Kallelse till extra bolagsstämma i Cline Scientific AB den 7 september 2018

Aktieägarna i Cline Scientific AB (publ), org. nr 556867-8238, kallas härmed till extra bolagsstämma fredag den 7 september 2018 kl. 11.00, i Bolagets lokaler på Argongatan 2C, Mölndal. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 10.30.

För att få deltaga i förhandlingarna på stämman skall aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 1 september 2018, dels senast den 5 september 2018 anmäla sig till Bolaget under adress:
Cline Scientific AB, Argongatan 2C, 431 53 Mölndal, per telefon 031-387 55 55 eller via mail info@clinescientific.com

Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer och eventuella biträden uppges. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förevisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar visande behörig firmatecknare.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få utöva sin rösträtt på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den

1 september 2018, då sådan omföring skall vara verkställd.

Förslag till dagordning

1.    Val av ordförande vid stämman

2.    Upprättande och godkännande av röstlängd

3.    Godkännande av dagordningen

4.    Val av en eller två justeringspersoner

5.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.    Val styrelse

7.    Styrelsearvoden

8.    Stämman avslutas

Beslutsförslag punkt 6

Ägare med motsvarande mer än 50% av rösterna i bolaget föreslår att till ny styrelse väljs Chris Steele, Torleif Möllerström, Niklas Holmquist och Patrik Sundh. Eventuellt kan ytterligare förslag på ledamot komma att föreslås.

Beslutsförslag punkt 7

Ägare med motsvarande mer än 50% av rösterna i bolaget föreslår att det fram till kommande ordinarie stämma ej utgår styrelsearvoden.

Cline Scientific AB

Styrelsen

Nya personer på förslag till Styrelsen

Torleif Möllerström, född 1953

Torleif är utbildad gymnasieingenjör och Civilekonom. Han har under sin utbildning och karriär fokuserat mycket på kompetensutveckling inom ledarskap och business control. Torleif har en mycket bred arbetslivserfarenhet från internationellt verksamma företag inom såväl tillverkning som leverantörer av tjänster, i medelstora och stora/globala företag, börsnoterade och onoterade.

Hans befattningarna har alltid varit inom ledning som t.ex Business controller, Ekonomi direktör, Vice VD och VD. Han har sedan 1994 varit verksam inom Läkemedel, lab- och medicinsk teknik i olika befattningar. 2009 genomförda han ett ”Management buy out” och verksamheten bolagiserades under namnet Medical Log Point AB, där han ägde och drev bolaget till och med slutet av 2017 då bolaget avyttrades. Idag är Torleif huvudägare och VD i AST Medical AB och har ett externt styrelseuppdrag i Sanicare AB.

Ett urval av bolag där Torleif tidigare haft befattning som VD;

  • Medical Lao Point AB/AST Medical AB
  • OneMed Homecare AB
  • Tamro Healthcare AB
  • Tamro Lab AB

Torleif har dessutom haft rollen som vice VD på Bulten AB.

Niklas Holmquist, född 1986

Niklas är utbildad civilingenjör inom Bioteknik på Chalmers Tekniska Högskola. Han innehar även en M.Sc i Industriell ekonomi. Niklas har i sin utbildning och hittills i karriären fokuserat på innovation och entreprenörskap inom högteknologiska områden där han haft olika roller, bl.a som medgrundare, initiativtagare, konsult eller investerare till ett flertal innovationsbolag.

Niklas har varit med i Cline Scientific sedan den absoluta början och är en av grundarna och största ägarna i bolaget.

Cline Scientific AB 
Argongatan 2C
431 53 Mölndal
Telefon: 031-387 55 55 
E-post: info@clinescientific.com
Hemsida: www.clinescientific.com

Kort om Cline Scientific

Cline Scientific säljer egentillverkade forskningsprodukter och samarbetar med företag för att placera Clines teknologi i attraktiva rutinprodukter inom Life Science.

Cline Scientific har utvecklat produkter från sin patenterade nanoteknologi för att styra mänskliga cellers funktioner i laboratorium. Med Clines teknologi skall det bli möjligt att både använda stamceller på ett säkert sätt för att bota allvarliga sjukdomar, men även för att mäta cancertumörers förmåga att sprida sig för diagnostiska ändamål.

Om oss

Cline Scientific säljer egentillverkade forskningsprodukter och samarbetar med företag för att placera Clines teknologi i attraktiva rutinprodukter inom Life Science. Cline Scientific har utvecklat produkter från sin patenterade nanoteknologi för att styra mänskliga cellers funktioner i laboratorium. Med Clines teknologi skall det bli möjligt att både använda stamceller på ett säkert sätt för att bota allvarliga sjukdomar, men även för att mäta cancertumörers förmåga att sprida sig för diagnostiska ändamål.

Prenumerera

Dokument & länkar