Valberedningen utsedd inför årsstämman 2018 i Com Hem Holding AB

Valberedningens ledamöter inför Com Hem Holding ABs årsstämma 2018 har nu utsetts.

I enlighet med årsstämmans beslut ska Com Hem Holding ABs valberedning utses av de per den 30 september tre största identifierade aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken jämte styrelseordföranden. Om en eller flera aktieägare inte önskar utse en ledamot till valberedningen ska den aktieägare som står näst på tur kontaktas. Om den aktieägare som står näst på tur avstår från att utse en ledamot i valberedningen behöver styrelseordföranden endast kontakta de åtta största aktieägarna för att erhålla en valberedning om minst fyra ledamöter (inklusive styrelseordföranden). Erhålls inte en valberedning om fyra ledamöter (inklusive ordföranden) efter kontakt med de åtta största aktieägarna ska styrelsens ordförande fortsätta att kontakta aktieägare som står på tur till dess att en valberedning om tre ledamöter (inklusive ordföranden) har uppnåtts. Ordförande i valberedningen ska om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.

Valberedningen har nu utsetts och består av följande ledamöter:

Cristina Stenbeck, ordförande i valberedningen, utsedd av Kinnevik AB

Henry Guest, utsedd av Adelphi Capital LLP

Andrew Barron, styrelseordförande i Com Hem Holding AB (publ)

De två ägarrepresentanterna i valberedningen representerar tillsammans 24,3 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2018 avseende ordförande vid stämman, styrelse, styrelsens ordförande, styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete, revisorer och revisorsarvode samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion till valberedningen.

Årsstämman kommer att äga rum den 21 mars 2018 i Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det per post till Com Hem Holding AB (publ), Attn Christina Källenfors, Box 8093, 104 20 Stockholm eller per e-post till governance@comhem.com.

För ytterligare information kontakta:  

Investerare
Marcus Lindberg, Investor Relations Manager 
Tel: 0734 39 25 40
marcus.lindberg@comhem.com

Media
Fredrik Hallstan, Presschef
Tel: 0761 15 38 30
press@comhem.com

Om Com Hem koncernen
Com Hem levererar bredband, tv, play och telefonitjänster till svenska hushåll och företag. Vårt kraftfulla och framtidssäkra nät med hastigheter upp till 1 Gbit/s når hälften av Sveriges hushåll, vilket gör Com Hem-koncernen till en viktig motor i det digitala Sverige. Vi erbjuder våra 1,45 miljoner kunder det största utbudet av digitala tv-kanaler och playtjänster via digitalbox eller på surfplattor och mobiltelefoner. Bolaget grundades 1983 och har cirka 1 100 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm och verksamheten bedrivs genom de fyra dotterbolagen Com Hem AB, Boxer TV Access AB, Phonera Företag AB och iTUX Communication AB. Under 2016 omsatte koncernen 5 665 MSEK. Com Hem-aktien är sedan 2014 noterad på Nasdaq Stockholm. www.comhemgroup.se.

Prenumerera

Dokument & länkar