Delårsrapport 22 november 2016 – 30 juni 2017

FÖRSTA HALVÅRET 2017 (Från bolagets bildande 2016-11-22 till 2017-06-30)

  • Resultatet efter skatt uppgick till -593 TSEK 
  • Nettokassan uppgick till 500 TSEK vid periodens utgång


VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA HALVÅRET

  •  Teckningstiden för första emissionen avslutades den 29 juni. Tecknat kapital uppgick till 106 MSEK.
  •  Notering hos NGM genomfördes med första handelsdag 30 augusti
  •  Marknadsföringstillstånd godkänt hos Finansinspektionen 25 augusti


VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG            

  •  Bolaget har den 5 juli 2017 ingått avtal om fondens första fastighetsförvärv genom köp av aktierna i Gillesvik Vagnhallen 15 AB, org.nr 556372-4961, som innefattar de två fastigheterna Vagnhallen 15 och 16. Tillträde av fastigheterna, genom tillträde av aktierna i det förvärvade bolaget, beräknas ske under Q3 2017.


VD KOMMENTAR

Coeli Real Estate Fund I AB startades i november 2016 och genomförde under våren 2017 fondens första emission. Emissionen var mycket framgångsrik och totalt togs 106 mkr in från våra investerare. Det betyder också att kapitalresningen till fonden går helt enligt plan då vi under fyra emissioner har som mål att ta in 400 mkr i eget kapital. I slutet på juli erhöll fonden AIF-tillstånd från Finansinspektionen och Bolaget är nu noterat på NGM:s AIF lista.

Under våren har ett 30-tal möjliga fastighetsinvesteringar utvärderats vilket har resulterat i fondens första förvärv av två fastigheter. Fastigheterna ligger i anslutning till Vällingby City, cirka 500 m från tunnelbanan. Verksamheterna i fastigheterna är idag blandad och innefattar t.ex. dagligvaruhandel, bilförsäljning och gym. Fastigheterna ligger i ett område under omvandling och Coeli ser främst potentialen i att kunna öka hyresintäkterna under de kommande åren. Coeli kommer att tillträda fastigheterna under Q3 2017.

Under hösten kommer vi fortsätta ta in kapital till fonden genom nya emissioner för att kunna göra nya spännande fastighetsinvesteringar. Vi ser positivt på möjligheten att ta in kapital succesivt då vi parallellt kan vara i marknaden och utvärdera potentiella investeringar. Detta gör förutsättningarna för att vi ska kunna hitta fastighetsinvesteringar med stor värdepotential till dig som investerare mycket goda.

Mikael Larsson, Stockholm augusti 2017

För ytterligare information, kontakta

Mikael Larsson, VD, Coeli Real Estate Fund I AB

Telefon: 073 022 23 00

Mail: mikael.larsson@coeli.se

Informationen är sådan som Coeli Real Estate Fund I AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 31:e augusti 2017 klockan 16:00