Emissionsmemorandum våren 2018

Report this content

Styrelsen i Compare-IT beslutade den 15 februari 2018 att genomföra en företrädesemission om maximalt 1 787 250 aktier. Beslutet fattades med stöd av bemyndigande från årsstämman den 23 augusti 2017. Om föreliggande nyemission fulltecknas tillförs Bolaget cirka 11,1 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,7 MSEK. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier utan företräde.
Härmed inbjuds Ni, i enlighet med villkoren i detta memorandum, till att teckna aktier i CompareIT till en kurs av 6,20 SEK per aktie.

Bakgrund och motiv för föreliggande nyemission
Compare-IT har under 2017 framgångsrikt bearbetat småhusmarknaden och har vid årets utgång slutit avtal med elva hustillverkare med en total årsvolym om 950 hus som erbjuder Compare-IT:s lösning som standard och tillsammans står för cirka sju procent av marknaden för nybyggnation av småhus i Sverige. Dessa avtal genererar nu i stigande takt försäljning och faktureringen ökade med 45 procent under tredje kvartalet och orderingången ökade med ca 170 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Ytterligare ett par hustillverkare erbjuder Compare-IT:s produkter som tillval. Bolaget har på kort tid gjort avtryck på marknaden och utöver tecknade avtal pågår även ett flertal dialoger med såväl hustillverkare som större aktörer inom lägenhetssegmentet. Compare-IT ser en särskilt stor potential i lägenhetssegmentet då detta segment ännu är relativt outvecklat samt innebär större volymer och ordervärden. En utmaning är dock de långa ledtider som större byggprojekt innebär. Bolaget har fått de första projekten för gruppbebyggelse av radhuslägenheter och har projekterats in hos en större aktör för lägenheter i flerfamiljshus.
Compare-IT erhåller genom sina smarta hemlösningar i kombination med andra integrerade fasta installationer en stor mängd information om hur produkterna används vilket ger goda förutsättningar att över tid nyttja den installerade basen för att utveckla och ta betalt för tjänster som baseras på användardata. Det medför ett behov av fortsatta investeringar i mjukvaruutveckling och vidareutveckla molnplattformen för att Bolagets professionella kunder i sin tur kan skapa ökat kundvärde och intäktsflöden även efter leverans av bostaden. Genom att samla in, aggregera och analysera data ges möjligheter att ge bättre service till de boende, mer relevanta underlag för produktutveckling, nya tjänsteerbjudanden och mer kostnadseffektiv fastighetsförvaltning. Eftersom Compare-IT oftast installeras som standard skapas unik, specifik information för Bolagets professionella kunder som ger både en konkurrensfördel för framtiden och ett ökat intäktsflöde.
Compare-IT:s lösning för hemautomation har initialt kostat mer än budgeterat samt tagit längre tid i anspråk än vad som förväntats, vilket inte är ovanligt vid produktutveckling baserat på ny teknik. Nu finns en färdigutvecklad och EMC-godkänd produktserie som redan gjort avtryck på marknaden och resulterat i flera avtal som ger nya villakunder ett som standard. Bolagets bedömning är dock att även om marknadens intresse ökar snabbt så är den alltjämt att beteckna som omogen. De större fastighetsbolagen har ännu inte tagit ställning till hur man ska införa smarta boenden och fastigheter. Branschen är i grunden konservativ och kännetecknas av långa ledtider. Förändringar tar lång tid att genomföra vilket gör uthållighet till en kritisk faktor för leverantörer av smarta hem-lösningar riktade mot nybyggnation, men ger samtidigt en långsiktighet när man väl är etablerad.
Även om branschen kännetecknas av långa ledtider och ofta förekommande förseningar är det samtidigt tydligt att de långsiktiga investeringar Bolaget hittills gjort vad gäller produktutveckling och marknadsbearbetning börjar ge frukt. Bolagets nettoomsättning för innevarande räkenskapsårs första nio månader uppgick till 2,1 MSEK vilket är en ökning med cirka 23 procent jämfört med föregående år. För det tredje kvartalet specifikt är ökningen cirka 45 procent.

Prenumerera

Dokument & länkar