Com Hem rapporterar resultatet för det tredje kvartalet 2017

Sammanfattning av det tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade kraftigt med 36,0% till 1 780 MSEK. Organisk nettoomsättning exklusive Boxer ökade med 3,6% till 1 357 MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 12,2% till 255 MSEK.
 • EBITDA ökade med 18,8% till 747 MSEK.
 • Underliggande EBITDA ökade kraftigt med 18,8% till 762 MSEK. Organisk underliggande EBITDA exklusive Boxer ökade med 5,3% till 676 MSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade med 49,5% till 868 MSEK huvudsakligen på grund av en positiv förändring i rörelsekapital.
 • Det operativa fria kassaflödet ökade med 13,5% till 524 MSEK. Organiskt operativt fritt kassaflöde exklusive Boxer ökade måttligt med 2,2% till 472 MSEK på grund av en mer normal investeringsnivå under Q3 2017.
 • Periodens resultat ökade med 27,7% till 136 MSEK.
 • Resultat per aktie: 0,75 SEK (0,56).
 • Com Hem Segmentet: 
  • Antalet unika kunder ökade med 11 000 till rekordhöga 972 000.
  • Fortsatt stark tillväxt inom bredband, en ökning med 12 000 till rekordhöga 736 000 abonnemang.
  • Stark tillväxt inom digital-tv, en ökning med 6 000 till 651 000 abonnemang med en fortsatt ökning av antalet TiVo kunder med 4 000 (40% av digital-tv basen).
  • Konsument ARPU på 373 SEK (376 SEK i Q2 2017).
  • Konsumentchurn på 12,8% (12,4% i Q2 2017).
 • Boxer Segmentet:
  • Konsumentchurn minskade med 0,6 procentenheter till 14,4%.
  • Konsument ARPU kvarstod på 298 SEK.
  • Antalet bredbandsabonnemang ökade med 5 000 i kvartalet.
  • Minskningen av antalet unika kunder var -9 000 jämfört med -8 000 i andra kvartalet.
  • Minskningen av abonnemang var -6 000 jämfört med -5 000 I andra kvartalet.
  • Boxers fiberunivers inkluderar nu 1 000 000 säljbara adresser, varav cirka 250 000 inte överlappas av Com Hem segmentet.

Kommentar från Anders Nilsson, VD Com Hem

Fokus på kundnöjdhet resulterar i flerårig rekordvolym i Com Hem segmentet
I Com Hem segmentet såg vi det starkaste kvartalsintaget av unika kunder, bredbandsabonnemang och digital-tv-abonnemang på flera år. Vår kundbas växte med 11 000 i segmentet och antalet abonnemang ökade med 14 000 med mycket stark tillväxt i abonnemang för både bredband och digital-tv, upp 12 000 respektive 6 000. Vår TiVo-bas växte med 4 000 kunder (nu 40% av vår digital-tv-bas). Antalet telefoniabonnemang fortsatte att minska, ned 3 000, något mindre än tidigare perioder. Konsument-ARPU minskade med 3 SEK (0.8%) sekventiellt. Nedgången i konsument-ARPU kan härledas till högt intag av kunder med introduktionsrabatter samt en utspädning av digital-tv-ARPU drivet av ökat fokus på försäljning av bredband kombinerat med mindre tv-paket. Vi ser fortsatt tillväxt i bredbands-ARPU drivet av prisjusteringar och förflyttning till högre hastigheter. Churn på 12,8% var 0,4 procentenheter högre än Q2 2017. Inom företagsverksamheten såg vi en minskning av intäkterna med 15,1% (SEK 12m) jämfört med Q3 2016, eftersom vi fortsätter att fokusera på bredbandstjänster OnNet, som ökade med 14,9% under kvartalet jämfört med tredje kvartalet förra året. Vi fortsätter arbetet med att förbättra balansen mellan OnNet med hög marginal och OffNet med låg marginal och förväntar fortsatt press på nettoomsättning under 2017, medan underliggande EBITDA och operativt fritt kassaflöde fortsätter att förbättras.

Vi når nu 2,7 miljoner säljbara adresser
Vi har gjort fortsatta framsteg i vår nätverksexpansion med en ökning på 100 000 säljbara adresser i kvartalet till totalt 700 000 sedan starten av expansionen, varav 250 000 är unika för Boxer. Sedan starten har koncernen expanderat sitt univers med 35% från 2,0 miljoner till 2,7 miljoner säljbara adresser. Vi är övertygade om att vi kan nå vårt mål på minst 3,0 miljoner hushåll år 2020, vilket innebär en ökning med 50% jämfört med innan villaexpansionen och Boxerförvärvet.

Utbyggnaden av vår egen fiber i utvalda testområden fortsatte med framgång under kvartalet. På grund av potentiella förändringar av marknadsregleringar behöver vi mer tid för att ytterligare utvärdera vårt arbetssätt för att utröna om det är mer fördelaktigt att öka fokus på att med låga investeringar ansluta till tredje parts infrastruktur, istället för att expandera egen utbyggnad utöver testområdena. Vi är försiktigt optimistiska att potentiella förändringar av marknadsregleringar nästa år skulle kunna förbättra såväl omfattning som de ekonomiska förutsättningarna för expansionen eftersom slutna nätverk kan bli tillgängliga och öppna nätverk som endast är tillgängliga via en kommunikationsoperatör idag kan bli tillgängliga för lokal access (unbundling). Eftersom detta kan ge Com Hem tillgång till alla villahushåll skulle det kunna innebära en avsevärd förbättring av expansionens omfattning och lönsamhet.

Fortsatt förbättring i Boxersegmentet
Den positiva utveckling som vi såg i förra kvartalet i Boxer fortsatte i kvartalet och resulterade i ytterligare 5 000 bredbandsabonnemang. Churn minskade med 0,6 procentenheter till 14,4% men som förväntat ser vi fortfarande en nedgång i antalet unika kunder och totalt antal abonnemang, ned 9 000 respektive 6 000, vilket är i linje med föregående kvartal. För det fjärde kvartalet förväntas en tillfällig uppgång av churn hänförlig till migreringen från 700 Mhz bandet och säsongseffekter av fiberutbyggnad från konkurrenter samt andel av kundbas vars bindningstid löper ut.

Boxer kan nu nå 1 000 000 säljbara hushåll inklusive hela Com Hem segmentets nuvarande fiberunivers samt 250 000 villahushåll som är unika för Boxer. Trots att vi kan öka Boxers vinst även med nedåtgående intäkter hoppas vi kunna vända företaget till tillväxt i antalet abonnemang och stoppa intäktsminskningen under de närmaste åren då Boxer etableras som en bredbandsledd tv-operatör i det nyligen förvärvade villauniverset. Detta skulle utgöra en framgång utöver våra initiala förväntningar.

Markant ökning av kontantutdelning 2018
Till följd av ökad tilltro till vår förmåga att generera fortsatt starkt kassaflöde, har styrelsen för avsikt att föreslå en förändrad mix avseende återgäldning till aktieägarna genom att öka kontantutdelningen med 50 procent från 4,00 SEK per aktie till 6,00 SEK per aktie att utbetalas i två delar i mars och september 2018. Utöver kontantutdelning har bolaget för avsikt att återköpa aktier för cirka 40-50 MSEK per månad under 2018. Com Hem koncernen avser att fortsätta dela ut allt kassaflöde som inte återinvesteras i bolaget till aktieägarna med bibehållen skuldsättning inom intervallet 3,5-4,0x underliggande EBITDA rullande tolv månader.

Vårt fokus framåt
Fokus för resten av 2017 kommer vara att fortsätta att framgångsrikt driva de projekt som vi har initierat under det senaste året. I Com Hem segmentet fortsätter vi med initiativ för att förbättra kundnöjdheten som till exempel förberedelser för utbyggnad av DOCSIS 3.1, vilket kommer att möjliggöra högre hastigheter, och lanseringen av vår nya Tv-hub. I Boxer riktar vi all energi mot att öka bredbandspenetrationen i det nya fiberuniverset samtidigt som vi genomför integrationsprocessen. Vi kommer att fortsätta att expandera vårt univers mot 3,0m-målet som kommer att ge Com Hem koncernen utrymme att växa i denna takt i många år framöver och dessutom fortsätter vi vår strävan mot att uppnå ett MVNO (mobile virtual network operator) avtal för att förbereda verksamheten för en konvergerad marknad.

Information till redaktionen:

Du hittar den fullständiga rapporten med tabeller i den bifogade filen eller på: http://www.comhemgroup.se/sv/investerare/finansiella-rapporter-presentationer/ 

Telefonkonferens den 17 oktober
Företagsledningen kommer att hålla en webbsänd telefonkonferens idag kl. 10.00 CET för investerare och analytiker.

Presentationen hålls på engelska och presentationsmaterialet finns tillgängligt på www.comhemgroup.se. Det går även bra att lyssna till presentationen i efterhand.

Länk till webbsändningen: https://comhemgroup.videosync.fi/20171017_q3 

För deltagande i telefonkonferensen:
Sverige: 08 5052 0110
Storbritannien: +44 (0)20 7162 0077
USA: +1 646 851 2407 

För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in 10 minuter innan konferensen börjar för att registrera er.

För ytterligare information, kontakta:

Investerare 
Marcus Lindberg, Investor Relations Manager 
Tel: 0734 39 25 40
marcus.lindberg@comhem.com

Petra von Rohr, IR & Kommunikationsdirektör
Tel: 0734 39 06 54
petra.vonrohr@comhem.com 

Media
Fredrik Hallstan, Presschef
Tel: 0761 15 38 30
press@comhem.com 

Denna information är sådan information som Com Hem Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2017 kl. 07:30 CET.

Om Com Hem koncernen
Com Hem levererar bredband, tv, play och telefonitjänster till svenska hushåll och företag. Vårt kraftfulla och framtidssäkra nät med hastigheter upp till 1 Gbit/s når hälften av Sveriges hushåll, vilket gör Com Hem-koncernen till en viktig motor i det digitala Sverige. Vi erbjuder våra 1,45 miljoner kunder det största utbudet av digitala tv-kanaler och playtjänster via digitalbox eller på surfplattor och mobiltelefoner. Bolaget grundades 1983 och har cirka 1 100 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm och verksamheten bedrivs genom de fyra dotterbolagen Com Hem AB, Boxer TV-Access AB, Phonera Företag AB och iTUX Communication AB. Under 2016 omsatte koncernen 5 665 MSEK. Com Hem-aktien är sedan 2014 noterad på Nasdaq Stockholm. www.comhemgroup.se.