Kommuniké från årsstämma i Com Hem Holding AB (publ) den 21 maj 2015

Com Hem Holding AB (publ) har idag haft sin årsstämma i Stockholm.

Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade att välja Andrew Barron, Nicholas Stathopoulos, Joachim Ogland, Monica Caneman, Eva Lindqvist och Anders Nilsson till styrelseledamöter (omval). Andrew Barron valdes till styrelsens ordförande (omval).

Stämman valde vidare KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma (omval).

Utdelning
Stämman beslutade om utdelning för räkenskapsåret 2014 med en (1) kr per aktie och som avstämningsdag för utdelning fastställdes den 25 maj 2015. Utdelning beräknas ske genom Euroclears försorg den 28 maj 2015.

Återköp
Stämman bemyndigade styrelsen att, intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om att förvärva högst så många aktier i bolaget att bolagets innehav inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i bolaget.

Incitamentsprogram
Stämman beslutade om inrättande av ett långsiktigt aktiesparprogram ("LTIP 2015") och om att ingå aktieswapavtal med tredje part, i syfte att säkra den finansiella exponering som LTIP 2015 förväntas medföra.

För ytterligare information, kontakta:

Investerare
Petra von Rohr, IR & Kommunikationsdirektör
Tel: 0734 39 06 54
investor.relations@comhem.com

Media
Fredrik Hallstan, Presschef
Tel: 0761 15 38 30
press@comhem.com

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Com Hem Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 maj 2015 kl. 18.15 CET.

Om Com Hem
Com Hem är en av Sveriges ledande leverantörer av bredband, tv och telefoni. Cirka 40 procent av Sveriges hushåll är anslutna till Com Hems nät och har tillgång till marknadens bredaste tv-utbud. Com Hem erbjuder bredbandshastigheter på upp till 500 Mbit/s till 1,9 miljoner hushåll och är den operatör i Sverige som levererar snabbast bredband till flest. Com Hem har sedan 2013 ett konkurrenskraftigt erbjudande av bredband- och telefonitjänster även för företag. Com Hem grundades 1983, har cirka 1 100 anställda och huvudkontor i Stockholm. Verksamheten bedrivs genom de tre dotterbolagen Com Hem AB, Phonera Företag AB samt iTUX Communication AB. Com Hems aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, gå till: www.comhemgroup.se.

Prenumerera

Dokument & länkar