Halvårsrapport för Cline Scientific AB (publ), 556867-8238, för period 1 januari – 30 juni 2018

Halvår januari-juni 2018 i sammandrag

 • Intäkter under första halvåret uppgick till 149 kSEK (365 kSEK).
 • Resultat före skatt, -1 561 kSEK (- 1 377 kSEK).
 • Summa eget kapital uppgick till 5 619 kSEK (3 538 kSEK) vid periodens slut.
 • Likvida medel uppgick till 4 748 kSEK (1 790 kSEK) vid periodens slut.

Kvartal april-juni 2018 i sammandrag

 • Intäkter under andra kvartalet uppgick till 76 kSEK (48 kSEK).
 • Resultat före skatt, - 825 kSEK (- 806 kSEK).
 • Summa eget kapital uppgick till 5 619 kSEK (3 538 kSEK) vid periodens slut.
 • Likvida medel uppgick till 4 748 kSEK (1 790 kSEK) vid periodens slut.

Resultat och ställning

Resultat för första halvåret före skatt uppgick till -1 522 kSEK (- 1 377 kSEK) eller -0,18 kr (-0,18 kr) per aktie. Antal utestående aktier är 8 441 112 stycken (7 500 000 stycken). Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 4 748 kSEK (1 790 kSEK). Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående år.

Väsentliga händelser under perioden

 • Startat samarbete med stamcellforskare Stina Simonsson
 • Order från Liv Diagnostics värde SEK 700 000
 • Licensavtal rörande Clines ytteknologi skrivs med Liv Dignostics AB. Detta är det första avtalet i den affärsmodell som Cline kommunicerat sedan länge.
 • Flyttar verksamheten till AztraZeneca BioVentureHub i Mölndal.
 • Genomför nyemission för att finansiera kommande års verksamhet.
 • Startar samarbete med Pancryos, ett danskt företag som ämnar utveckla en stamcellsterapi för bot av typ-1 diabetes. Syftet är att använda Clines gradientteknologi i några essentiella steg i Pancryos process.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Anställt ny resurs, Linnea Andreasson, som kommer att i första hand arbeta med anpassning av Clines gradientteknologi för stamcellsterapi.

VD kommentar

”Clines år har startat bra med att flertalet viktiga milstolpar har uppnåtts. Cline och Liv Diagnostics har ingått ett licensavtal. För Clines del säkerställer licensavtalet att Cline kommer erhålla licensintäkter den dag Liv går in i ett kommersiellt skede. Då kommer Cline även att få ersättning retroaktivt för den tid Liv utnyttjat en utvecklingslicens (dvs Cline får betalt retroaktivt för denna licens). Avtalet är i sig ett naturligt steg närmare ett kommersiellt avtal där Clines ambition är att erhålla en god royalty på försäljning. Den uppskattade marknaden för Livs produkt uppgår till ca 10 miljarder SEK per år inom endast bröstcancer. Liv har sedan en tid påbörjat dialoger med cancerkliniker i Norden för kommande kliniska tester av produkten samt påbörjat samtal med internationella läkemedelsbolag om samarbeten.

Inom stamcellsområdet används Clines teknologi flitigt inom forskning och utveckling av broskceller från IPS-stamceller sedan man ingått ett närmare samarbete med en forskargrupp på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Ambitionen är att denna referensanvändning skall ge ringar på vattnet inom den internationella forskningsmarknaden där fler skall få upp ögonen för Clines unika erbjudande.

Ett första pilottest av Clines teknologi har startats för utveckling av en stamcellsterapi för Diabetes typ-1. Samarbetet görs med Pancryos, ett bolag sprunget ur Köpenhamns Universitet och Danstem, ett centrum för stamcellsforskning finansierat av NovoNordisk.

Detta är ett väldigt intressant område med extremt stor marknad där vi arbetar för att Clines teknologi skall få en viktig roll.

Under juni månad genomfördes flytten av Clines labb till AstraZenecas BioVentureHub i Mölndal samt kontor till lokaler i direkta närheten av AZs site (i AZ gamla lokaler). Vi kommer i och med detta att få utökade möjligheter att både nyutveckla produkter och att samarbeta med kunder som vill att vi testar deras celller eller substanser i våra lab. Ett cellodlingslabb är helt essentiellt i detta arbete och det har vi nu tillgång till!

Vi följer vår plan och ser med tillförsikt på en spännande närmaste framtid.”

Patrik Sundh

Verkställande direktör

Göteborg 2018-08-10

Styrelsen för Cline Scientific AB,

Ann-Christine Hvittfeldt, Styrelseordförande

Helena Herlogsson

Chris Steele

Patrik Sundh, VD

Kommande rapport

2018-11-09

Granskning av revisor

Denna redogörelse har inte varit föremål för särskild granskning av företagets revisor. 

Resultaträkning  jan-juni 2018 jan-juni 2017
Rörelseintäkter
   Nettoomsättning 148 678  364 784
   Övriga rörelseintäkter 3 497 0
Summa rörelseintäkter 152 175  364 784
Rörelsekostnader
   Råvaror och förnödenheter -79 716  -67 079
   Övriga externa kostnader -1 117 362  -1 383 074
   Personalkostnader -432 231  -271 785
   Avskrivning av materiella anläggningstillgångar -10 116  -12 167
   Övriga rörelsekostnader -106 -748
Summa rörelsekostnader -1 639 531 -1 734 853
Rörelseresultat -1 487 356 -1 370 068
Finansiella poster
   Ränteintäkter 0 0
   Räntekostnader -73 438 -6 585
Summa finansiella poster -73 438 -6 585
Resultat efter finansiella poster -1 560 794 -1 376 654
Skatt på periodens resultat 0 0
Periodens resultat -1 560 794 -1 376 654


Balansräkning  30 juni 2018 31 december 2017 30 juni 2017
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
   Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 777 620 777 620  777 620
   Patent 855 321 765 664 720 471
Summa immateriella anläggningstillgångar 1 632 941 1 543 284  1 498 091
Materiella anläggningstillgångar
   Inventarier och verktyg 49 732 59 848  69 961
Summa materiella anläggningstillgångar 49 732 59 848 69 961
Summa anläggningstillgångar 1 682 673 1 603 132  1 568 052
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
   Kundfordringar 56 875 14 205 961 828
   Övriga kortfristiga fordringar 78 212 120 524 115 048
   Upplupna intäkter & förutbetalda kostnader 22 530 87 448 99 616
Summa kortfristiga fordringar 157 617 222 177 1 176 492
Kassa och bank 4 747 586 4 373 648  1 790 198
Summa omsättningstillgångar 4 905 203 4 595 825  2 966 690
Summa tillgångar 6 587 876 6 198 957 4 534 742
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
   Aktiekapital 844 111 750 000  750 000
Summa bundet eget kapital 844 111 750 000 750 000
Fritt eget kapital
   Balanserat resultat 829 840 4 164 419  4 164 419
   Överkursfond 5 505 851 0 0
   Periodens resultat -1 560 794 -3 334 579 -1 376 654
Summa fritt eget kapital 4 774 897 829 840 2 787 765
Totalt eget kapital 5 619 008 1 579 840  3 537 765
Långfristiga skulder
   Övriga långfristiga skulder 827 028 827 028  827 028
Summa långfristiga skulder 837 265 827 028 837 265
30 juni 2018 31 december 2017 30 juni 2017
Kortfristiga skulder
   Leverantörsskulder 25 707 479 913 87 449
   Övriga kortfristiga skulder 99 883 3 019 926 22 500
   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 250 292 250 60 000
Summa skulder 141 840 3 792 089 169 949
Summa eget kapital och skulder 6 587 876 6 198 957 4 534 742

Redovisnings- och värderingsprinciper

Denna halvårsrapport är upprättad i överensstämmelse med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Åsredovisning och koncernredovisning (K3-regler).

De redovisningsprinciper som i övrigt tillämpas i denna halvårsrapport beskrivs närmare i noter till årsredovisning 2017.

Om oss

Cline Scientific säljer egentillverkade forskningsprodukter och samarbetar med företag för att placera Clines teknologi i attraktiva rutinprodukter inom Life Science. Cline Scientific har utvecklat produkter från sin patenterade nanoteknologi för att styra mänskliga cellers funktioner i laboratorium. Med Clines teknologi skall det bli möjligt att både använda stamceller på ett säkert sätt för att bota allvarliga sjukdomar, men även för att mäta cancertumörers förmåga att sprida sig för diagnostiska ändamål.

Prenumerera

Dokument & länkar