CLS genomför kvittningsemission

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) (”CLS” eller ”Bolaget”) har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 17 juni 2015 genomfört en kvittningsemission till LMK Forward AB av 285 714 nya aktier av serie B om 2,0 MSEK.

Skälet till kvittningsemissionen till LMK Forward AB är att kvitta en skuld om nominellt 2 000 250 SEK som utgjort en bryggfinansiering för att förse CLS med rörelsekapital under perioden intill den nyligen genomförda företrädesemissionen. Lånet löpte med ränta och bolaget önskade bli av med så stor del av nämnda skuldbörda som möjligt genom att erbjuda nämnda fordringsägaren att teckna aktier och betala genom kvittning. Kvittningsemissionen har gjorts till en kurs om 7 SEK per aktie, vilket är samma kurs som i den företrädesemission som avslutades den 5 februari 2016.

Bolagets totala antal utestående aktier ökar från 23 407 238 aktier (inkluderat den nyligen genomförda företrädesemissionen under registrering) till 23 692 952 aktier, varav 600 000 icke listade A-aktier. Emission ökar aktiekapitalet med 26 428,54 SEK, från 2 165 169,51 SEK till 2 191 598,05 SEK.

Bolagskontakt:
Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00 E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och marknadsför en säker, skonsam, effektiv och kliniskt dokumenterad terapi för behandling av solida cancertumörer. Produkten baseras på immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi (imILTCLS). CLS aktie är noterad på Aktietorget under symbolen CLS B. Mer information på företagets webbplatser: www.clinicallaser.se och www.imilt.se

Prenumerera

Dokument & länkar