Collector AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018

Report this content

Göteborg, Sverige – Collector AB (publ) (Nasdaq Stockholm: COLL)

Collectors årsredovisning på svenska för 2018 har idag publicerats på collector.se

Årsredovisningen görs i två olika versioner och format:

•Utskriftsvänlig version i pdf-format som består av den fullständiga ekonomiska redovisningen, bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsrapport. Rapporten finns att ladda ner här: https://www.collector.se/globalassets/documents/pdf/investor-relations/2018/annual-report_2018_se.pdf

• Digital version sombland annatbeskriver verksamheten, höjdpunkter, kulturoch medarbetare. Finns att ladda ner här: https://arsredovisning.collector.se/2018

•PDF-versionen kan även beställas i tryckt format via receptionen@collectorbank.se 

Den engelska versionen av årsredovisningen beräknas vara klar under vecka 15.

Årsstämman äger rum torsdagen den 25 april 2019 kl. 15.00 på Collectors huvudkontor, Lilla Bommens Torg 11 i Göteborg. Fullständiga stämmohandlingar finns på www.collector.se/om-collector/bolagsstyrning/arsstamma/där också anmälan om deltagande kan göras.

För ytterligare information:

Adam Norlin Persson, Corporate Communications Manager I Telefon 073-712 06 94 I E-post adam.norlin.persson@collectorbank.se

Denna information är sådan som Collector AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 april 2019 kl.11.00 CET. Börsen: Tickerkod COLL

Collector är en innovativ, digital nischbank som erbjuder finansieringslösningar för privat- och företagskunder. Inom Privat bedrivs utlåning till privatpersoner, faktura- och delbetalningstjänster till e-handels- och butikskunder, kreditkortstjänster samt inlåning. Segmentet Företag omfattar fastighetskrediter, företagskrediter och factoring riktat främst till små och medelstora företag, inkassoverksamhet för kunds räkning (uppdragsinkasso) samt förvärv av portföljer av förfallna fordringar. Bolaget har kontor i Göteborg (huvudkontor), Stockholm, Helsingfors, Åbo och Oslo. Koncernen består av moderbolaget Collector AB (publ), helägda dotterbolaget Collector Bank AB där den huvudsakliga verksamheten bedrivs, Colligent Inkasso AB och Colligent Norge AS med uppdragsverksamhet och inkasso, Collector Payments AB och Collector Payments Finland Oy där delar av betallösningsverksamheten bedrivs samt Collector Ventures 1 KB med investeringar i fintech. Collector AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm.

Collector AB (publ) 556560-0797 | Box 119 14, 404 39 Göteborg | Växel +46 10-161 00 00 | E-post info@collector.se | www.collector.se

Taggar: