Com Hem återköper egna aktier

Styrelsen i Com Hem Holding AB (publ) har idag beslutat att genomföra ytterligare ett återköpsprogram om sammanlagt upp till 300 miljoner kronor fram till och med den 20 mars 2018.

Återköpta aktier kommer att användas för nedsättning av Com Hem Holdings (“Com Hem” eller ”Bolaget”) aktiekapital genom indragning av återköpta aktier, efter att ett tillräckligt antal aktier sparats för leverans av aktier enligt Com Hems LTIP-program. Återköpsprogrammet genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”). Återköpsprogrammet kommer att förvaltas av ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut som fattar sina handelsbeslut avseende Com Hems aktier oberoende av och utan inflytande från Com Hem med hänsyn till den tidpunkt återköpen sker.

Återköpsprogrammet ska uppfylla följande villkor:

     1. Återköp av aktier skall ske på Nasdaq Stockholm och ske i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter samt i enlighet med MAR och Safe Harbour-förordningen.
     2. Återköpen får genomföras under perioden från och med den 18 oktober 2017 till och med den 20 mars 2018.

     3. Återköp av aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
     4. Aktier för sammanlagt maximalt 300 miljoner kronor får återköpas.
     5. Maximalt får 15 446 429 aktier återköpas. Bolaget får dock inte vid någon tid inneha mer än 10 procent av Bolagets aktier.
     6. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Det totala antalet registrerade aktier i Com Hem uppgår till 181 770 814. Com Hem äger idag 2 730 652 egna aktier.

För ytterligare information, kontakta:

Investerare

Marcus Lindberg, Investor Relations Manager
Tel: 0734 39 25 40
marcus.lindberg@comhem.com 

Media
Fredrik Hallstan, Presschef
Tel: 0761 15 38 30
press@comhem.com 

Denna information är sådan information som Com Hem Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2017 9:00 CET. 

Om Com Hem koncernen
Com Hem levererar bredband, tv, play och telefonitjänster till svenska hushåll och företag. Vårt kraftfulla och framtidssäkra nät med hastigheter upp till 1 Gbit/s når hälften av Sveriges hushåll, vilket gör Com Hem-koncernen till en viktig motor i det digitala Sverige. Vi erbjuder våra 1,45 miljoner kunder det största utbudet av digitala tv-kanaler och playtjänster via digitalbox eller på surfplattor och mobiltelefoner. Bolaget grundades 1983 och har cirka 1 100 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm och verksamheten bedrivs genom de fyra dotterbolagen Com Hem AB, Boxer TV Access AB, Phonera Företag AB och iTUX Communication AB. Under 2016 omsatte koncernen 5 665 MSEK. Com Hem-aktien är sedan 2014 noterad på Nasdaq Stockholm. www.comhemgroup.se.

Prenumerera

Dokument & länkar