UTTALANDE FRÅN STYRELSEN I COM HEM MED ANLEDNING AV FUSIONEN MED TELE2

Styrelsen för Com Hem rekommenderar enhälligt aktieägarna i Com Hem att rösta för Fusionen.

Bakgrund
Tele2 Group, (NASDAQ Stockholmsbörsen: TEL2 A och TEL2 B) och Com Hem Holding AB, (Nasdaq Stockholm: COMH) meddelade i dag gemensamt att styrelsen för Tele2 AB (publ) (”Tele2”) och styrelsen för Com Hem Holding AB (publ) (”Com Hem”) har träffat överenskommelse om samgående mellan Tele2 och Com Hem genom en legal fusion i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) (”Fusionen”), och skapandet av en ledande integrerad operatör kallad det ”Kombinerade Bolaget”. Fusionen kommer att implementeras genom att Tele2 absorberar Com Hem.

Detta uttalande lämnas av styrelsen för Com Hem (”Styrelsen”) i enlighet med avsnitt II.19 i Nasdaq Stockholms takeover-regler. Styrelseledamoten Thomas Ekman har inte deltagit i förhandlingen eller överenskommelsen avseende Fusionen.

Styrelsens utvärdering av Fusionen
Styrelsens uppfattning om Fusionen är baserad på en bedömning av ett antal faktorer som Styrelsen har ansett vara relevanta vid utvärderingen av Fusionen. Dessa faktorer inkluderar men är inte begränsade till Fusionens strategiska fördelar och den premie som tillkommer Com Hems aktieägare.

Styrelsen anser att samgåendet med Tele2 medför ett antal strategiska fördelar för Com Hem, innefattande:

  • Skapande av en ledande integrerad operatör på den svenska marknaden genom att sammanslå ett prisbelönt mobilt nätverk med det snabbaste nationella fasta nätverket och det bredaste utbudet av innehållstjänster på marknaden.
  • Möjlighet att frigöra meningsfullt långsiktigt värde genom opex-, capex- och intäktssynergier som totalt förväntas uppgå till cirka 900 miljoner kronor, som förväntas uppnås inom fem år.
  • Bygga styrka genom att skapa det Kombinerade Bolaget med ökad omfattning och produktdiversifiering.

Baserat på den volymviktade genomsnittskursen under de senaste trettio handelsdagarna för Tele2s B-aktie värderar erbjudandet Com Hem till 146,00 kronor per aktie, vilket innebär en premie om 15,9 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen under de senaste trettio handelsdagarna och en premie om 11,8 procent jämfört med slutkursen den 9 januari 2018 om 130,60 kronor.

Com Hems styrelse anser att fusionsvederlaget är skäligt, från en finansiell synvinkel, för Com Hems stamaktieägare (förutom Tele2 och dess närstående) och denna åsikt stöds av en fairness opinion från Bank of America Merrill Lynch, som agerar som finansiell rådgivare till Com Hems styrelse, daterad 9 januari 2018, som anger att, per det datumet och baserat på och underkastat de antaganden och begränsningar som anges däri, är fusionsvederlaget som ska erhållas i Fusionen av Com Hems stamaktieägare (förutom Tele2 och dess närstående) skäligt, från en finansiell synvinkel, för sådana aktieägare.

Mot ovan bakgrund rekommenderar Styrelsen enhälligt aktieägarna i Com Hem att rösta för Fusionen.

I det gemensamma tillkännagivandet av Fusionen har Com Hem och Tele2 angett följande avseende ledningen och de anställda i Com Hem:

”Tele2s och Com Hems koncernledningar och nyckelmedarbetare har, med förbehåll för vissa prestationsvillkor, rätt till en integrations- och retentionbonus motsvarande 12–24 månaders grundlön i samband med genomförandet av Fusionen och den första fasen av integrationen.

Med undantag för det som angivits ovan finns det i nuläget inte några beslut om väsentliga förändringar av Tele2s eller Com Hems anställda eller av den nuvarande organisationen och verksamheten, inklusive anställningsvillkoren och de platser där bolagen bedriver verksamhet.”

Styrelsen bekräftar att det är för tidigt för att avgöra vilken påverkan implementationen av Fusionen kommer att ha på Com Hems verksamhet och anställda. Styrelsen ser fram emot att vidare utveckla de strategiska planerna för det Kombinerade Bolaget och den påverkan detta kan förväntas ha på sysselsättningen och de platser där Com Hem bedriver sin verksamhet.

Denna information är sådan information som Com Hem Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 januari 2018 kl. 07:01 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Investerare
Marcus Lindberg, Investor Relations Manager
Tel: 0734 39 25 40

marcus.lindberg@comhem.com 

Media

Fredrik Hallstan, Presschef
Tel: 0761 15 38 30
press@comhem.com 

Om Com Hem koncernen
Com Hem levererar bredband, tv, play och telefonitjänster till svenska hushåll och företag. Vårt kraftfulla och framtidssäkra nät med hastigheter upp till 1 Gbit/s når hälften av Sveriges hushåll, vilket gör Com Hem-koncernen till en viktig motor i det digitala Sverige. Vi erbjuder våra 1,45 miljoner kunder det största utbudet av digitala tv-kanaler och playtjänster via digitalbox eller på surfplattor och mobiltelefoner. Bolaget grundades 1983 och har cirka 1 100 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm och verksamheten bedrivs genom de fyra dotterbolagen Com Hem AB, Boxer TV Access AB, Phonera Företag AB och iTUX Communication AB. Under 2016 omsatte koncernen 5 665 MSEK. Com Hem-aktien är sedan 2014 noterad på Nasdaq Stockholm. www.comhemgroup.se.