Bokslutskommuniké CloudRepublic AB (publ) januari - december 2018

Sammanfattning för kvartal fyra 2018

(jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen i koncernen ökade med 1140 % till 5 112 TSEK från motsvarande kvartal föregående år (412 TSEK)
  • Rörelseresultatet i koncernen uppgick till +490 TSEK (-1 657 TSEK)
  • Resultatet efter skatt uppgick i koncernen till +573 TSEK (-1 678 TSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till +0,27 SEK (-0,80 SEK)

Sammanfattning för januari – december 2018

 (jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen för 2018 uppgår till 19 465 TSEK, vilket är en ökning mot samma period föregående år med 959 % (1 838 TSEK)
  • Rörelseresultatet uppgick till -2 935 TSEK (-5 914 TSEK)
  • Resultat efter skatt uppgick till -3 472 TSEK (-6 050 TSEK)
  • Resultat per aktie -1,66 kr (- 3,20 kr)

VD har ordet

Bolaget utvecklas i rätt riktning och vi är väldigt spända inför alla möjligheter vi ser inför nästa år.

Styrelsen har gjort bedömningen att vi återigen, efter nästan ett års återhållsamhet, har möjligheter att fortsätta vidareutveckla vår produkt i ett högre tempo. Vi har inom koncernen en väl samlad expertis som helt in house designat den nya versionen, både funktionellt och utifrån den verksamhetsnytta produkten genererar för våra kunder. Det handlar dessutom om en mer ändamålsenlig och snyggare rapportering av för kunderna relevanta nyckeltal. Vi för också in rådgivande funktioner som gör att kunderna löpande kan ges råd om åtgärder för att bibehålla och förstärka sin konkurrenskraft inom digital marknadsföring och försäljning. Den nya versionen kan ses som en dash-board (se fig. nedan) som även fungerar som en rådgivare och en realtids-benchmark mot av kunden utvalda konkurrenter. Betatestning pågår hos kunder och en bredare lansering planeras inom kort.

Efter förvärvet av Falco Sweden AB, har vi nu möjlighet att utveckla funktioner som var dyra att utveckla i Sverige inom vår interna utvecklingsorganisation. Vi har nu tillgång till drygt 2000 utvecklare hos vår samarbetspartner i Vietnam. Normalt är det svårt att för ett mindre bolag att få tillräcklig attention hos större offshorebolag. Tack vare långsiktigt uppbyggda relationer mellan Falco AB och vår vietnamesiska partner har vi nu och framgent betydligt bättre förutsättningar. Vi ser väldigt stora möjligheter att nyttja denna bredd av spetskompetenser både internt och externt i kundprojekt.

Kassan uppgick vid periodens utgång till 3 074 TKR, vilket är en marginell minskning från föregående kvartal trots uppskruvat utvecklingstempo, samtidigt som rörelsemarginalen uppgår till 10%, vilket är den högsta i bolagets historia. Summa rörelseintäkter ökar något från föregående kvartal samtidigt som nettoomsättningen minskar p.g.a. ökad fokusering på intern produktutveckling. Vi bedömer att detta är långsiktigt värdeskapande för aktieägarna.

Våra förhandlingar om förvärv fortskrider och vi räknar inom kort med minst ett substantiellt förvärv som ytterligare förstärker vårt kunderbjudande.

Ari Liukko,

VD CloudRepublic AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ari Liukko, VD, Telefon +46 733 15 15 15, E-post: ari@cloudrepublic.com

Om CloudRepublic AB (publ): CloudRepublic hjälper företag att realisera sin digitala potential genom datadriven analys och innovativa tjänster för digital marknadsföring och försäljning.
CloudRepublics DigitaliseringsIndex sammanfattar ett bolags digitala konkurrenskraft och anger ett mått på Bolagets digitala mognad. 
Bolagets transformationsverktygslåda genomlyser och optimerar ett bolags digitala marknadsföring och försäljning.

CloudRepublic AB (publ) är noterade på NGM Nordic MTF. För mer information se www.cloudrepublic.com

CloudRepublic AB
Artillerigatan 42 114 45
Stockholm
Tel: 08-6111190 
www.cloudrepublic.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar