Clavister ökar intäkterna med 52% och bruttovinsten med 81% jämfört med föregående år

Delårsrapporten för Q3 2017 uppvisar betydande förbättringar inom olika delar av verksamheten. Affärer med viktiga strategiska kunder har erhållits under kvartalet, bland andra med en av världens största mobiloperatörer.

Clavister (Nasdaq: CLAV), en ledande leverantör av högpresterande nätverkssäkerhet, har publicerat sin senaste delårsrapport och rapporterar förbättringar av flertalet finansiella nyckeltal, inklusive intäkter (+52%), bruttomarginal (+12 procentenheter) och bruttoresultat (+81%) jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Tillväxten på viktiga geografiska marknader inom Enterprise-segmentet var stark under kvartalet; Norden (+74%), EMEA exklusive Norden (+53%) samt Asien (+41%).

Clavister har sedan utgången av andra kvartalet erhållit ett flertal strategiska affärer inom telekom-segmentet, varav två med globala mobiloperatörer med verksamhet i flera länder. Enbart dessa två affärers storlek över fem år uppskattas av Clavister till 20-40 MSEK vardera. Clavister erhöll också en mindre, men strategiskt viktig order från en marknadsledande global datacenterleverantör.

Tredje kvartalet 2017

  • Intäkterna uppgick till 23,9 (15,7) MSEK, en ökning med 52% jämfört med tredje kvartalet 2016.

  • Bruttoresultatet uppgick till 17,3 (9,6) MSEK, en ökning med 81% jämfört med föregående år.

  • Bruttomarginalen uppgick till 73 (61)%.

  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -18,6 (-10,0) MSEK. Justerat för jämförelsestörande poster om 8,1 MSEK och extraordinära finansiella kostnader i samband med finansiering Q3(2017) var resultatet -17,0 MSEK jämfört med -18,1 MSEK under motsvarande period föregående år.

  • Likvida medel vid kvartalets slut uppgick till 31,3 (15,6) MSEK. Därutöver tillkommer egna aktier med ett värde vid kvartalets utgång om 7,8 MSEK, vilket tillsammans med likvida medel summerar till 39,1 MSEK.

Resultat per aktie uppgick till -0,63 (-0,52) SEK.

För mer information om den här pressreleasen kontaktas:
John Vestberg, President and CEO
john.vestberg@clavister.com

Denna information är sådan information som Clavister AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den Oktober 25th, 2017 kl. 08.00 CET. 

Om Clavister

Clavister är en ledande leverantör av informationssäkerhetslösningar för fasta, mobila och virtuella nätverk. Clavister erbjuder små och medelstora företag, telekomoperatörer och leverantörer av "Cloud"-lösningar, marknadsledande säkerhetslösningar mot dagens säkerhetshot. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på NASDAQ First North under kortnamnet CLAV och har 5,970 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor.

Om oss

Clavister is a leading security provider for fixed, mobile and virtual network environments. Its award-winning solutions give enterprises, cloud service providers and telecoms operators the highest levels of protection against current and new threats, and unmatched reliability. Clavister’s performance in the security sector was recognised in 2013 with the 2012 Product Quality Leadership Award from Frost & Sullivan. The company was founded in Sweden in 1997, with its solutions available globally through its network of channel partners.Clavister is a member of Intel’s Network Builders program (networkbuilders.intel.com), a cross-industry initiative that enables telcos to build and manage business-critical infrastructures, with lower capital and operating costs. For more information about Clavister, visit www.clavister.com