 februari 2020 och Program 2017/2020:3 omfattandes 300 000 med ett lösenpris om 30 kronor som löper ut den 30 juni 2020.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER TILL HELÄGT DOTTERBOLAG SAMT ÖVERLÅTELSE TILL LEDNINGSPERSONER

Styrelsen för bolaget föreslår att bolagsstämman fattar beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner enligt i huvudsak följande.

1. Bolaget ska emittera högst 700 000 teckningsoptioner där varje teckningsoption ska medföra rätt till nyteckning av 1 aktie i bolaget, till följd att bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 70 000 kronor.

2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget Clavister AB för efterföljande överlåtelse till ledande befattningshavare och övrig personal i bolaget eller dess koncernbolag. Styrelsen har delat in de teckningsberättigade i två grupper.

Grupp 1 omfattar VD och koncernens ledningsgrupp och består av högst 8 personer. Teckningsberättigade i grupp 1 ska kunna teckna sig för och bli tilldelade högst 50 000 teckningsoptioner vardera.

Grupp 2 omfattar utvalda nyckelpersoner i bolaget eller dess koncernbolag och består av högst 20 personer. Teckningsberättigade i grupp 2 ska kunna teckna sig för och bli tilldelade högst 25 000 teckningsoptioner vardera.

Ett villkor för att deltagaren ska ha rätt att förvärva teckningsoptionerna är att deltagaren vid tidpunkten för överlåtelsen har en anställning i bolaget eller dess koncernbolag och vid nämnda tidpunkt inte har sagt upp sig eller blivit uppsagd från sin anställning.

Om inte samtliga erbjudna teckningsoptioner förvärvas av de personer som erbjudits att förvärva dem, ska styrelsen äga rätt att erbjuda ytterligare teckningsoptioner till personer i ovan nämnda kategorier, dock högst ytterligare 25 000 stycken per person (dvs. högst sammanlagt 75 000 teckningsoptioner till personer tillhörandes kategori 1 och högst sammanlagt 50 000 teckningsoptioner för personer tillhörandes kategori 2).

3. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Clavister AB. Teckning ska ske på teckningslista under tiden från och med den 26 april 2018 till och med den 10 maj 2018. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
Clavister AB ska därefter erbjuda deltagarna att förvärva teckningsoptionerna för en köpeskilling som motsvarar teckningsoptionens marknadsvärde beräknat med tillämpning av sedvanlig värderingsmodell (Black & Scholes), vilket under mars 2018 motsvarar 1 krona. För att bolaget ska kunna ge nyanställda nyckelpersoner en möjlighet att delta i programmet så ska en sådan överlåtelse kunna ske fram till och med den 31 december 2018 vid vilken tidpunkt förvärvaren också ska ha betalt teckningsoptionerna.

4. För teckningsoptionerna gäller särskilda villkor för teckningsoptioner 2018/2021. Av optionsvillkoren framgår bl.a. följande.
(a) För varje teckningsoption har innehavaren rätt att teckna en ny aktie mot kontant betalning till en teckningskurs om 36,3 kronor per aktie.

(b) Teckningskursen och antalet aktier som kan tecknas med stöd av optionsrätt kan bli föremål för justering i händelse av split, sammanläggning, emissioner m.m. i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor. Teckningsoptionerna ska i enlighet med sedvanliga villkor kunna utnyttjas tidigare i händelse av bland annat tvångsinlösen av aktier, likvidation eller fusion varigenom bolaget går upp i annat bolag.

(c) Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under en period om 14 kalenderdagar från och med dagen efter att bolagets kvartalsrapport avseende Q1 2021 har offentliggjorts, dock med start senast från och med den 31 maj 2021.

Såsom skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får styrelsen anföra följande.

På sätt som redovisats under rubriken ”Motiv för incitamentsprogrammet” har styrelsen för bolaget bedömt det vara till fördel för bolaget och dess aktieägare att medarbetare i bolaget görs delaktiga i bolagets utveckling genom att de erbjuds att förvärva teckningsoptioner. Ett personligt ägarengagemang hos ledning och övrig personal förväntas leda till ökad motivation och starkare samhörighetskänsla med bolaget samt till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen. Härtill kommer att ett personligt ägande bidrar till att skapa ett övergripande fokus hos den enskilda medarbetaren.

Styrelsen förslag till långsiktigt incitamentsprogram till bolagsledningen och nyckelpersoner enligt denna punkt 13 är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med förslag om emission av teckningsoptioner till EIB enligt punkten 12 på dagordningen.

PUNKT 14: BESLUT OM LÅNGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM TILL STYRELSEORDFÖRANDE
Valberedningen föreslår att stämman beslutar om incitamentsprogram enligt i huvudsak följande:

Motiv för incitamentsprogrammet

Valberedningen har bedömt det vara till fördel för bolaget och dess aktieägare att bolagets styrelseordförande, Viktor Kovacs, görs delaktig i bolagets utveckling genom att han erbjuds förvärva teckningsoptioner i ett incitamentsprogram. Ett personligt ägarengagemang hos styrelseordföranden förväntas leda till höjd motivation och ökad samhörighetskänsla med bolaget samt till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen. Härtill kommer att ett personligt ägande bidrar till att skapa ett övergripande fokus hos den enskilda medarbetaren. Effekterna förstärks av att programmet genomförs på marknadsmässiga villkor där Kovacs tar del av kursökningar, men också tar en personlig risk genom att betala ett marknadsmässigt pris för teckningsoptionerna.

Frågans beredning

Förslaget till bolagsstämman har beretts av valberedningen tillsammans med externa rådgivare och i samråd med bolagets större aktieägare.

Programmets kostnad och värdering av teckningsoptioner

BDO har utfört en värdering av teckningsoptionernas teoretiska värde. Det teoretiska värdet av teckningsoptionerna har beräknats med tillämpning av sedvanlig värderingsmodell (Black & Scholes) under mars 2018. Det teoretiska värdet per teckningsoption uppgår enligt denna värdering till 1 krona.

Programmet kan vid fullt deltagande och full efterföljande teckning av aktier med stöd av optionerna innebära en utspädning om högst cirka 0,2 procent, baserat på antalet aktier i bolaget efter genomförande av incitamentsprogrammet. I och med att teckningsoptionerna ska emitteras på marknadsmässiga villkor beräknas inte några framtida kostnader för sociala avgifter att belasta bolaget i anledning av teckningsoptionerna. Mot denna bakgrund saknas behov av att säkra programmet (hedge). Om de teckningsoptioner som föreslås emitteras enligt detta förslag hade varit fullt utnyttjade under 2017 hade centrala nyckeltal för bolaget inte påverkats nämnvärt. Om de teckningsoptioner som föreslås emitteras enligt detta förslag och enligt förslaget enligt punkt 13 på dagordningen hade varit fullt utnyttjade under 2017 så hade resultatet per aktie för räkenskapsåret 2017 varit -2,76 kronor per aktie i stället för -2,85 kronor per aktie.

Övrigt

För att få tilldelning enligt incitamentsprogrammet ska Viktor Kovacs ingå förköpsavtal med Clavister AB som i huvudsak innebär att Clavister AB har rätt att återköpa tilldelade teckningsoptioner om deltagaren önskar överlåta dessa eller hans uppdrag i Clavister-koncernen upphör.

Bolaget har fyra utestående incitamentsprogram till bolagets anställda. Program 2016/2019 som omfattar 530 800 teckningsoptioner med ett lösenpris om 72 kronor som löper ut den 30 juni 2019, Program 2017/2020:1 omfattandes 75 000 teckningsoptioner med ett lösenpris om 79 kronor som löper ut den 28 februari 2020, Program 2017/2020:2 omfattandes 70 000 teckningsoptioner med ett lösenpris om 72 kronor som löper ut den 28 februari 2020 och Program 2017/2020:3 omfattandes 300 000 med ett lösenpris om 30 kronor som löper ut den 30 juni 2020.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER TILL HELÄGT DOTTERBOLAG SAMT ÖVERLÅTELSE TILL STYRELSEORDFÖRANDE

Valberedningen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner enligt i huvudsak följande.

1. Bolaget ska emittera högst 50 000 teckningsoptioner där varje teckningsoption ska medföra rätt till nyteckning av en aktie i bolaget, till följd att bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 5 000 kronor. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Clavister AB.

Clavister AB ska därefter erbjuda styrelseordföranden, Viktor Kovacs, att förvärva teckningsoptionerna enligt villkoren i detta förslag.

Ett villkor för att deltagaren ska ha rätt att förvärva teckningsoptionerna är att deltagaren vid tidpunkten för överlåtelsen har ett pågående uppdrag som konsult för bolaget eller dess koncernbolag och att detta uppdrag inte har avslutats vid nämnda tidpunkt.

2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Clavister AB. Teckning ska ske på teckningslista under tiden från och med den 26 april 2018 till och med den 31 maj 2018.

Clavister AB ska därefter erbjuda deltagaren att förvärva teckningsoptionerna för en köpeskilling som motsvarar teckningsoptionens marknadsvärde beräknat med tillämpning av sedvanlig värderingsmodell (Black & Scholes), vilket under mars 2018 motsvarar 1 krona. En sådan överlåtelse ska ske senast den 31 maj 2018 vid vilken tidpunkt förvärvaren också ska ha betalat teckningsoptionerna.

3. För teckningsoptionerna gäller särskilda villkor för teckningsoptioner 2018/2021. Av optionsvillkoren framgår bl.a. följande.

(a) För varje teckningsoption har innehavaren rätt att teckna en ny aktie mot kontant betalning till en teckningskurs om 36,3 kronor per aktie.

(b) Teckningskursen och antalet aktier som kan tecknas med stöd av optionsrätt kan bli föremål för justering i händelse av split, sammanläggning, emissioner m.m. i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor. Teckningsoptionerna ska i enlighet med sedvanliga villkor kunna utnyttjas tidigare i händelse av bland annat tvångsinlösen av aktier, likvidation eller fusion varigenom bolaget går upp i annat bolag.

(c) Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under en period om 14 kalenderdagar från och med dagen efter att bolagets kvartalsrapport avseende Q1 2021 har offentliggjorts, dock med start senast från och med den 31 maj 2021.

Såsom skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får valberedningen anföra följande.

I tillägg till det som har redovisats under rubriken ”Motiv för incitamentsprogrammet” har Viktor Kovacs, utöver sitt arbete som styrelseordförande, ett konsultuppdrag för bolaget. Han har i den rollen bidragit till bolagets utveckling av processer och strukturer inom framför allt försäljning. Viktor Kovacs är därför en nyckelperson i det förändringsarbete som pågår inom bolaget beträffande att gå från att vara ett affärsutvecklingsföretag till ett mer processinriktat företag. Det är därför angeläget att Viktor Kovacs i denna process har ett enhetligt och tydligt motivationshöjande ägarengagemang med ett intresse som är parallellt med aktieägarnas. Ett viktigt element vid utformningen av programmet är dock att Viktor Kovacs medverkar med ett visst eget risktagande.

Valberedningens förslag till långsiktigt incitamentsprogram till styrelseordförande enligt denna punkt 14 är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med förslag om emission av teckningsoptioner till EIB enligt punkten 12 på dagordningen.

Majoritetsregler
För giltigt beslut enligt punkten 13 och punkt 14 krävs att besluten har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

För giltigt beslut enligt punkten 12 krävs att beslutet har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på stämman
Aktieägarna erinras om rätten att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Handlingar

De fullständiga förslagen, samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2017 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.clavister.com senast från och med tre veckor före stämman och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.

__________

Örnsköldsvik i mars 2018
Clavister Holding AB (publ)
Styrelsen

För mer information om den här pressreleasen kontaktas:
Håkan Mattisson, CFO for Clavister Group
+46 (0)660-29 92 00

Denna information är sådan information som Clavister AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 Mars 2018 kl. 08.00 CET. 

Om Clavister

Clavister är en ledande leverantör av informationssäkerhetslösningar för fasta, mobila och virtuella nätverk. Clavister erbjuder små och medelstora företag, telekomoperatörer och leverantörer av "Cloud"-lösningar, marknadsledande säkerhetslösningar mot dagens säkerhetshot. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på NASDAQ First North under kortnamnet CLAV och har 5 834 aktieägare. Remium Nordic Holding AB är bolagets Certified Advisor.

Prenumerera

Dokument & länkar